správa/oznam

             ObFZ Rimavská Sobota Vás pozýva na riadnu konferenciu, ktorá sa bude

             konať v  zasadačke MŠK Rimavská Sobota 17.januára 2020 o 16 30 hod.

Program:

1. Prezentácia delegátov
2. Otvorenie- privítanie delegátov konferencie a hostí, prehlásenie, že sa konferencia koná v zmysle stanov ObFZ. Informácia o počte delegátov s právom hlasovať
3. Schválenie pracovného predsedníctva konferencie, predsedajúceho konferencie, mandátovej a návrhovej komisie, schválenie skrutátorov a overovateľov zápisnice
4. Schválenie programu riadnej konferencie
5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcej konferencie
6. Správa o činnosti ObFZ od poslednej konferencie ObFZ
7. Príhovor predsedu ObFZ, ocenenie zaslúžilých osobností
8 . Správa mandátovej komisie
9.  Správa o hospodárení ObFZ
10. Správa revíznej komisie ObFZ
11. Návrh rozpočtu ObFZ na rok 2020
12. Voľby hlavného kontrolóra ObFZ, náhradníka na konferenciu SsFZ
13. Schválenie novelizácie Stanov ObFZ, 
14. Diskusia
15. Schválenie návrhu uznesenia konferencie
16. Záver

Pozvánka slúži zároveň aj ako hlasovací lístok pre delegátov s právom hlasovať. Žiadame delegátov, členov VV a hostí, aby zaujali svoje miesta do 16:25
                                      Mgr. Marian Petrok                                                               Ing. Ivan Ostrihoň
                                       predseda ObFZ                                                                      sekretár ObFZ

Materiály ku konferencii sú zverejnené ne stránke ObFZ Rimavská Sobota/zväz a komisie/sekretariát.

Top