správa/oznam

 Úradná správa č.9, súťažný ročník  2019/20 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 29.8.2019

 

Oznamujeme FK a futbalovým priaznivcom, že ObFZ distribuuje vstupenky na kvalifikačné stretnutie SLOVENSKO- WALES, ktoré sa odohrá 10.10 o 20.45 v Trnave na štadióne Antona Malatinského. V prípade záujmu kontaktujte prosím sekretára ObFZ 0905 768 096

 

1.Oznamuje futbalovým klubom, že všetky aktuálne informácie o mládežníckom futbale, o projekte Dajme spolu gól pre MŠ, licenčnom systéme mládeže SFZ, projekte podpory talentov, ženskom futbale, školských súťažiach a iných aktivitách, ako aj o kompletnom projekte Grassroots sú na webstránke: www.dajmespolugol.sk.

2. Na základe rozhodnutia VV SFZ, vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 – 2021. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok), sú zverejnené na linku https://www.futbalsfz.sk/section/3734 

. 3 od 12.7 je v ISSF novinka- elektronické registračné preukazy (ERP)..

  Žiadame ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie RP - u hráčov ktorým uplynula doba platnosti predchádzajúceho RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. V opačnom prípade registračné miesto na ObFZ  žiadosť zamietne.

4. SFZ pripravil rozsiahlu zmenu v RaPP, ktorá bola aj na rokovaní VV SFZ 18.6.2019 prijatá. Podrobné informácie o vykonaných zmenách v tomto dokumente nájdete na stránke SFZ (www.futbalsfz.sk ) v troch článkoch pod názvom SFZ-NAJVÄČŠIA NOVELA REGISTRAČNÉHO A PRESTUPOVÉHO PORIADKU SFZ.

 I. časť (z 18.6.2019) vysvetľuje: - Zavedenie inštitútu dočasnej registrácie, - Úpravu článku 15 odst. 5 RaPP, - Zmenu prestupových termínov amatérov – teraz aktuálne:

 a.) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

 b.) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c. ) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

II. časť (z 20.6.2019):- Zavedenie zmluvného vzťahu pri amatérskych športovcoch - kde RaPP okrem pokynov prináša v prílohe aj vzor takejto zmluvy.

III. časť (z 20.6.2019):- Zmena systému pri odstupnom za amatéra, - spôsob výpočtu odstupného za amatéra (9 – 19 rokov), - Novela registračného a prestupového poriadku (jún 2019) aj s dôvodovou správou, - Konsolidované znenie registračného a prestupového poriadku SFZ s vyznačenými zmenami (vyznačenie zeleným zvýraznením). V prípade akýchkoľvek ďalších otázok súvisiacich s RaPP kontaktujte rapp@futbalsfz.sk., prípadne sekretára ObFZ  0905 768 096. Ra PP, SP a Etický kódex  sú uverejnené na stránke ObFZ/zväz a komisie/sekretariát.

 

Rozpis súťaží ObFZ Rimavská Sobota je na stránke www.obfzrs.sk/zväz a komisie/sekretariát a bol distribuovaný FK .

 

ŠTK, KM  predseda: Adrian KOÓS

 

1. V ISSF systéme sú vytvorené a vylosované súťaže pre súťažný  ročník 2019/20:
Upozorňujeme FK na povinnosť zaplatenia členského na aktuálnu sezónu a platnosť RP. Pri žiadostiach o vydanie RP žiadame nahrať aktuálnu fotografiu (v histórii fotiek v ISSF systéme je možné vidieť predchádzajúcu fotografiu hráča). Žiadam Vás o nahrávanie aktuálnych fotiek. V opačnom prípade nebude žiadosť schválená.
 

2. ŠTK KM schvaľuje v prípade nepriaznivého počasia možnosť hrať súťaž prípraviek aj na multifunkčných ihriskách po vzájomnej dohode. Pre FK OŽĎANY schvaľuje túto výnimku trvale do 30.6.2020. Žiadame FK, ktoré ešte nepodali prihlášky do súťaže prípraviek, aby tak urobili do 24.8.2019. 
3.  Termíny začiatku súťaží v súťažnom ročníku 2019/2020:
4 liga SŽ U15- 31.8.2019 (sobota)

U11 prípravka 6.9.2019 (piatok).

,Prípadné vzájomné dohody o zmene hracieho dňa a UHČ, prípadné trvalé zmeny  riešiť formou podania v ISSF, príp. zahlásiť predsedovi ŠTK.

4. Žiadame FK o doručenie potvrdených súpisiek podľa jednotlivých družstiev na súťažný ročník 2019/2020 do 4.9. 12.00. Súpisky môžu prevziať aj DZ príp. R na vašich stretnutiach.

5. ŠTK KM trestá FK Uzovská. Panica dospelých za oneskorý príchod na MFS pokarhaním na základe správy DS. FK  Uzovská  Panica zaplatí 10 eur za prerokovanie v MZF.
6. Upozorňujeme kluby na príchod na MFS 45 minút pred začiatkom MFS, a týmto upozorňujeme aj  na sledovanie US ObFZ RS a Futbalnetu ObFZ Rimavská Sobota 
 7.MFS dospelých 4.kola FK Lubeník –FK Radnovce a MFS 3. kola U15  FK Lubeník- FK  Klenovec sa odohrajú v pôvodnom termíne. 

8. Zistené  nedostatky: 1.kola na štadiónoch:  FK Rimavská Seč- zlý stav HP.
FK Sirk - zlý stav sociálnych zariadení, zamedziť osobám nezúčastnených na hre prístup na HP, k DO a ich motorovým vozidlám.

9.  Podľa SP čl. 82/b kontumuje MFS 2. Kola SD U19  FK Sirk- FK Radnovce a podľa SP/8/b priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Sirk. Prípad odstupuje na DK.

10. Predvoláva na deň 5.9.2019 - Štvrtok o 15:30 do kancelárii ObFZ RS na štadióne MŠK Rim. Sobota zo stretnutia 2. kola U19 FK  Ožďany FK -Jelšava vedúceho hostí Peter Niklas, hráča Martina Boldiho - 1361966 a kapitána Dominika Brindzáka- 1347496. Ďalej predvoláva vedúceho domácich Kristián Čonka  a kapitán Michal Gorta- 1356871 a hráč Kevin Botoš- 1343192 a R stretnutia Kristína  Šinglárová. 

11. ŠTK KM nariaďuje odohrať MFS 3.kola U19 FK Jelšava- FK Sirk 31.8.2019 o 13:00 (predzápas dospelých- zmena UHČ)

12. ŠTK KM súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS 1.kolo SŽ U15  FK Rimavské Janovce -  FK Ožďany dňa 1.9.2019(Nedeľa)  o 10:00.  FK Ožďany- poplatok 10 euro v MZF. 

13.ŠTK KM  súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS 1. Kola SŽ U15 FK Jelšava- FK Lubeník 2.9.2019 o 15:00. FK Jelšava- poplatok  10 eur v MZF. KR predeleguje R.

 

14.Usmernenie ku konfrontácii mládeže -zmeny SP čl. 49 ( konfrontácia hráča) a SP čl.43 ( Registračný preukaz a identifikácia hráča ) v znení z18. júna 2019: 1. variant: Po uložení rozhodcom ( R )nominácie D a H v príslušnom zápise k stretnutiu , vedúci družstiev požiadajú R o vytlačenie zápasových súpisiek D, H- obsahujú fotky hráčov . Potom na ihrisku pokračujú v konfrontácii v zmysle SP č. 49 .Konfrontáciu pred stretnutím vykonajú spolu obaja kapitáni družstiev, u mládeži aj vedúci družstva. Kapitán (vedúci družstva) kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a kapitán (vedúci družstva) druhého družstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie  v ISSF -zápasovej súpisky .Výsledok konfrontácie oznámi vedúci družstva mládeže rozhodcovi -R.2. variant: Doma si pripraviť –vytlačiť družstvo v ISSF–súťaže –družstvá –vyhľadanie družstiev –príslušné družstvo a vytlačiť ( obsahujú fotky hráčov ). Takto pripravené zloženie družstva predložiť súperovi pri konfrontácii a pokračovať v zmysle SP č. 49 . Konfrontáciu pred stretnutím vykonajú spolu obaja kapitáni družstiev, u mládeži aj vedúci družstva. Kapitán (vedúci družstva) kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a kapitán (vedúci družstva) druhého družstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie v ISSF –predložené družstvo. Výsledok konfrontácie oznámi vedúci družstva mládeže rozhodcovi -R. Upozorňujeme na stav fotografií, ak podľa príslušnej fotografie nebude jasné či ide o predstaveného hráča, postupujeme v zmysle SP čl.49, bod 5 akapitán ( vedúci družstva) uplatnia námietku proti štartu hráča v stretnutí. R následne sám, v prítomnosti hráča, vykoná kontrolu totožnosti tohto hráča a zaznamená v zápise aj s výsledkom kontroly –pripustil alebo nepripustil hráča na stretnutie ( SP čl. 49, bod 5) , RS XV., bod 4. b )Oba varianty je možné využiť podľa potreby a schopnosti manažéra ISSF a vedúceho družstva FK. Variant č.2 je možné uplatniť len po prvom súťažnom stretnutí ( technické spracovanie v ISSF ).
Variant č.3- v prípade, že FK disponuje plastovými RP je možné vykonať konfrontáciu klasickým spôsobom, ako v predchádzajúcom období.


DK predseda Mário MACHYNIAK:

 

1/08/2019 Miroslav Verkin DZ,DK prijala žiadosť o odpustenie zvyšku trestu a rozhodla,že menovanému podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS od 22.8.2019  podľa čl.41/1,3 DP udelenej v uznesení 38/5/2019.Zároveň menovanému určuje skúšobnú dobu do 31.12.2019 podľa čl.41/2 DP.Uhradiť 10,-Eur cez sekretariát ObFZ RS.

2/08/2019 Jaroslav Olejník 1173144 /TJ Tatran Muráň,pohár OBFZ/,HNS-vylúčený po 2 ŽK v stretnutí 1.kolo pohára OBFZ RS /odveta/ medzi MFK Jelšava-TJ Tatran Muráň konaného dňa 18.8.2019.DK menovanému upúšťa od uloženia DS podľa čl.38/1 DP.Uhradiť 10,-Eur v MZF.

3/08/2019 FC Radnovce dospelí, na základe podnetu ŠTK ObFZ RS/nenastúpenie na MFS,pohár OBFZ RS/,DK trestá klub pokutou 100,-Eur pre ObFZ RS a 100,-Eur pre klub FK Uz.Panica podľa čl.19/2a RS OBFZ RS.DK žiada klub FC Radnovce o predloženie zaplatenia pokuty pre klub FK Uz.Panica do 11.9.2019 pod DS.Pokuta pre OBFZ RS bude započítaná do MZF.Uhradiť 10,-Eur v MZF.

4/08/2019 OFK Sirk dorast,na základe podnetu ŠTK ObFZ RS/pokles hráčov pod 7/,DK trestá klub pokutou 35,-Eur podľa čl.19/5a RS ObFZ RS. Uhradiť 5,-eur v MZF.

5/08/2019 Dušan Laššák 1195496 /TJ Ožďany,6.liga/,vylúčený za HNS- udretie súpera dlaňou do krku podľa čl.49/1b DP v MFS 1.kola 6.Double Bet Star ligy OBFZ RS medzi TJ Ožďany- MFK Jelšava konaného dňa 25.8.2019.DK rozhodla a ukladá menovnému DS na 2 týždne NP od 26.8.2019 podľa čl.49/2b DP. Uhradiť 10,-Eur v MZF.

6/08/2019 FC Radnovce dorast, na základe podnetu ŠTK OBFZ RS/nepricestovanie na MFS/,DK žiada klub o písomné vyjadrenie podané cez ISSF do 3.9.2019 pod DS.



KR  predseda: Vladimír PAROBEK:


)  . Žiadame R, ktorí nedoručili platné lekárske potvrdenie, aby ho doručili na sekretariát ObFZ do 25.8.2019.
Žiadame FK, R a DZ, aby sa obracali s prípadnými žiadosťami na p. Richarda Bálinta
kontakt: 0903 273 554, riso.balint @gmail.com.  
Oznamujeme R, že Pravidlá futbalu platné od 1.7.2019 sú k dispozícii na stránke ObFZ/zväz a komisie/KR.
Žiadame R a DZ, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali členské a platnosť RP.
Na stránke ObFZ RS/zväz a komisie/KR sú zverejnené metodické pokyny k vyplňovaniu správ PR 2019/20 a pokyny k porade pred stretnutím.
Žiadame DZ o vykonanie  kontroly reklamných bannerov v MFS 6. Ligy DOUBLE STAR BET , výsledok uviesť v správe DS.

KR (obsadzovací úsek): Richard BÁLINT


 Z dôvodu množiacich sa nedostatkov, upozorňujeme R na dôsledné vyplňovanie a kontrolu zápisov o stretnutí pred jeho uzavretím! V prípade opakovaných nedostatkov pristúpi KR ObFZ k riešeniu v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci ObFZ“.

 

Zistené nedostatky v stretnutiach:

FK Sirk- FK Kráľ- R Strihan- chýba dátum narodenia HU,

FK Ožďany- FK Jelšava- R Šupka- chýba podanie na DK a ŠTK,

FK Veľký Blh- FK Lubeník- R Pocklan-  v zápise o stretnutí nie je uvedený hlavný usporiadateľ a chýba výsledok konfrontácie.
Muráň - Radnovce R – Hodoň : v zápise o stretnutí neuvedený dátum narodenia videotechnika
Rim. Seč - Uz. Panica (R - Strihan): v zápise o stretnutí neuvedený vedúci hostí a dátum narodenia lekára

1. kolo U19:

Ožďany - Sirk (R - Koóš T.): chýba podanie na ŠTK a DK (pokles počtu hráčov pod určenú hranicu)
2. kolo U19:
Ožďany - Jelšava (R - Singlárová): chýba podanie na ŠTK a DK (námietky voči štartu hráčov)

KR (obsadzovací úsek): Richard BÁLINT

Zmeny v DL č. 4:

Dorast:

Jelšava – Sirk (o 13:00)

Dospelí:

Ožďany – Uzovská Panica       Singlárová (AR1) za Pelleho

Kráľ – Muráň                              Pelle (AR2) za Pocklana

Žiaci:

Jelšava – Lubeník (po 15:00)   Kúchen

 

II. liga SŽ U15 a MŽ U13 skupina JUH - 5. kolo 1.9.2019 o 11:30 a 13:30 hod.

Tornaľa – Lučenec                    Pelle

 

Ospravedlnenia R a DZ:

Pocklan: 3.8. a  1.9.

Varga: 1.9.

   

TMK  predseda: Ladislav DANYI:

Tretí blok  školenie trénerov UEFA GR C licencie – Rimavská Sobota /  Tornaľa  sa uskutoční v priestoroch Mestskej Kolkárne v Záhrade 1. Mája  dňa 2.septembra 2019(pondelok) od 15.00 hod.
Školenie organizuje TMK SsFZ t.z, že zo všetkými žiadosťami a ospravedlneniami sa obracajte na p. Petra Štefaňáka mail: peterstefanak@gmail.com.

OK predseda: Stanislav KRAHULEC

Výkonný výbor:
 Matričná komisia: Viď 3,4. Časť US

Správy sekretariátu:

 Kontakt na sekretára ObFZ Rimavská Sobota Ivan Ostrihoň  -  kontakt  :   č.t. : 0905 768096,   e-mail :  sekretar@obfzrs.sk a kancelária  na štadióne  MŠK   Rimavská  Sobota. 

Mgr  . Marian Petrok  v.r  - predseda  ObFZ               Ivan Ostrihoň v.r.  - sekretár   ObFZ

Top