správa/oznam

ŠTK ,KM  - Kooš A  

 

11/10/18   ŠTK,KM schvaľuje výsledky 8. kolo  dospelých podľa zverejnených výsledkov na futbalnet. sk

 12/10/18  Schvaľujeme výsledky U- 19  8. kolo   podľa zverejnených výsledkov na futbalnet. sk

13/10/18   Schvaľujeme výsledky U-15  8. kolo  sk., A a B  podľa zverejnených výsledkov na futbalnet.sk

14/10/18   Schvaľujeme výsledky U - 11  4. kolo  podľa zverejnených výsledkov na futbalnet. sk

15/10/18   Kontumujeme M F Z dospelých  Uzovská Panica - Muráň , výsledok ostáva v platnosti 5:0.

16/10/18   Nariaďujeme odohrať MFZ U - 15  skupina B  9. kolo  R. Seč - Ožďany na 20.10.2018 o 12,oo v Rimavskej Seči  

17/10/18   Nariaďujeme odohrať MFZ  U - 15  skupina B 10. kolo  Hajnáčka - V. Blh  na deň  27.10.2018  o 12,oo v Hajnáčke.

18/10/18   ŠTK,KM  ruší  MFZ  U-15  skupina A  9.kolo  Muráň - Klenovec / na základe oznámenia FK Klenovec / FK Klenovec na MFZ necestuje/  prípad odstuúujeme na DK . FK Klenovec  poplatok 10-€ podľa RS čl. 13 bod 1.  cez MZF. 

19/10/18   ŠTK,KM zaevidovala podnet ID 98205 FK R. Seč k MFZ 8 kolo dospelí  Veľký - Blh - Rimavská Seč,prípad odstupujeme na KR. R. Seč poplatok  10€  podľa RS čl. 13 bod 1    MZF.

 

DK  - Machyniak M 

 

24/10/18  DK trestá Goldschmidt Branislav / vedúci mužstva TJ Muráň /,pokuou 10-€ za nezaslanie písomného stanoviska cez ISSF k udalosti v 76. min., v MFS  TJ U. Panica - TJ Muráň do 16.10.2018 podľa čl.  12/1DP

25/10/18  Tóth Gejza  DS  pokuta 10-€ za nezaslanie písomného stanoviska cez ISSF k udalosti  v MFS  Uzovská -Panica - Muráň  dospelí  76.minúta   do 16.10.2018  podľa  čl. 12/ 1DP.  

26/10/18  Goldschmidt Branislav vedúci mužstva TJ Muráň trest na základe vzhliadnutia videozáznamu a podrobného písomného stanoviska R, zákazom činnosti funkcie na 4 týždne nepodmienečne, podľa čl.48/2b  DS ,od 11.10.2018. Uhradiť 10-€  v MZF.

27/10/18  Feketevízi Marek  1195736  ŠK Rimavská Seč vylúčený po 2 ŽK  trest, zastavená činnosť výkonu športu na 1 MFS  NP podľa čl. 37/3DP od 17.10.2018. Uhradiť 10-€  v MZF.

28/10/18   Hruška Pavel  1107930  TJ Družstevník Klenovec na základe správy DS zo stretnutia Klenovec - Jelšava  pozastavená činnosť výkonu športu na 1 MFSpodľa  čl.   46/2DP   od 17.10.2018 . Uhradiť 10-€ MZF   

 

KR   Parobek V  

 

1/  Podnet č. ID  97823  FK Klenovec  , MFZ  R. Seč - Klenovec   / vyhodnotený ako čiastočne opodstatnený, AR 2 bude riešený v zmysle Zásad pre činnosť a hodnotenie rozhodcov v rámci ObFZ R.S  bez ďalšieho poplatku podľa kap.,16 bod 14 písm., j,k,  RS  ObFZ R.S 

2/   KR prijala podnet ŠTK/FK  R. Seč   ID   98205 z MFZ  V. Blh - R. Seč   č. uznesenia ŠTK :  19/10/18,  KR  žiada predložiť videozáznam z MFS  V. Blh  - R. Seč  do 23.10.2018  pod disc., následkami 

3/.   Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov,že KR nebude akceptovať námietky a sťažnosti na výkon rozhodcov pokiaľ nebudú splňať tieto náležitosti/ závažný podnet/ :  pri sťažnosti na  výkon R voči udeleniu ŽK považuje KR podnet za závažný,len v prípade ak bude súčasťou udelenia ČK po 2 ŽK. Za závažné pochybenie pre podanie podnetu cez ISSF na KR SsFZ je neoprávnené udelenie ČK hráčovi,prípadne neudelenie ČK hráčovi,nesprávne nariadený PK, nesprávne uznaný,prípadne neuznaný gól. Do podnetu uvádzať aspoň pripližnú minutáž. Poplatok podľa kap., 16. bod 14 písm,j,k,  RS  bude uhradený v MZF,okrem prípadov opodstatnenosti,čia stočnej ,opodstatnenosti,nepreukázateľnosti z hladiska snímania videokamerou,resp., stiahnutia sťažnosti do začiatku zasadnutia príslušnej komisie. 

4/ Beracko     -   PN   do 25.10.2018    

 

Zmena   DL    č.   11     2018-19  

R.Seč -  U. Panica        Oláh, Kooš T,

 

Zo sekretariátu: 
Zasadnutie VV - ObFZ sa uskutoční dňa 25.10.2018  o 16,oo v miestnosti V.I.P  MŠK Rimavská Sobota

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie.

Mgr.  Petrok M   - predseda ObFZ   v.r                                    Ján  F o r g o n  - sekretár

Top