správa/oznam

AKTUALIZOVANÉ USMERNENIE SFZ K VYHLÁŠKE ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA ÚČINNÉ OD 19. APRÍLA 2021:

  • skupina ľudí aktívne zapojených do tréningovej činnosti nesmie v rovnakom čase a rovnakom priestore športoviska presiahnuť 6 osôb/napr. hráčov + 1 tréner. V prípade exteriérových športovísk je možné vytvárať sektory o veľkosti 800m2 a sektory musia byť od seba vzdialené min. 4 metre a oddelené značením, t. j. na každom ihrisku môže v rovnakom čase trénovať viac skupiniek ľudí v max. počte 6 + 1 za dodržania vzdialenosti minimálne 4 metrov a zároveň plochy 800 m2 na sektor. Skupiny sa nesmú navzájom premiešavať, každá funguje v samostatnom režime.
  • pri všetkých aktivitách je potrebné dodržiavať odstupy min. 2 metre medzi športovcami. Ak to nie je možné, upravte organizáciu, formy a obsahu tréningovej činnosti: napr. nácvik herných činností jednotlivca, nácvik individuálnych zručností, kondičný tréning.
  • športový tréning prebieha na športovisku v exteriéri alebo interiéri bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb s výnimkou trénera alebo osôb priamo zapojených do tréningového procesu,
  • umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch škôl, ak platné predpisy ich užívanie umožňujú, a za dodržania pravidiel vydaných vlastníkmi, resp. správcami uvedených ihrísk a príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva,
  • hráči aktívne vykonávajúci športovú činnosť nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty.
  •  Celé usmernenie k vyhláške tu: 

Aktualizované usmernenie SFZ k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva účinné od 19. apríla | Slovenský futbalový zväz (futbalsfz.sk)

Top