správa/oznam

Zo zasadnutie  VV – ObFZ 

VV  schválil Rozpis ObFZ pre súťažný ročník 2014 – 2015.  Na nominačnú listinu DZ  zaradil na návrh KR  Jána Kováča a Miroslava Verkina.  Rozhodol  o zaradení mužstiev do súťaží ObFZ  2014-15.

V súťažnom ročníku 2015-2016 sa znovu vytvorí  II. trieda  doselých  o štruktúre súťaží ObFZ rozhodne Konferencia konaná  v roku 2014 .

Odvolacia komisia  -  T. Tóth 

OK na svojom zasadnutí 22.07.2014  prerokovala  odvolanie S. Krahulca . Odvolanie proti rozhodnutiu DK ObFZ  / udalosti na MFS  V. Teriakovce – Jesenské „B“/,  menovaný uvedený v zápise ako  asistent  trénera  Jesenské „B“.  OK  - ObFZ  ruší rozhodnutie DK č  3/6/14  zo dňa 4.6.2014 z dôvodu -nedostatok dôkazov.  DK vo svojej správe uvedie túto skutočnosť . Vklad za odvolanie  50-,€  sa vracia menovanému.  10 € - za prejednanie prepadá v prospech ObFZ.    

ŠTK – G. Tóth 

1/.  Nariaďujeme odohrať MFS  2.kolo   Revúčka – Jesenské „B“  na deň  10.08.2014  v ÚHČ. Žiadosti FK Revúčka ŠTK vyhovuje. Poplatok  10-€.

2/. Dňa 30.7.2014  sa uskutoční kontrola HP a areálov  FK hrajúcich v I. triede OM .  Od 8,oo  do 15,oo. 

3/. FK hrajúce v súťažiach ObFZ predložia súpisky na potvrdenie dňa 30.07.2014  od 15,oo  do 18,oo na ŠTK, KM  2 x  na potvrdenie.  „B“ mužstvá aj súpisky  „A „ mužstiev   pod disciplinárnymi následkami.   

KR – V. Parobek 

Letný seminár  R a DS sa uskutoční dňa 1.8.2014  v rimavskej sobote ,pre R aj fyzické previerky.

Miesto  : Kolkáreň  Rimavská Sobota

Program pre DS   od  15,oo – 15,15  prezentácia.  15,20 -16,oo   odborná prednáška.  16,oo – 17,3o odborná prednáška a vyhodnotenie súťažného ročníka 2013-2014.  17,30- 18,30   pokyny pre súťažný ročník  2014-2015. 

Program pre R   :  od 16,oo – 16,15  prezentácia.   16,30 – 17 ,30  fyzické previerky.  17,30- 18,45 odborné prednášky / vyhodnotenie a príprava na súťažný ročník 2014 – 2015.  R pri prezentácii predložia potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie staršie ako 2 mesiace.  Účastnícky poplatok  pre R ako aj pre DS   3 -€.  Neúčasť na seminári má dôsledok nedelegovania na MFS jeseň 2014-2015.

 

Dezider   B a l a j t h y   - pdpredseda   ObFZ                                Ján  F o r g o n  - sekretár 

Top