správa/oznam

TMK – L. Danyi 

Na základe rozhodnutia SsFZ TMK a TMK ObFZ školenie trénerov  UEFA LIC „C“ sa uskutoční v Jesenskom   v dňoch  4-5. a 18.-19.  marec  2017 . Miesto areál FK Jesenské okres Rimavská Sobota  .Poplatok  110-€ prosíme uhradiť  do 25.02.2017 na účet ObFZ Rimavská   Sobota 

Číslo IBAN   :   SK3809000000000068937510  SLSP Rimavská Sobota   / do správy pre príjemcu napíšte : Meno a priezvisko, poplatok školenie UEFA LIC „C“/    Pokiaľ prihlásený účastník nebude mať uhradený poplatok nemôže školenie absolvovať.   4.03.2017  prezentácia v areály FK Jesenské od 8,00 do  8,30  hod./  Účastník so sebou prinesie písacie potreby . Obed zabezpečený.   

KR – V. Parobek  ˇ

Seminár  DZ ObFZ sa uskutoční dňa  17.03..2017   podľa vydaných pokynov  na štadióne MŠK R. Sobota  .   Seminár   R  18.03.2017  na Strednej odbornej škole Rimavská Sobota  Okružná č. 1  / smer Kurinec/   podľa vydaných pokynov.  Účasť  R a DZ povinná. 

HK 

Druhú splátku za R pre súťažný ročník 2016-2017  FK uhradia do 28.02.2017. Na základe vystavených faktúr.    

RMK   - MK ObFZ -Forgon

1/. Na základe konzultácie s Matrikou  SFZ oznamujeme, že registračné obdobie pre hráčov – amatérov z a do  zahraničia sa zhoduje s registračným obdobím bez obmedzenia pre amatérov, teda od 1.7. do 31.08.  a od 1.1.do 15.03 kalendárneho roka. 

2/. V zmysle znenia RaPP s matrikou SFZ oznamujeme, že transfer /prestup s obmedzením/schválený v letnom registračnom období je možné v zimnom registračnom období –pre transfer s obmedzením/ 1.1.2017 – 31.03.2017/ predčasne ukončiť. Takéto predčasné ukončenie prestupu s obmedzení, sa nepovažuje v zmysle RaPP za transfer / v zmysle čl. 19/7  a môže na toto ukončenie nadväzovať v tom istom registračnom/zimnom/ období transfer bez obmedzenia /do 15.03.2017 alebo s obmedzením /do 30.03.2017/. Zároveň je však potrebné dodržať pri uvedenom postupe ustanovenia čl.  18/5/štart v jednom súťažnom ročníku len za dva kluby/.

VV SFZ na svojom zasadnutí  2.12.2016 v Bratislave schválil, s platnosťou od 2.12.2016 zmeny a doplnenia RaPP. Pre amatérsky futbal – vyberáme najdôležitejšiu zmenu čl. 19,bod  2  :

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach :

a/ . od 01.07.do 31.07 kalendárneho roka/letné registračné obdobie bez obmedzenia/

b/.od 1.08. do 30.09.kalendárneho roka/letné registračné obdobie s obmedzením/

c/. od 01.01 do 15.03. kalendárneho roka /zimné registračné obdobie bez obmedzenia/

d/. od 01.01. do 30.03. kalendárneho roka /zimné registračné obdobie s obmedzením/

 

Zo sekretariátu :

1/.Do pozornosti   FK a TJ   :  Na základe rozhodnutia VV  - SFZ vypísal výzvu na predkladanie žiadosti o finančný príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry. Uvedená výzva ,spolu s formulárom záväznej žiadosti o finančný príspevok na rok 2017,je zverejnená na webstránke SFZ , v časti projekty/futbalová infraštruktúra.   K uvedenému textu doplňame dôležitú informáciu .  Žiadosť podáva vždy vlastník zariadenia objektu. Žiadosť môže podať aj klub,ktorý je v priestoroch v prenájme. K žiadosti však musí priložiť zmluvu o prenájme, alebo výpožičke, na dobu minimálne 3 rokov.

2/.Uvedené informácie k projektu najdete aj na ssfz.futbalnet.sk.    

3/. Oznamujeme FK že od 27.02.2017  do 6.03.2017   sekretár čerpá dovolenku   .  

 

JUDr   Ján Č i l í k    - predseda  ObFZ                             Ján   F o r g o n –sekretár ObFZ

 

Top