správa/oznam

Úradná správa č. 37, súťažný ročník 2021/2022 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 20.6.2022

1. ŠTK/ KM - predseda Adrian KOÓŠ:

1/1 ObFZ RS organizuje turnaj prípraviek dňa 2.7.2022 na štadióne MŠK Rimavská Sobota. Turnaj je určený pre kategórie U9 a U11. Žiadame kluby o záväzné prihlásenie do 22.6.2022 prostredníctvom mailu: mladezobfzrs@gmail.com alebo na tel. kontakt 0904 564 120 (Dávid Sabacký, člen ŠTK/KM). V prípade dostatočného počtu prihlásených družstiev v oboch kategóriách bude turnaj zorganizovaný pre U9 a U11 samostatne.

1/2 ŠTK nariaďuje mužstvám pôsobiacim v súťažiach ObFZ (dospelí, mládež) o vyplnenie a odoslanie pasportizácie HP. Tlačivá je nutné zaslať mailom na: koos.adrian@zoznam.sk, sabackydavid@gmail.com najneskôr do 30.6.2022. Tlačivo na pasportizáciu sa nachádza na stránke ObFZ RS, link na tlačivo: ŠTK/KM :: ObFZ Rimavská Sobota (obfzrs.sk)

2. DK - predseda Ing.Ľudovít Hrmo

U-12/2022: FK obec Lubeník U19,  na základe podnetu ŠTK - KM ObFZ RS, za nenastúpenie družstva na  MFS 20.kola  6.ligy  ObFZ Rimavská Sobota  U19  medzi  FC 98 Hajnáčka - FK obec Lubeník, dňa 11.06.2022. DK ukladá klubu disciplinárnu sankciu - poplatok 60,-€ ( v prospech ObFZ RS), podľa kap. XIX., čl.2a. Uhradiť 5,-€ v MZF.

3. Matričná komisia - Richard BÁLINT

V zmysle RaPP čl. 19 (2), a), b), c) je v letnom registračnom období možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
- od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
- od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
- od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).
V prípade transferu zo zahraničia je potrebné vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie" s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ – pri dodržaní vyššie uvedených termínov.
Pripomíname tiež, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP čl. 18 bod 13 z 08.06.2021).

 

Mgr . Marian Petrok - predseda ObFZ Rimavská Sobota

Richard Bálint - sekretár ObFZ Rimavská Sobota

E-mail: sekretar@obfzrs.sk

web: www.obfzrs.sk

Top