správa/oznam

ŠTK,KM    - Kooš A 

 

6/10/18   Schvaľujeme výsledky 7.  kola dospelých podľa zverejnených výsledkov  na futbalnet. sk 

7/10/18   ŠTK,KM  schvaľuje výsledky  7.  kola U - 19 podľa zverejnených výsledkov na futbalnet .sk

8/10/18   ŠTK,KM  schvaľuje výsledky 7 .  kola  U- 15  skupina A,B  podľa zverejnených výsledkov na futbalnet. sk

9/10/18   ŠTK KM,Schvaľuje výsledky  U -11   3. kolo  podľa zverejnených výsledkov na futbalnet. sk

10/10/18  ŠTK ,KM  zaevidovala sťažnosť FK Klenovec na MFZ dospelých 7. kolo   Rimavská Seč - Klenovec na neregulárnu HP. Prípad postupujeme na  najbližšie zasadnutie VV,kde predseda ŠTK podá správu ku stavu HP všetkých štadiónov.  

 

DK   -    Machyniak Mário     

Zasadnutie zo dňa 11.10.2018

12/10/2018 DK trestá Michal Bartoš 1405110(MFK Jelšava,žiak)vylúčený po 2ŽK podľa čl.37/3 DP na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 11.10.2018.Uhradiť 5,-Eur v MZF.

13/10/2018 Oprava uznesenia pod č.04/10/2018:Na základe vlastných zistení DK trestá Michal Albertus 1168671(FK V.Blh) na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne podľa čl.46/1b DP od 04.102018.

14/10/2018 DK na základe vlastných zistení upúšťa od potrestania Róbert Mezó 1168668(FK V.Blh) uvedeného v uznesení 04/10/2018 zo dňa 04.10.2018.

15/10/2018 DK na základe vlastných zistení trestá DS Vladimír Parobek 1056142 za admistratívne pochybenie podľa čl.63/1a DP pozastavením výkonu funkcie DS na 2 týždne nepodmienečne podľa čl.63/2a DP od 11.10.2018.Uhradiť 10,-Eur na účet OBFZ RS.Menovaný predloží doklad o zaplatení na DK OBFZ RS do 25.10.2018.

16/10/2018 DK berie na vedomie podanie a trestá R Ján Ďurík 1312868 na základe vlastných zistení a vzhliadnutia videozáznamu zo stretnutia 6.kola 6.liga TJ Uz.Panica-TJ Tatran Muráň za administratívne pochybenie DO podľa čl.63/1b DP pozastavenie výkonu funkcie R na 6 týždňov nepodmienečne podľa čl.63/2b DP od 4.10.2018.Uhradiť 10,-Eur na účet OBFZ RS.Menovaný predloží doklad o zaplatení na DK OBFZ RS do 25.10.2018.

17/10/2018 DK  berie na vedomie podanie a trestá DS Gejza Tóth 1312897 na základe vlastných zistení a vzhliadnutia videozáznamu zo stretnutia 6.kola 6.liga TJ Uz.Panica-TJ Tatran Muráň za administratívne pochybenie DO podľa čl.63/1b DP pozastavenie výkonu funkcie DS na 6 týždňov nepodmienečne podľa čl.63/2b DP od 4.10.2018.Uhradiť 10,-Eur na účet OBFZ RS.Menovaný predloží doklad o zaplatení na DK OBFZ RS do 25.10.2018.

18/10/2018 DK trestá klub TJ Uz.Panica za nedodržanie čl.16/14c RS OBFZ RS  zo stretnutia 6.kola medzi TJ Uz.Panica-TJ Tatran Muráň podľa čl.16/14g  RS OBFZ RS pokutou 20,-Eur.Uhradiť 10€ v MZF.

19/10/2018DK berie na vedomie podnet a trestá Peter Fabo 1339344(TJ Tatran Muráň) na základe správy DS,vlastných zistení a zápisu o stretnutí za telesné napadnutie DO po MFS TJ Uz. Panica-TJ Tatran Muráň podľa čl.49/1f pozastavenie výkonu športovej činnosti na 6 mesiacov nepodmienečne podľa čl.49/2f od 04.10.2018.Uhradiť 10€ v MZF.

20/10/2018 DK trestá klub TJ Tatran Muráň za nedodržanie uznesenia pod č.07/10/2018 pokutou 10€,uhradiť v MZF.

21/10/2018 DK trestá klub TJ Tatran Muráň na základe správy DS a podaní stanoviska R a DS za inzultáciu R po stretnutí TJ Uz.Panica-TJ Tatran Muráň pokutou 85€ podľa čl.16/7b RS OBFZ RS,zastavenie činnosti na 1 súťažné stretnutie.TJ Tatran Muráň  stretnutie odohrá,po skončení súťaže mu budú odrátané 3 body.Uhradiť 10€ v MZF.

22/10/2018 Branislav Goldschmidt 02.08.1979( vedúci mužstva TJ Tatran Muráň) na základe vlastných zistení a vzhliadnutia videozáznamu 6.kola TJ Uzovská Panica-TJ Tatran Muráň za hrubé nešportové správanie voči DO v 76min. z následným vykázaním z technickej zóny. DK začína disciplinárne konanie voči menovanému. Predbežným ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach TJ Tatran Muráň od 11.10.2018 do vyriešenia podľa čl. 71/1,2,3a,b, 5a,6,7,9 a čl. 43/1,2a,4 DP. DK žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k uvedeným disciplinárnym previneniam do 16 .10.2018 podaním cez ISSF.

23/10/2018 DK žiada R Ján Ďurík a DS Gejza Tóth o podrobné písomné stanovisko cez ISSF k udalostiam v 76.min stretnutia TJ Uz.Panica-TJ Tatran Muráň,vykázanie vedúceho mužstva H z technickej zóny,do 16.10.2018 pod DS.

 

  

 

KR   -    V. Parobek  

 

1/. KR  zaevidovala podnet č. ID 97667  /Fabo Peter/,podnet postupuje na DK/bez poplatku,omylom poslané na KR/.

 

2/. KR zaevidovala podnet č. ID : 97823   FK Klenovec, KR žiada FK R. Seč predložiť videozáznam z MFS R. Seč - Klenovec,pod disc., následkami do 16.10.2018. FK Klenovec  poplatok za podnet 10-€ v MZF podľa Rozpisu súťaže čl. 13,bod 1.  

 

3/. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov,že KR nebude akceptovať námietky a sťažnosti na výkon rozhodcov pokiaľ nebudú spľňať tieto náležitosti :   pri sťažnosti na výkon R voči udeleniu ŽK považuje KR podnet za závažný,len v prípade ak bude súčasťou udelenia ČK po 2 ŽK. Za závažné pochybenie pre podanie podnetu cez ISSF na KR SsFZ je neoprávnené udelenie ČK hráčovi,prípadne neudelenie ČK hráčovi, nesprávne nariadený PK, nesprávne uznaný,prípadne neuznaný gól. Do podnetu uvádzať aspoň približnú minutáž. Poplatok podľa kap.,16,bod 14 písm., j,k RS budeuhradený v MZF,okrem prípadov opodstatnenosti,čiastočnej opodstatnenosti,nepreukázateľnosti z hl adiska s nímania videokamerou, resp., stiahnutia sťažnosti do začiatku zasadnutia príslušnej komisie. 

 

Zo sekretariátu   : - upozorňujeme FK na uhrádzanie MZF - dodržať určený termín úhrady !!!  

                           

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP a rozpisu ObFZ  R. Sobota 2018 -19  

 

Všetky platné predpisy / poriadky,organizačné pokyny,smernice a iné predpisy /  SFZ sú  verejne prístupné  na

                                           http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislatíva 

 

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie.

Mgr.  Petrok M   - predseda ObFZ   v.r                                    Ján  F o r g o n  - sekretár

Top