správa/oznam

Úradná správa č. 33, súťažný ročník 2023/2024 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 31.5.2024

1. Disciplinárna komisia - Ing. Ľudovit Hrmo:

DK/24/2023 - 2024   

TJ – FK Veľký Blh, na základe podnetu ŠTK ObFZ RS za porušenie SP čl. 82/1b, nenastúpenie (nedohratie) MFS 8.kola dospelých medzi TJ FK Veľký Blh – FK obec Lubeník -nerešpektovanie výzvy komisie na dohratie stretnutia, ktoré bolo nedohraté kvôli pochybeniu DO.DK v zmysle čl. 59, čl. 64/1a DP,ukladá klubu disciplinárnu sankciu - poplatok 100,- € (v prospech ObFZ RS), v zmysle RS kap. XIX., čl.2a. Uhradiť 10,- Eur v MZF.

DK/25/2023 - 2024   

FK obec Lubeník, na základe podnetu ŠTK ObFZ RS za porušenie SP čl. 82/1b, nenastúpenie (nedohratie) MFS 8.kola dospelých medzi TJ FK Veľký Blh – FK obec Lubeník - nerešpektovanie výzvy komisie na dohratie stretnutia, ktoré bolo nedohraté kvôli pochybeniu DO. DK v zmysle čl. 59, čl. 64/1a DP, ukladá klubu disciplinárnu sankciu - poplatok 100,- € (v prospech ObFZ RS), v zmysle RS kap. XIX., čl.2a. Uhradiť 10,- Eur v MZF.

DK/26/2023 - 2024   

TJ Ožďany ,  na základe podnetu ŠTK ObFZ RS, za porušenie SP čl. 82/1b, nenastúpenie družstva na  MFS 11.kola dospelých 7.liga ObFZ Rimavská Sobota dňa 18.05.2024 medzi TJ Družstevník Kráľ - TJ Ožďany, DK v zmysle čl. 59, čl. 64/1a DP,ukladá klubu disciplinárnu sankciu - poplatok 100,- € (v prospech ObFZ RS), v zmysle RS kap. XIX., čl.2a. Uhradiť 10,- Eur v MZF.

2. TMK - predseda Ondrej BENCSŐ

2/1 Od 1.7.2022 je formou školenia možné absolvovať školenie „Grassroots leader – tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených RFZ/ObFZ. Všetky potrebné informácie nájdete TU: https://futbalsfz.sk/treneri/skolenia/sfz-grassroots-leader/

2/2 Technicky úsek SFZ zverejnil knihu "Grassroots tréner detí". Publikácia je určená pre trénerov, ktorí pracujú s deťmi vo veku od 5 do 11 rokov. Kniha prepája teóriu s praxou a kladie dôraz na výchovu a celkový rozvoj osobnosti detí. V knihe nájdete 60 tréningových jednotiek, každý tréning obsahuje 5 častí s detailným popisom a nákresom (tzn. kniha obsahuje 300 cvičení / hier s nákresov a s popisom). Knihu je možné objednať na nsledujúcom odkaze: https://fanshop.futbalsfz.sk/produkt/kniha-grassroots-trener-deti

2/3 TMK SsFZ v spolupráci s TÚ SFZ a príslušnými TMK ObFZ plánuje v druhom polroku 2024 zorganizovať dve školenia UEFA C licencie – Rimavská Sobota / Lučenec (august – október) a Banská Bystrica / Zvolen (september – november)

Oznámenie o konaní licenčných seminárov pre získanie / predĺženie licencie "A" delegáta zväzu a pre získanie / predĺženie licencie "P" delegáta zväzu

Licenčný seminár licencie „A“ - Delegát zväzu sa bude konať dňa 30.6.2024 (nedeľa) v Penzióne Iveta, Radava 535. Výška platby za seminár licencie „A“ je 130,- €.
Licenčný seminár licencie „P“ - Delegát zväzu sa bude konať dňa 28.6.2024 (piatok) v Penzióne Iveta, Radava 535. Výška platby za seminár licencie „P“ je 250,- €.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na emailovej adrese sekretára KD p. Pavla Páchnika (pavol.pachnik@futbalsfz.sk) zaslaním záväznej prihlášky, najneskôr do 3.6.2024. Všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii SFZ / Komisie a iné orgány /
Odborné komisie SFZ / Komisia delegátov (KD). Ďalšie pokyny a študijné materiály budú prihláseným
uchádzačom zaslané po uzávierke prihlášok.
Všetci záujemcovia o Licenciu "A", resp. "P" musia spĺňať podmienky definované Smernicou o
odbornej príprave delegátov zväzu (Licencia "A" - čl.3, bod 1, Licencia "P" - čl.5, bod 1) a musia na
seminári predložiť:
• prehlásenie o bezúhonnosti,
• potvrdenie o zdravotnom stave,
• kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní ("A" Licencia - postačuje stredné vzdelanie, "P" Licencia - úplné stredné vzdelanie) - iba noví uchádzači
V prípade otázok alebo nejasností kontaktujte sekretára KD p. Pavla Páchnika (tel. 0917560140, email: pavol.pachnik@futbalsfz.sk

Správy zo sekretariátu:

Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali.

- v prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť(na adresu: sekretar@obfzrs.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia.

- v prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušnej banky.

- v prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty , vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

Mgr . Marian Petrok - predseda ObFZ Rimavská Sobota

Richard Bálint - sekretár ObFZ Rimavská Sobota

E-mail: sekretar@obfzrs.sk

web: www.obfzrs.sk

Top