správa/oznam

Úradná správa č. 20, súťažný ročník 2023/2024 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 19.1.2024

 1. ŠTK/ KM - predseda Adrian KOÓŠ:

Upozorňujeme všetky FK, ktoré majú hráčov so schváleným štartom vo vyššej kategórii, tzv. ostaršenie, že sú povinné v ISSF cez elektornickú podateľňu nahrať týchto hráčov do systému, pričom prílohou musí byť oskenovaný originál schváleného potvrdenia. Hráči, ktorí takto nebudú v systéme nahraní, nebudú sa dať nahrať do nominácie na MFS.                                                       

2. Komisia rozhodcov ing. Martin Konček:

KR SsFZ v spolupráci s ObFZ a KR ObFZ Rimavská Sobota zorganizuje tradičný turnaj rozhodcov. Termín Halového futbalového turnaja R a DZ o pohár predsedu SsFZ 2024 je 3.2.2024 (sobota), v Hnúšti. Predpokladané štartovné za tím je 130€. Bližšie propozície turnaja budú pripravené a odoslané v priebehu budúceho týždňa. Pre bližšie informácie kontaktujte pána Martina Končeka, resp. KR SsFZ cez e-mail: kr@ssfz.sk.

3. Matričná komisia - Richard BÁLINT:

3/1 Žiadosť o prestup amatéra v zimnom registračnom období je možné podať /RaPP čl.19 bod 2 /:
d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).
Žiadosť o prestup amatéra môže byť podaná aj ako žiadosť o prestup bez obmedzenia v prestupovom termíne prestupu s obmedzením podľa ods. 2 písm. b) a d), vždy len mimo prestupového termínu podľa ods. 2 písm. a) (ďalej ako "prestup bez obmedzenia od 22.7."). Žiadosť podľa prvej vety je možné podať výlučne ak ide o prestup amatéra, ktorého materský klub a nový klub sa dohodli písomne alebo prostredníctvom ISSF na prestupe bez obmedzenia. Aby bola žiadosť podľa predchádzajúcej vety spracovaná v rámci jedného z registračných období podľa ods. 2 písm. b) a d), musí sa hráč v súlade s článkom 18 ods. 7 a klub vyjadriť najneskôr v posledný deň daného registračného obdobia; inak príslušná matrika transfer nevykoná a žiadosť zamietne. Súhlas materského klubu sa vyžaduje vždy v prípade prestupu bez obmedzenia od 22.7. Právo na uplatnenie nároku na odstupné za amatéra postupom podľa tohto odseku týmto nie je dotknuté
3/2 Pripomíname, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP čl. 18 bod 13 )

 

Mgr . Marian Petrok - predseda ObFZ Rimavská Sobota

Richard Bálint - sekretár ObFZ Rimavská Sobota

E-mail: sekretar@obfzrs.sk

web: www.obfzrs.sk

 

 

 

Top