správa/oznam

Úradná správa č. 36, súťažný ročník 2021/2022 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 10.6.2022

 1. ŠTK/ KM - predseda Adrian KOÓŠ:

1/1 ŠTK berie na vedomie oznámenie klubu FK obec Lubeník o nevycestovaní na MFS 20.kola 6.ligy dorastu U19 ObFZ RS. Prípad podstupuje na DK.

1/2 ŠTK nariaďuje mužstvám pôsobiacim v súťažiach ObFZ (dospelí, mládež) o vyplnenie a odoslanie pasportizácie HP. Tlačivá je nutné zaslať mailom na: koos.adrian@zoznam.sk, sabackydavid@gmail.com najneskôr do 30.6.2022. Tlačivo na pasportizáciu sa nachádza na stránke ObFZ RS, link na tlačivo: ŠTK/KM :: ObFZ Rimavská Sobota (obfzrs.sk)

2. KR - predseda Ing. Martin Konček:

2/1 Žiadame R a DZ, aby si naplánované MFS skontrolovali okrem delegačného listu (utorok), spravodaj (piatok) hlavne v ISSF dátum, čas, delegované osoby a miesto konania MFS. Nezrovnalosti je potrebné riešiť telefonicky: Martin Konček, email:mar.koncek@gmail.com, mobil: 0915 084 013, Richard Bálint: mail: riso.balint@gmail.com, mobil: 0903 273 554

2/2 Komisia delegátov SFZ v spolupráci s KR SsFZ. informuje o možnosti prihlásenia DZ ObFZ na Licenčný seminár pre získanie, resp. predĺženie licencie A delegáta zväzu, bez ktorej nemôže žiadny z delegátov pôsobiť v súťažných stretnutiach. Seminár sa bude konať 1.7.2022 vo Zvolene v hoteli Tenis, Neresnícka cesta 13. V prípade záujmu žiadame o zaslanie riadne vyplnenej záväznej prihlášky naemailovú adresu andrejhrmo@gmail.comnajneskôr do 25.5.2022 (o prihlášku je potrebné požiadať predsedu KR ObFZ RS ing. Martina Končeka). 

Všetkých, ktorí sa seminára zúčastnia žiadame o dodržanie nasledovných pokynov (nejasnosti ohľadom podkladov treba riešiť priamo s p. Páchnikom):

Všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii Komisie a iné orgány / Odborné komisie SFZ / Komisia delegátov (KD). Noví záujemcovia musia spĺňať podmienky definované Smernicou o odbornej príprave delegátov zväzu (čl. 5, bod 1) a musia na seminári predložiť: prehlásenie o bezúhonnosti, potvrdenie o zdravotnom stave, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vyžaduje sa minimálne stredoškolské vzdelanie). V prípade nejasností sa informujte na emailovej adrese: pavol.pachnik@futbalsfz.skPriamy link na dokumenty: https://futbalsfz.sk/komisia-delegatov-kd/

Ďakujeme za spoluprácu a prosíme o dochvíľnosť pri nahlasovaní.

2/3 Zmeny - Delegačný list č. 28 zo dňa 9.6.2022

SsFZ

II.liga SŽ U15

11.06.2022 o 10:00 hod.

MFK Revúca - MFK Detva

R – PATAKI Alexander (za Daniel Varga)

ObFZ VK

I. TRIEDA

12.06.2022  o 14:30

TJ Družstevník Sklabiná - TJ Stredné Plachtince

R – STRIHAN Marian; AR – OBFZ VK; AR – KUZMA Norbert

I. TRIEDA

12.06.2022  o 17:30

TJ Slovan Modrý Kameň - FK Záhorce

R – KUZMA Norbert; AR – OBFZ VK; AR – STRIHAN Marian

2/4 Pravidlá futbalu - https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

3. TMK - predseda Ondrej BENCSŐ

3/1 KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE TRÉNEROV:

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia, týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú zverejnené v nasledujúcom linku: Kurzy Archive - vzdelávanie.digital (vzdelavanie.digital)

3/2 Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF - Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

3/3Oznamujeme, že TÚ SFZ - oddelenie vzdelávania trénerov od 1.1.2022 ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera po kliknutá na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

4. DK - predseda Ing.Ľudovít Hrmo

U-11/2022: MFK Jelšava, na základe podnetu ŠTK - KM ObFZ RS, za nenastúpenie družstva na MFS 10.kola  PRÍPRAVKA U11 ObFZ Rimavská Sobota, medzi  FC 98 Hajnáčka - MFK Jelšava, dňa 27.05.2022. DK ukladá klubu disciplinárnu sankciu - pokuta 40,-€, podľa kap. XIX., čl.2a. Uhradiť 5,-€ v MZF.  

Aktuálne platné záväzné poriadky SFZ:

Súťažný poriadok futbalu (úplné znenie platné od 01.07.2021): https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-final-06_2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok (úplné znenie platné od 08.06.2021): https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsol idovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok (úplné znenie účinné od 01.07.2021):

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021---konsolidovane-znenie.pdf

REALIZAČNÉ TÍMY V ZÁPISOCH O STRETNUTÍ

Návod na pridanie chýbajúcich členov realizačného tímu a funkcionárov družstva: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu

Kontakt v prípade technických problémov: helpdesk@futbalsfz.sk (alebo formulár “Pomoc” v ISSF)

Registrácia športových odborníkov, bližšie infomácie TU.

 

Mgr . Marian Petrok - predseda ObFZ Rimavská Sobota

Richard Bálint - sekretár ObFZ Rimavská Sobota

E-mail: sekretar@obfzrs.sk

web: www.obfzrs.sk

Top