správa/oznam

Úradná správa č. 10, súťažný ročník 2023/2024 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 15.9.2023

 UPOZORNENIE:

Dovoľujeme si vopred upozorniť všetkých členov na zmenu prihliadania SFZ na faktúry s nízkou hodnotou, ktoré sú dlhodobo neuhradené. Jedná sa v tomto momente výhradne o faktúry za členské poplatky, ktoré si vygenerovali fyzické osoby sami v ISSF, nejedná sa v žiadnom prípade o položky členského vygenerované klubovým manažérom. DOČASNÉ POZASTAVENIE SA TÝKA HLAVNE HRÁČOV, TRÉNEROV, DELEGÁTOV, DELEGÁTOV POZOROVATEĽOV, ROZHODCOV, SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ A ČLENOV KOMISÍ. Jedná sa o dočasné pozastavenie členstva osobám s neuhradenými faktúrami po splatnosti podľa platných stanov SFZ, (čl. 32 ods. 1 písm. f a podľa čl. 25 ods. 6 písm. a) ). Týka sa to všetkých faktúr aj z minulosti. POKIAĽ SA OSOBA DOSTANE DO STAVU, ŽE MÁ POZASTAVENÉ ČLENSTVO, NEBUDE MÔCŤ VYKONÁVAŤ ŽIADNE ÚKONY V ISSF, A ANI NEBUDE MOŽNÁ ÚČASŤ OSOBY NA ZÁPASOCH. TO ZNAMENÁ, NEBUDE SA DAŤ PRIDAŤ NA ZÁPIS O STRETNUTÍ.

1. ŠTK/ KM - predseda Adrian KOÓŠ:

1/1 ŠTK žiada DS vo svojej správe DS o krátke vyhodnotenie vybavenosti štadióna. ( HP, areál, šatne, sociálne zariadenia)

1/2 Upozorňuje mužstvá dospelých o zabezpečenie neprerušovaného nahrávania videa zo stretnutia.

1/3 Upozorňuje mužstvá, že žiadosti o preloženie stretnutia musia posielať na príslušnú komisiu výhradne cez systém ISSF.

1/4 Komisia nebude rešpektovať svojvoľné preloženia stretnutia bez vedomia ŠTK.

1/5 Upozorňuje mužstvá o nahratie súpisiek hráčov v dostatočnom predstihu pred stretnutím, takisto všetkých funkcionárov na zápis o stretnutí.

1/6 Stretnutie MŽ U12 1.kola Jesenské - Muráň sa v pôvodnom termíne neodohrá.

1/7 Stretnutie 2.kola 7.ligy dospelých TJ Družstevník Kráľ – TJ Ožďany 16.9.2023 o 15:30 hod. (obrátené poradie)

1/8 Stretnutie 3.kola 4. ligy SŽ U15 TJ FK Veľký Blh – TJ Družstevník Kráľ 16.9.2023 o 10:00 hod. (obrátené poradie) 

1/9 Na základe vzájomnej dohody mení začiatok MFZ U9 MŠK Rimavská Sobota-MFK Revúca na 15.09.2023 o 10:00 hod.

1/10 Na základe vzájomnej dohody mení začiatok MFZ U12 TJ Ožďany-MFK Revúca na 15.09.2023 o 10:30 hod.

1/11 Berie na vedomie oficiálne oznámenie klubu TJ Tatran Muráň prostredníctvom systému ISSF o odhlásení družstva U12 zo súťaže ObFZ RS. Mužstvá, ktoré boli vylosované ako súper TJ Tatran Muráň budú mať v daný termín voľno. Všetky neodohraté stretnutia TJ Tatran Muráň U12 budú kontumované v prospech súpera.

1/12 Na základe oznámenia klubu TJ Tatran Muráň sa stretnutie U12 TJ Tatran Muráň-FK Iskra Hnúšta 15.09.2023 neodohrá.

1/13 ŠTK/KM odstupuje pre porušenie SP a RS U12 TJ Tatran Muráň na DK ObFZ RS.

1/14 Žiadame FK, aby si zmeny termínov dohadovali skôr ak majú plánované akcie ( turnaje, birmovky, dovolenky, výlety ap.), lebo určite o tom vedeli skôr, nie 2-3 dni pred MFS. Zároveň upozorňujeme FK, že pri dohrávkach v týždni sa im môže stať, že bude MFS bez R – čiže len LAIK. Žiadame preto FK, aby v zápise z MFS bolo uvádzané meno laika, ktorý MFS viedol.

1/15 Dôrazne upozorňujeme R, ako aj funkcionárov FK, že do nominácie vytvorenej pred začiatkom sa nemôže vstupovať v polčasovej prestávke, nebodaj po MFS – porušenie SP.

1/16 Na základe rozpisu SFZ umožňujeme štart hráčok starších o 1 rok v kategórii U 15. R bude takéto hráčky uvádzať v zázname R. Ak budú takéto dievčatá v základe na MFS, tak tam R uvedie namiesto ktorého hráča bude v nominácii.

2. Disciplinárna komisia – Ing. Ľudovít Hrmo

DK/01/2023 - 2024: Ákoš  Fukáč (1445555)  TJ Ožďany  -  vylúčenie za  zmarenie jasnej gólovej príležitosti, podrazením súpera pred PÚ, podľa čl. 45/1B DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne, podľa čl. 45/2 DP, od 14.09.2023. Uhradiť 5,- Eur v MZF.

3. Komisia rozhodcov ing. Martin Konček:

3/1 Postup pre riešenie nepredvídateľných okolností na MFZ -  na základe tel. urobiť zmeny:

- predseda KR ObFZ RS Martin Konček (0915 084 013)

- členovia KR ObFZ RS Ivan Belán (0904 875 605), Daniel Varga (0948 711 668)

- sekretár ObFZ RS Richard Bálint (0903 273 554).

3/2 Komisia KR (Obsadzovací úsek) dáva do pozornosti, že všetci R a DZ majú povinnosť sa ospravedlňovať a to najneskôr 7 dní pred hracím kolom. Rovnako obsadzovací úsek KR žiada R a DZ, aby čo najskôr nahlásili svoje dlhodobé ospravedlnenia (pracovné dni/soboty) pre jesennú časť sezóny 2023/2024. Ospravedlnenia posielajte na tel. 0915 084 013 alebo email: mar.koncek@gmail.com.

3/3 Upozornenie pre R a DZ: R resp. AR 1 je okrem iného povinný pred MFS po kontrole hráčov základnej zostavy vykonať aj kontrolu lavičiek oboch družstiev, ako aj náhradníkov a členov realizačného tímu podľa ZoS. Prípadné nezrovnalosti oznámiť R.

3/4 KR OBFZ oznamuje klubom, že doterajšie vetácie R a DZ stratili platnosť 01.08.2023. Zároveň si môžu v termíne pred začiatkom jesennej časti 2023/2024 uplatniť nové požiadavky na prípadné vetácie R a DZ formou písomného zdôvodnenia zástupcom príslušného klubu. Zdôvodnené požiadavky je potrebné zasielať výhradne na adresu: mar.koncek@gmail.com.

4. Matričná komisia - Richard BÁLINT:

4/1 Upozorňujeme kluby, že od 06.06.2023 bola prijatá novela Registračného a prestupového poriadku.

4/2 Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP, najmä u hráčov družstiev mládeže, aktualizovali fotografie.

4/3 V zmysle RaPP čl. 19 (2), a), b), c) je v letnom registračnom období možné podávať žiadosť o prestup amatéra: - od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením)

- od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia). RaPP čl.19 ods.13

- od 22.07. do 30.09 (letné registračné obdobie bez obmedzenia so súhlasom materského klubu)

4/4 Žiadame FK aby pri zadávaní odstupného do žiadosti o prestup postupovali v zmysle RaPP SFZ čl.37

4/5 Pripomíname tiež, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná.

5. Správy zo sekretariátu:

1. Dovoľujeme si Vás informovať, že na zasadnutí VV SFZ dňa 6. júna 2023 boli schválené nasledovné predpisy:
- nové znenie Súťažného poriadku SFZ;
- novela Registračného a prestupového poriadku SFZ;
- novela Disciplinárneho poriadku SFZ;
- novela Smernice SFZ o právno-organizačných zmenách v kluboch.
2. Vyššie uvedené predpisy sú dostupné aj s odôvodnením v sekcii "Legislatíva" na stránke futbalsfz.sk tu: https://futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky/ 
3. Jednotlivé zmeny v predpisoch sme spracovali aj do podoby článkov na stránke futbalsfz.sk, ktoré sú dostupné na uvedených LINK-och:
4.https://futbalsfz.sk/sfzsmernica-ku-zmenam-v-strukturach-klubov-potrebna-ochrana-celeho-futbaloveho-prostredia/ 
5. https://futbalsfz.sk/sfz-dobru-novelizovanu-podobu-sutazneho-poriadku-preveri-zivot/ 
6. https://futbalsfz.sk/sfz-verzia-rapp-pre-21-storocia-vitazom-je-futbal/ 

REALIZAČNÉ TÍMY V ZÁPISOCH O STRETNUTÍ

Návod na pridanie chýbajúcich členov realizačného tímu a funkcionárov družstva: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu

Kontakt v prípade technických problémov: helpdesk@futbalsfz.sk (alebo formulár “Pomoc” v ISSF)

Registrácia športových odborníkov, bližšie infomácie TU.

 

Mgr . Marian Petrok - predseda ObFZ Rimavská Sobota

Richard Bálint - sekretár ObFZ Rimavská Sobota

E-mail: sekretar@obfzrs.sk

web: www.obfzrs.sk

Top