správa/oznam

Zo sekretariátu  -   Konferencia ObFZ  /zhodnocujúca spojený s Aktívom ŠTK,KM sa bude konať dňa 21.07.2018  v Muráni  . Program a pozvánky delegáti  dostanú  poštou.  / bude aj na stránke OZTK-ObFZ /.   Prihlášky na školenie zdravotníkov a trénerov  - termín  30.06.2018. 

Zasadnutie VV  sa uskutoční  16.07.2018.

Volebná komisia  - Slanec  L

Na  Konferencii ObFZ 21.07.2018  sa bude konať voľba predsedu  OK – ObFZ.  Kandidáti svoje žiadosti /kandidatúru/  doručia na ObFZ  doporučenou poštou . Kandidát musí byť členom SFZ .  Kandidáta musia podporiť  2 FK na žiadosti  .  Termín podania  do 13.07.2018.  Adresa : ObFZ  Rimavská Sobota  -volebná komisia -   Svätoplukova 22    97901

ŠTK,KM  - Kooš A 

24/06/18  Schvaľujeme konečné tabuľky súťažného ročníka 2017-2018

25/06/18  Informácia k novému súťažnému ročníku .   Elektronické prihlášky do súťaží ObFZ dospelí a mládež v termíne do 30.06.2018 . Prihlášky družstiev dospelých pre nový súťažný ročník si FK aktivujú cez ISSF./Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže/ FK za každé svoje družstvo vyplní  jednotlivo. Povinnosť uvádzania farby dresov v prihláške je len pre dospelých.

26/06/18  ŠTK,KM zvoláva štatutárnych zástupcov FK na riadny aktív ObFZ  Rimavská Sobota na 21.07.2018  v Muráni v ZŠ. Začiatok o 14,oo/ po ukončení konferencie/. Žiadame aby ste svoje pracovné a voľnočasové aktivity prispôsobili termínu aktívu. Program aktívu bude zverejnený v ÚS č. 46.

27/06/18  Účastníci 6.ligy/ bývalá I. trieda dospelých/ musia mať :  jedno mládežnícke  mužstvo U -15 ,U-19, alebo prípravku alebo dohodu s iným FK o vytvorení spoločného družstva mládeže  podľa čl. SP 28.  Kvalifikovaného trénera s platnou licenciu pre všetky súťaže ObFZ. Zdravotníka – prihláseného v systéme ISSF. Šatne pre hostí. Miestnosť pre R a DZ ObFZ pre 4 osoby. Sprchy a sociálne zariadenie /WC/ aj pre divákov – štandard  podľa hygienickej normy. Striedačky pre hráčov a RT tak pre domácich ako aj pre hostí minimálne 10 osôb.  Hracia plocha musí byť ohradená od divákov . HP na vyhovujúcej úrovni.  POHÁR   ObFZ  2018-19   -povinná účasť – nová verzia bude prezentovaná  na aktíve ObFZ  231.07.2018  Štarovné    uhradiť na účet  ObFZ  Rimavská Sobota   do  30.06.2018

                       Číslo účtu   SLSP           SK3809000000000068937510

DK – Machyniak M

20/06/18  Na základe DP čl.17/8 DK prerušuje tresty od 20.06.2018 udelené na časové obdobie / zostávajúci počet MFS, alebo počet mesiacov a dní/ ktoré začnú platiť až v novom súťažnom ročníku 2018/19  nasledovne  :  Porteleky Eugen  1312931 FK Uz.Panica 1MFS NP, Porteleky Eugen 1312931 FK U.Panica 4 mesiace NP po uplynutí DS pod čl. 12/06/18. Bari Roman 1237427 FK U.Panica 4 mesiace NP. Kristián Bryndzák 1361574 MFK Jelšava 4 týždne NP. Fandák Zoltán 1197274  MFK Jelšava  7 MFS. Mikuš Miroslav 1096210 FK Revúčka 1 mesiac a 16 dní NP.  Gál Aladár 1374980  TJ Rimavské Janovce  1 mesiac a 13 dní NP.  Várady Nikolas 1247801 FK Rimavská Seč  4 mesiace a 12 dní NP.  Ziman Rastislav  1299765 OFK Sirk  4 týždne NP.  Hudeček Tomáš 1245371 masér OFK Sirk 1 mesiac a 17 dní +2 mesiace NP zákaz akejkoľvek funkcie v súťažných stretnutiach. Reviľák Jozef 1078065 ved.,mužstva OFK Sirk 21 dní NP zákaz akejkoľvek funkcie v súťažných stretnutiach.

21/06/18  Vyjadrenie DK k podnetu OK ObFZ R.Sobota:  Na základe zistených skutočností OKObFZ je orgán SFZ, ktorého konečné rozhodnutie je záväzné / čl.85/3 DP/.  Z toho dôvodu nemá DK kompetencie vydávať rozhodnutia,kedže OK svoje rozhodnutia zdôvodňujú aj z následnými opatreniami /čl.85/4 DP/.

KR – Parobek

  1. Letný seminár R a DZ spojený s fyzickými previerkami sa uskutoční dňa 3.08.2018/piatok/ od 16.oo hod., na štadióne FK Iskra Hnúšťa. Presný program bude včas zverejnený na stránkach ObFZ. Účasť na seminári je podmienená delegovaním na MFS. 
  2. KR schválila nominačné listiny rozhodcov pre súťažný ročník 2018/2019 a posúva na schválenie VV – ObFZ
  3. KR predloží na najbližšie zasadnutie VV-ObFZ návrh na úpravu odmien R a DZ z dôvodu zmien dohôd o vykonaní práce.  

 

Mgr.  Petrok M   - predseda ObFZ   v.r                                    Ján F o r g o n  - sekretár

 

Top