správa/oznam

1.V zmysle RaPP čl. 19 (2) je možné podávať žiadosť o prestup amatéra:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).

Registrácia hráča v materskom klube a jeho klubová príslušnosť k materskému klubu zaniká a nový klub môže okrem obdobia od 01.05. do 15.07. príslušného roku požiadať o preregistráciu hráča podľa článku 12 a článku 18 ods. 5 aj mimo registračného obdobia, ak
materský klub zanikol bez právneho nástupcu,
družstvo materského klubu bolo vylúčené zo súťažea hráč tohto družstva nie je oprávnený štartovať za iné družstvo tohto klubu, alebo materský klub neprihlásil družstvo, za ktoré hráč hráva, do súťaže ani v súťažnom ročníku nasledujúcom po súťažnom ročníku, a hráč tohto družstva nie je oprávnený štartovať za iné družstvo tohto klubu
hráč sa môže dočasne zaregistrovať v inom klube aj bez súhlasu materského klubu na obdobie do konca príslušného súťažného ročníka bez možnosti predčasného ukončenia dočasnej registrácie, počas ktorej nie je hráč oprávnený prestúpiť do iného klubu, ak hráč nie je oprávnený štartovať za iné družstvo materského klubu a materský klub neprihlásil družstvo, za ktoré hráč hráva, do súťaže, alebo odhlásil družstvo, za ktoré hráč hráva, zo súťaže.

Top