správa/oznam

 Úradná správa č.2, súťažný ročník  2019/20 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 11.7.2019

 

1od 12.7 mame v ISSF novinku elektronické registračné preukazy (ERP)..

2.  Žiadame ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie RP - u hráčov ktorým uplynula doba platnosti predchádzajúceho RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. V opačnom prípade registračné miesto na ObFZ  žiadosť zamietne.

2. SFZ pripravil rozsiahlu zmenu v RaPP, ktorá bola aj na rokovaní VV SFZ 18.6.2019 prijatá. Podrobné informácie o vykonaných zmenách v tomto dokumente nájdete na stránke SFZ (www.futbalsfz.sk ) v troch článkoch pod názvom SFZ-NAJVÄČŠIA NOVELA REGISTRAČNÉHO A PRESTUPOVÉHO PORIADKU SFZ.

 I. časť (z 18.6.2019) vysvetľuje: - Zavedenie inštitútu dočasnej registrácie, - Úpravu článku 15 odst. 5 RaPP, - Zmenu prestupových termínov amatérov – teraz aktuálne:

 a.) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

 b.) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c. ) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

II. časť (z 20.6.2019):- Zavedenie zmluvného vzťahu pri amatérskych športovcoch - kde RaPP okrem pokynov prináša v prílohe aj vzor takejto zmluvy.

III. časť (z 20.6.2019):- Zmena systému pri odstupnom za amatéra, - spôsob výpočtu odstupného za amatéra (9 – 19 rokov), - Novela registračného a prestupového poriadku (jún 2019) aj s dôvodovou správou, - Konsolidované znenie registračného a prestupového poriadku SFZ s vyznačenými zmenami (vyznačenie zeleným zvýraznením). V prípade akýchkoľvek ďalších otázok súvisiacich s RaPP kontaktujte rapp@futbalsfz.sk., prípadne sekretára ObFZ  0905 768 096.

 

ŠTK, KM  predseda: Adrian KOÓS

 

1. Schvaľujeme výsledky súťaží ObFZ Rimavská Sobota, výsledky a konečné tabuľky sú uverejnené na FUTBALNETE.

2. V ISSF systéme sú vytvorené súťaže pre súťaže. ročník 2019/20:

6. LIGA DOUBLE STAR BET RS

I. Trieda Dorast U19

I. Trieda SŽ U15

Prípravka U11

3. Prihlášky družstiev dospelých pre nový súťažný ročník 6.ligy DOUBLE STAR BET  ObFZ Rimavská Sobota– dospelí sa podávajú v termíne /21.6. - 15.7.2019/ . FK sa prihlasujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže.

Prihlášky musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo. Povinnosť uvádzania farby dresov v prihláške je len pre družstvá dospelých. Štartovný vklad uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún/Júl 2019. Štartovné je v 6. Lige DOUBLE STAR BET 100 eur, súťažiach mládeže je štartovné bez poplatku.
FK prihlásené do súťaží musia mať:

-vyrovnané pohľadávky voči ObFZ a MZF a zúčastniť sa pohára ObFZ v ročníku 2019/20.
4. Vylosovanie pohára ObFZ 2019/20 :

 Pohár ObFZ : vetva SsFZ :

14.7. FK REVÚCA- FK TISOVEC,

19.7  FK HNÚŠŤA-FK HAJÁČKA,

21.7 FK JESENSKÉ- FK RADZOVCE


4.. Predbežné termíny začiatku súťaží v súťažnom ročníku 2019/2020:
6.ligy DOUBLE STAR BET ObFZ 18.8.2019
Pohár ObFZ Rimavská Sobota -  vetva ObFZ 4.8.2019, odveta 11.8.2019
 Aktív klubov 2.8.2019 o 16 00- kolkáreň v záhrade . mája v Rimavskej Sobote

DK predseda Mário MACHYNIAK:

 

KR  predseda: Vladimír PAROBEK:


)  Letný seminár R a DZ spojený s fyzickými previerkami sa bude konať 19.7. o 16:30 v areáli FK Hnúšťa. Účasť všetkých R a DZ nutná. R na seminári predložia platné lekárske potvrdenie.
Termín náhradného seminára bude zverejnený v US č.3 2019-2020. Poplatok za náhradný seminár je 10+5 eur.

TMK  predseda: Ladislav DANYI:

OK predseda: Stanislav KRAHULEC


Výkonný výbor:

Najbližšie zasadnutie VV bude dňa 2.8.2019 o 15.00 v Rimavskej Sobote.
 
 Matričná komisia:

Viď 1. Časť US

Správy sekretariátu:

1. Na základe rozhodnutia VV SFZ plánuje SFZ vypísať výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci tretej etapy projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry. FK môžu v predstihu vypracovávať projekty, aby mohli včas podať včas požiadať o uvedený príspevok. Predpokladaný termín od 1.júla 2019.

  Kontakt na sekretára ObFZ Rimavská Sobota Ivan Ostrihoň  -  kontakt  :   č.t. : 0905 768096,   e-mail :  sekretar@obfzrs.sk a kancelária  na štadióne  MŠK   Rimavská  Sobota. 

Mgr  . Marian Petrok  v.r  - predseda  ObFZ               Ivan Ostrihoň v.r.  - sekretár   ObFZ

 

Top