správa/oznam

 Úradná správa č.42, súťažný ročník  2019/20 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 23.4.2020

 

                   Dávame do pozornosti spracovaný návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ a žiada všetkých členov SFZ o zaslanie prípadných návrhov na zmenu a doplnenie uvedeného návrhu na e-mailovú adresu rapp@futbalsfz.sk aj s odôvodnením, najneskôr do 26. apríla 2020 (nedeľa). Návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ je dostupný na linku: https://www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-pripomienkove-konanie


Dávame Vám touto cestou na vedomie projekt DAJ COVID-U GÓL a poprosíme Vás o podporu a zdieľanie na sociálnych sieťach.
SFZ V RÁMCI PROJEKTU DAJ COVID-U GÓL VYZÝVA KLUBY A FANÚŠIKOV – NATOČTE VIDEÁ A POĎTE DO TOHO S NAMI!
Viac informácií nájdete na https://www.futbalsfz.sk/sfz-v-ramci-projektu-daj-covid-u-gol-vyzyva-kluby-a-fanusikov-natocte-videa-a-podte-do-toho-

 

   Oblastný futbalový zväz Rimavská Sobota,  Na štadióne 1, 979 01 Rimavská Sobota

 

 V Rimavskej Sobote 26.3.2020

 

Vec: Uznesenie Výkonného Výboru ObFZ Rimavská Sobota

 

Vážení priatelia a členovia  ObFZ Rimavská Sobota!

 

Na základe odporúčania a prijatých opatrení orgánov SFZ a SsFZ s prihliadnutým na predpokladaný vývoj situácie na území Slovenskej republiky Vás týmto informujeme, že Výkonný Výbor ObFZ  hlasovaním per rollam  schválil návrh predsedu ObFZ Rimavská Sobota v nasledujúcom znení

 Výkonný Výbor hlasovaním per rollam v dňoch 24-26.3.2020 jednohlasne schválil ( 7-za, 0-proti,0-sa držal ) zrušenie všetkých súťaží ObFZ Rimavská Sobota v jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020, pri dodržaní zásady anulovania všetkých výsledkov doteraz odohraných oblastných súťaží roč.2019/2020. Zároveň v nadväznosti na opatrenia SsFZ schválil, že z týchto súťaží nikto nepostúpi do regionálnych súťaží riadených SsFZ pre súťažný ročník 2020/2021.

O ďalších krokoch Vás budeme priebežne informovať. Želáme Vám v týchto ťažkých časoch hlavne pevné zdravie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.


Žiadame stránky (návštevy), najmä v súvislosti s vybavovaním matričných úkonov, aby kontaktovali pracovníka sekretariátu ObFZ Rimavská Sobota  telefonicky 0905 768 096, alebo mailom
sekretar@obfzrs.sk.

S pozdravom a úctou

 

Mgr . Marian Petrok  v.r  - predseda  ObFZ               Ivan Ostrihoň v.r.  - sekretár   ObFZ

Top