správa/oznam

ŠTK – KM   predseda Kooš A 

1/.Pohár ObFZ  2018  prihláška je na web stránke ObFZ- OZTK   FK sa môžu prihlásiť  do 20.januára 2018.

2/. Turnaj prípraviek   žiadame  predsedov  FK aby sa prihlásili na usporiadanie  turnaja ešte v mesiaci január  -  2018 .  / Hnúšťa, Revúca, Tornaľa, Rimavská Seč, Jesenské, Revúcke Sršňe/.     e-mail :   koos.adrian@zoznam.sk   

Matrikár – ObFZ    informácie  /SFZ/ RaPP

1/. V zmysle RaPP čl.19 – Registračné obdobia,bod 2  sa žiadosti o prestup amatéra podáva : od 01.januára do  31. Januára., kalendárneho roka / zimné registračné obdobie  bez obmedzenia 8,tiež termín na podávanie žiadosti o transfer z a do zahraničia.

-          Od 01.01.do 31. Marca kalendárneho roka /zimné registračné obdobie s obmedzením/.  V prípade že má nový klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť o prestup bez obmedzenia /klasický/,odstupné 0 a do poznámky uvedie čl. 15/5 a príslušné písmeno  / poplatok 5 - /päť/ eur  - registrácia v novom klube/. Takto  môže postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia 01.04 do 30.06 príslušného roku. 

2/.Transfer hráča s obmedzením , uskutočnený v letnom registračnom období /platnosť do 30.06.2018/ je možné v zmysle RaPP čl. 19/8 ukončiť, v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča.

Zo sekretariátu  -informácie  :  /SsFZ  Aj v roku 2018 pokračuje v systéme podpory mládežníckeho futbalu. Všetky podrobnosti sú v „Pravidlách pre rozdelenie a .....“ ktoré sú spolu s príslušnými vzormi žiadosti k dispozícii na stránke SsFZ v časti DOLUMENTY . Termín predloženia  žiadosti : 

-vybrané turnaje   - do konca  januára  2018

- vybrané FK   - do  konca  februára  2018 

SFZ    -   VV SFZ na svojom zasadnutí 7.11.2017 schválil výzvy na predkladanie žiadosti o finančný príspevok a schvaľovanie kritérií pre posudzovanie predložených žiadostí v rámci druhej etapy projektu rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.  Na stránke SFZ v časti PROJEKTY – Infraštruktúra – II. etapa     Termín predkladania žiadosti v II. etape je do   31.01.2018

KONTAKTNOU  osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry   je

              Martin   I v a n k o   ,   Martin.ivanko@futbalsfz.sk    mobil  :   0907  287 499  

 

Mgr. Marian   Petrok   v.r – predseda ObFZ                        J. Forgon   - sekretár

 

Top