správa/oznam

Úradná správa č. 30, súťažný ročník 2023/2024 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 9.5.2024

 1. ŠTK/ KM - predseda Adrian KOÓŠ:

1/1 ŠTK kontumuje MFS dospelých 9.kola TJ Družstevník Kráľ - TJ-FK Veľký Blh pre pokles hráčov hostí pod dovolený počet podľa SP 82/čl.1g. Výsledok 8:0 ostáva v platnosti, prípad postupuje na DK.

1/2 ŠTK nariaďuje odohrať MFS 16.kola SŽ U15 TJ Družstevník Kráľ - FC 98 Hajnáčka dňa 11.5. o 13:15 hod. ŠTK ďakuje klubom za ústretovosť.

1/3 ŠTK súhlasí zo vzájomnou dohodou odohrať MFS 9.kola MŽ U12 FK obec Lubeník - TJ Iskra Hnúšťa dňa 28.5.2024 o 17:00 hod.

1/4 ŠTK berie na vedomie vyjadrenie klubov a rešpektuje ich požiadavku o posunutie termínu a zároveň žiada o nahlásenie (vzájomnú dohodu klubov) TJ-FK V.Blh - FK obec Lubeník o termín dohratia MFS 8.kola dospelých do 15.5 (streda) predsedovi ŠTK, nakoľko je potrebné do konca súťaže mať odohraté všetky stretnutia. V opačnom prípade hrozí vzájomná kontumácia stretnutia.

1/5 Od 1.7.2022 je formou školenia možné absolvovať školenie „Grassroots leader – tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených RFZ/ObFZ. Všetky potrebné informácie nájdete TU: https://futbalsfz.sk/treneri/skolenia/sfz-grassroots-leader/

2. Disciplinárna komisia - Ing. Ľudovit Hrmo:

DK/18/2023 - 2024: Radoslav  Belica, 1165082   (TJ obec Lubeník), na základe vyjadrení DO a vlastných zistení podľa čl. 48/1b DP, DSpozastavenie výkonu športu na 1 mesiac nepodmienečne, podľa  čl. 48/2b DP, od 02.05.2024. Uhradiť 10,-€ v MZF.

DK/19/2023 - 2024: Martin Hodoň , 1023241  (R), na základe podnetu KR ObFZ, vlastných zistení, písomého vyjadrenia menovaného k udalostiam v stretnutí a svojej činnosti (delegovanej osoby) v MFZ 8.kola, VII.ligy dospelých ObFZ RS, medzi TJ FK Veľký Blh – FK obec Lubeník, konaného dňa 28.4.2024, podľa čl. 63/1a DP, DS – pozastavenie výkonu funkcie na 4 týždne nepodmienečne, podľa čl. 63/2a, od 2.5.2024. Uhradiť 10,-€ v MZF.

DK/20/2023 - 2024: Miroslav Verkin,  1311544  (PR), na základe podnetu KR ObFZ, vlastných zistení, písomného vyjadrenia menovaného k udalostiam v stretnutí a svojej činnosti (delegovanej osoby) v MFZ 8.kola, VII.ligy dospelých ObFZ RS, medzi TJ FK Veľký Blh – FK obec Lubeník, konaného dňa 28.4.2024, podľa čl. 63/1a DP, DS – pozastavenie výkonu funkcie na 4 týždne nepodmienečne, podľa čl. 63/2a, od 2.5.2024. Uhradiť 10,-€ v MZF.

DK/21/2023 - 2024: TJ - FK Veľký Blh. DKna základe podnetu ŠTK ObFZ RS – porušenie SP 82/čl. 1g, DSv zmysle Rozpisu súťaží ObFZ RS, Hlava XIX., bod 5, ods. a), sankcia v prospech ObFZ Rimavská Sobota 50,-€. Uhradiť 10,-€ v MZF.

3. TMK - predseda Ondrej BENCSŐ

TMK oznamuje, že výberový tréning pred Medzioblastným turnajom žiakov (ročník 2012) sa uskutoční dňa 14.5.2023 (utorok) na štadióne MŠK Rimavská Sobota. Zraz nominovaných je o 16:30 hod. Zoznam nominovaných hráčov je nižšie. Hráči si so sebou donesu potrebnú výstroj (kopačky, chrániče...). Vybraných 18 hráčov sa zúčastní Medzioblastného turnaja U12 v Kalinove dňa 16.5.2024, kde budú reprezentovať ObFZ RS.

Zoznam nominovaých hráčov:

Levente Figei, Tomáš Máté, Andrej Medveď, Matúš Koreň, Richard Nemec, Adam Fazekaš, Igor Adler, Patrik Šulek, Peter Lipták. Vladka Valkučáková, Damián Domík (MŠK Rimavská Sobota)

Mathias Múčka, Matúš Moncol, Matúš Juricín, Martin Strelník, Matúš Kamoďa, Slávka Richtáriková (FK Iskra Hnúšťa)

Martin Oravec, Rastislav Haviar, Leonard Alberty (MFK Revúca)

Adam Gábor, Koloman Radič (FK Jesenské)

Matúš Katreniak (TJ Sokol Ožďany)

Oznámenie o konaní licenčných seminárov pre získanie / predĺženie licencie "A" delegátazväzu a pre získanie / predĺženie licencie "P" delegáta zväzu

Licenčný seminár licencie „A“ - Delegát zväzu sa bude konať dňa 30.6.2024 (nedeľa) v Penzióne Iveta, Radava 535. Výška platby za seminár licencie „A“ je 130,- €.
Licenčný seminár licencie „P“ - Delegát zväzu sa bude konať dňa 28.6.2024 (piatok) v Penzióne Iveta, Radava 535. Výška platby za seminár licencie „P“ je 250,- €.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na emailovej adrese sekretára KD p. Pavla Páchnika (pavol.pachnik@futbalsfz.sk) zaslaním záväznej prihlášky, najneskôr do 3.6.2024. Všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii SFZ / Komisie a iné orgány /
Odborné komisie SFZ / Komisia delegátov (KD). Ďalšie pokyny a študijné materiály budú prihláseným
uchádzačom zaslané po uzávierke prihlášok.
Všetci záujemcovia o Licenciu "A", resp. "P" musia spĺňať podmienky definované Smernicou o
odbornej príprave delegátov zväzu (Licencia "A" - čl.3, bod 1, Licencia "P" - čl.5, bod 1) a musia na
seminári predložiť:
• prehlásenie o bezúhonnosti,
• potvrdenie o zdravotnom stave,
• kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní ("A" Licencia - postačuje stredné vzdelanie, "P" Licencia - úplné stredné vzdelanie) - iba noví uchádzači
V prípade otázok alebo nejasností kontaktujte sekretára KD p. Pavla Páchnika (tel. 0917560140, email: pavol.pachnik@futbalsfz.sk

* TMK SsFZ v spolupráci s TÚ SFZ a príslušnými TMK ObFZ plánuje v druhom polroku 2024 zorganizovať dve školenia UEFA C licencie – Rimavská Sobota / Lučenec (august – október) a Banská Bystrica / Zvolen (september – november)

Správy zo sekretariátu:

Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali.

- v prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť(na adresu: sekretar@obfzrs.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia.

- v prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušnej banky.

- v prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty , vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

 

Mgr . Marian Petrok - predseda ObFZ Rimavská Sobota

Richard Bálint - sekretár ObFZ Rimavská Sobota

E-mail: sekretar@obfzrs.sk

web: www.obfzrs.sk

Top