správa/oznam

Úradná správa č. 17, súťažný ročník 2022/2023 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 3.2.2023

1. ŠTK/ KM - predseda Adrian KOÓŠ

ObFZ RS pripravil pre kategóru u19 Zimný pohár o predsedu ObFZ. Začiatok pohára je stanovený na 19.2.2023 na UT v Rim. Sobote, kde sa odohrajú všetky stretnutia. Prihlásené kluby sú povinné pred začiatkom turnaja zaplatiť štartovné vo výške 120.-€ (v sume je zahrnutá čiastočná úhrada nákladov za používanie UT, šatní, odmeny DO). ObFZ bude nápomocný pri úhrade finančných nákladov klubom, zúčastneným na zimnom pohári (čiastočná úhrada za UT, odmeny DO).

Prihlásené kluby:

  1. FC 98 Hajnáčka
  2. FK Iskra Hnúšťa
  3. MFK Revúca
  4. FK Jesenské
  5. MŠK Rimavská Sobota

Vylosovanie Zimného pohára:

1.kolo – 19.2.2023 (nedeľa o 12:00 a 14:00 hod.)

FK Iskra Hnúšťa – MŠK Rimavská Sobota

MFK Revúca – FK Jesenské

FC 98 Hajnáčka - voľno

2.kolo – 26.2.2023 (nedeľa o 12:00 a 14:00 hod.)

MŠK Rimavská Sobota – MFK Revúca

FC98 Hajnáčka – FK Iskra Hnúšťa

FK Jesenské - voľno

3.kolo – 5.3.2023 (nedeľa o 14:00 a 16:00 hod.)

MFK Revúca – FC 98 Hajnáčka

FK Jesenské – MŠK Rimavská Sobota

FK Iskra Hnúšťa – voľno

4.kolo – 12.3.2023 (nedeľa o 14:00 a 16:00 hod.)

FC 98 Hajnáčka – FK Jesenské

FK Iskra Hnúšťa – MFK Revúca

MŠK Rimavská Sobota – voľno

5.kolo – 25.3.2023 (sobota o 12:00 a 14:00 hod.)

FK Jesenské – FK Iskra Hnúšťa

FC 98 Hajnáčka – MŠK Rimavská Sobota

MFK Revúca – voľno

2. KR predseda: Ing. Martin KONČEK, PhD.:

Zimný seminár R a DZ 2023

Komisia R ObFZ RS oznamuje termín zimného seminára všetkých R a DZ ObFZ RS, ktorý sa uskutoční 18.02.2023 (sobota) na futbalovom štadión FK Iskra Hnúšťa, so začiatkom o 11:00 hod.

Taktiež komisia R ObFZ RS oznamuje termín tréningu vybratých R ObFZ RS, ktorý sa uskutoční 18.02.2023 (sobota) na futbalovom štadióne FK Iskra Hnúšťa, so začiatkom o 9:00 hod.

Vybraný R: Zdenko Kriak, Norbert Kuzma, Maroš Ruso, Szabolc Kuzma, Kristián Szabo, Patrik Czakó, Rebeka Kislingerová, Martina Martincová.

Žiadame Vás (R a DZ OBFZ RS) o zabezpečenie si súkromných a pracovných povinností tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Účasť na seminári je podmienená delegovaním na MFS 2022/2023 a Zimný pohár U19 o predsedu ObFZ RS.

Poplatok za zimný seminár je: 10,- € (platba osobne pri prezentácií, nie prevodom na účet !!! ).

Oblečenie R: čierne nohavice a tričko modré (ObFZ RS)

Obed a občerstvenie bude zabezpečené.

Program seminára bude zverejnený na stránke: www.obfzrs.sk

3. Matričná komisia - Richard BÁLINT

2. V zmysle RaPP čl. 19 (2), d), e) je v zimnom registračnom období možné podávať žiadosť o prestup amatéra:

- od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

- od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

V prípade transferu zo zahraničia je potrebné vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ – pri dodržaní vyššie uvedených termínov.

4. Správy zo sekretariátu

Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné poslať krátku žiadosť a v prílohe zápisnicu z členskej schôdze, prípadne uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. Stačí aj elektronickou formou (scan) na email (sekretar@obfzrs.sk). V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

 

Mgr . Marian Petrok - predseda ObFZ Rimavská Sobota

Richard Bálint - sekretár ObFZ Rimavská Sobota

E-mail: sekretar@obfzrs.sk

web: www.obfzrs.sk

 

Top