správa/oznam
 1. Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach
  1. od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
  2. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
  3. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),
  4. od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
  5. od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).
 2. Žiadosti podľa odsekov 1 a 2 podané mimo registračných období spracuje príslušná matrika v priebehu najbližšieho registračného obdobia.
 3. Aby bola žiadosť podľa odsekov 1 a 2 spracovaná v rámci jedného z registračných období, musí sa hráč v súlade s článkom 18 ods. 8 a klub v súlade s článkom 18 ods. 9 vyjadriť najneskôr v posledný deň daného registračného obdobia; inak príslušná matrika transfer nevykoná
 4. Postup podľa odsekov 3 a 4 sa nepoužije, ak má byť transfer vykonaný na základe rozhodnutia príslušného orgánu SFZ[18];) príslušná matrika v takomto prípade vykoná transfer do 3 dní odo dňa doručenia rozhodnutia príslušného orgánu SFZ príslušnej matrike.
 5. Minimálna registračná doba hráča v jednom klube po uskutočnení transferu je obdobie medzi dvoma registračnými obdobiami.
 6. Prestup amatéra uskutočnený počas registračného obdobia s obmedzením podľa odseku 2 písm. b) a d) je platný do 30.06. príslušného roka. Po uplynutí termínu podľa predchádzajúcej vety je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého hráč prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím termínu podľa prvej vety v zimnom prestupovom období, so súhlasom oboch klubov a hráča.
 7. Počas jedného z registračných období môže profesionál po vykonaní prestupu odísť na hosťovanie do iného klubu.
 8. Ukončiť hosťovanie skôr, ako po uplynutí doby, na ktorú bolo hosťovanie dohodnuté, je možné výhradne v jednom z registračných období.
 9. Klub, v ktorom je hráč na hosťovaní, nie je oprávnený preregistrovať hráča do tretieho klubu bez písomného súhlasu klubu, ktorý hráča na hosťovanie uvoľnil a bez písomného súhlasu príslušného hráča.
 10. Podanie ďalšej žiadosti o transfer hráča v čase, keď prebieha iné konanie o transfere toho istého hráča, nie je prípustné a ISSF to neumožňuje.
Top