správa/oznam

 Úradná správa č.8, súťažný ročník  2019/20 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 22.8.2019

 

1.Oznamuje futbalovým klubom, že všetky aktuálne informácie o mládežníckom futbale, o projekte Dajme spolu gól pre MŠ, licenčnom systéme mládeže SFZ, projekte podpory talentov, ženskom futbale, školských súťažiach a iných aktivitách, ako aj o kompletnom projekte Grassroots sú na webstránke: www.dajmespolugol.sk.

2. Na základe rozhodnutia VV SFZ, vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 – 2021. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok), sú zverejnené na linku https://www.futbalsfz.sk/section/3734 

. 3 od 12.7 je v ISSF novinka- elektronické registračné preukazy (ERP)..

  Žiadame ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie RP - u hráčov ktorým uplynula doba platnosti predchádzajúceho RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. V opačnom prípade registračné miesto na ObFZ  žiadosť zamietne.

4. SFZ pripravil rozsiahlu zmenu v RaPP, ktorá bola aj na rokovaní VV SFZ 18.6.2019 prijatá. Podrobné informácie o vykonaných zmenách v tomto dokumente nájdete na stránke SFZ (www.futbalsfz.sk ) v troch článkoch pod názvom SFZ-NAJVÄČŠIA NOVELA REGISTRAČNÉHO A PRESTUPOVÉHO PORIADKU SFZ.

 I. časť (z 18.6.2019) vysvetľuje: - Zavedenie inštitútu dočasnej registrácie, - Úpravu článku 15 odst. 5 RaPP, - Zmenu prestupových termínov amatérov – teraz aktuálne:

 a.) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

 b.) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c. ) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

II. časť (z 20.6.2019):- Zavedenie zmluvného vzťahu pri amatérskych športovcoch - kde RaPP okrem pokynov prináša v prílohe aj vzor takejto zmluvy.

III. časť (z 20.6.2019):- Zmena systému pri odstupnom za amatéra, - spôsob výpočtu odstupného za amatéra (9 – 19 rokov), - Novela registračného a prestupového poriadku (jún 2019) aj s dôvodovou správou, - Konsolidované znenie registračného a prestupového poriadku SFZ s vyznačenými zmenami (vyznačenie zeleným zvýraznením). V prípade akýchkoľvek ďalších otázok súvisiacich s RaPP kontaktujte rapp@futbalsfz.sk., prípadne sekretára ObFZ  0905 768 096. Ra PP, SP a Etický kódex  sú uverejnené na stránke ObFZ/zväz a komisie/sekretariát.

 

Rozpis súťaží ObFZ Rimavská Sobota je na stránke www.obfzrs.sk/zväz a komisie/sekretariát a bol distribuovaný FK doporučenou poštou.

 

ŠTK, KM  predseda: Adrian KOÓS

 

1. V ISSF systéme sú vytvorené a vylosované súťaže pre súťažný  ročník 2019/20:
Upozorňujeme FK na povinnosť zaplatenia členského na aktuálnu sezónu a platnosť RP. Pri žiadostiach o vydanie RP žiadame nahrať aktuálnu fotografiu (v histórii fotiek v ISSF systéme je možné vidieť predchádzajúcu fotografiu hráča). Žiadam Vás o nahrávanie aktuálnych fotiek. V opačnom prípade nebude žiadosť schválená.
 

2.6. LIGA DOUBLE STAR BET RS
1. FK OŽĎANY- Nedeľa 10.30, FK UZOVSKÁ PANICA, 3. FK VEĽKÝ BLH, 4.FK SIRK Sobota UHČ, 5. FK MURÁŇ, 6. FC RADNOVCE, 7. FK KRÁĽ, 8. FK LUBENÍK Sobota UHČ, 9. FK RIMAVSKÁ SEČ, 10. FK JELŠAVA Sobota UHČ

6. LIGA DORAST U19:

1. . FK OŽĎANY 2.FK JELŠAVA 3.FK VEĽKÝ BLH, 3. FK SIRK, 4. FK HAJNÁČKA 5. FK RADNOVCE 6. FK UZOVSKÁ PANICA,7. FK RIMAVSKÁ SEČ, 8 FK SIRK

 

4. LIGA SŽ U15:

SKUPINA A: 1. FK MURÁŇ 2.FK JELŠAVA, 3. FK KLENOVEC, 4 FK LUBENÍK
SKUPINA B:
1. FK RIMAVSKÁ SEČ, 2. FK HAJNÁČKA, 3.FK OŽĎANY Nedeľa UHČ.,4. FK RIMAVSKÉ JANOVCE.

Prípravka U11:

SKUPINA A: FK JELŠAVA, FK TORNAĽA, FK REVÚCA, FK HNÚŠŤA,

SKUPINA B: FK HAJNÁČKA, FK JESENSKÉ,FK RIMAVSKÁ SOBOTA, FK OŽĎANY

3. ŠTK KM schvaľuje v prípade nepriaznivého počasia možnosť hrať súťaž prípraviek aj na multifunkčných ihriskách po vzájomnej dohode. Pre FK OŽĎANY schvaľuje túto výnimku trvale do 30.6.2020. Žiadame FK, ktoré ešte nepodali prihlášky do súťaže prípraviek, aby tak urobili do 24.8.2019. 
4.  Termíny začiatku súťaží v súťažnom ročníku 2019/2020:

6.Liga DOUBLE STAR BET ObFZ  25.8.2019
4 liga SŽ U15- 31.8.2019 (sobota)

U11 prípravka 6.9.2019 (piatok).

,Prípadné vzájomné dohody o zmene hracieho dňa a UHČ, prípadné trvalé zmeny  riešiť formou podania v ISSF, príp. zahlásiť predsedovi ŠTK.

Žiadame FK o doručenie potvrdených súpisiek podľa jednotlivých družstiev na súťažný ročník 2019/2020 do 26.8. 12.00. Súpisky môžu prevziať aj DZ na vašich stretnutiach.
5.
V zmysle RS a SP čl.82/g kontumujeme MFS 1. Kola 6. Ligy U19 FK OŽĎANY- FK SIRK a podľa SPčl.11/3 výsledok 6:0 ponechávame v platnosti. Prípad odstupujeme DK.
6.
Súhlasíme so vzájomnou dohodou a nariaďujeme odohrať MFS 2. Kola 6. Ligy U19 FK OŽĎANY- FK JELŠAVA 25.8. o 13:00. Poplatok 10 eur v MZF.
Súhlasíme so žiadosťou FK UZOVSKÁ PANICA na odložení MFS 2. Kola 6. Ligy U19 FK UZOVSKÁ PANICA- FK HAJNÁČKA  Náhradný termín žiadame oznámiť na sekretariát do 26.8. Poplatok 10 eur v MZF.

7. Žiadame FK OŽĎANY o zabezpečenie vyvesenia reklamného bannera firmy DOUBLE STAR BET do 24.8
8. Schvaľujeme dohodu o spoločnom družstve mládeže medzi FK Jesenské a FK Kráľ.

7..Usmernenie ku konfrontácii mládeže -zmeny SP čl. 49 ( konfrontácia hráča) a SP čl.43 ( Registračný preukaz a identifikácia hráča ) v znení z18. júna 2019: 1. variant: Po uložení rozhodcom ( R )nominácie D a H v príslušnom zápise k stretnutiu , vedúci družstiev požiadajú R o vytlačenie zápasových súpisiek D, H- obsahujú fotky hráčov . Potom na ihrisku pokračujú v konfrontácii v zmysle SP č. 49 .Konfrontáciu pred stretnutím vykonajú spolu obaja kapitáni družstiev, u mládeži aj vedúci družstva. Kapitán (vedúci družstva) kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a kapitán (vedúci družstva) druhého družstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie  v ISSF -zápasovej súpisky .Výsledok konfrontácie oznámi vedúci družstva mládeže rozhodcovi -R.2. variant: Doma si pripraviť –vytlačiť družstvo v ISSF–súťaže –družstvá –vyhľadanie družstiev –príslušné družstvo a vytlačiť ( obsahujú fotky hráčov ). Takto pripravené zloženie družstva predložiť súperovi pri konfrontácii a pokračovať v zmysle SP č. 49 . Konfrontáciu pred stretnutím vykonajú spolu obaja kapitáni družstiev, u mládeži aj vedúci družstva. Kapitán (vedúci družstva) kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a kapitán (vedúci družstva) druhého družstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie v ISSF –predložené družstvo. Výsledok konfrontácie oznámi vedúci družstva mládeže rozhodcovi -R. Upozorňujeme na stav fotografií, ak podľa príslušnej fotografie nebude jasné či ide o predstaveného hráča, postupujeme v zmysle SP čl.49, bod 5 akapitán ( vedúci družstva) uplatnia námietku proti štartu hráča v stretnutí. R následne sám, v prítomnosti hráča, vykoná kontrolu totožnosti tohto hráča a zaznamená v zápise aj s výsledkom kontroly –pripustil alebo nepripustil hráča na stretnutie ( SP čl. 49, bod 5) , RS XV., bod 4. b )Oba varianty je možné využiť podľa potreby a schopnosti manažéra ISSF a vedúceho družstva FK. Variant č.2 je možné uplatniť len po prvom súťažnom stretnutí ( technické spracovanie v ISSF ).
Variant č.3- v prípade, že FK disponuje plastovými RP je možné vykonať konfrontáciu klasickým spôsobom, ako v predchádzajúcom období.


DK predseda Mário MACHYNIAK:

KR  predseda: Vladimír PAROBEK:


)  . Žiadame R, ktorí nedoručili platné lekárske potvrdenie, aby ho doručili na sekretariát ObFZ do 25.8.2019.
Žiadame FK, R a DZ, aby sa obracali s prípadnými žiadosťami na p. Richarda Bálinta
kontakt: 0903 273 554, riso.balint @gmail.com.  
Oznamujeme R, že Pravidlá futbalu platné od 1.7.2019 sú k dispozícii na stránke ObFZ/zväz a komisie/KR.
Žiadame R a DZ, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali členské a platnosť RP.
Na stránke ObFZ RS/zväz a komisie/KR sú zverejnené metodické pokyny k vyplňovaniu správ PR 2019/20 a pokyny k porade pred stretnutím.
Žiadame DZ o vykonanie  kontroly reklamných bannerov v MFS 6. Ligy DOUBLE STAR BET , výsledok uviesť v správe DS.

KR (obsadzovací úsek): Richard BÁLINT

Zmeny v DL č. 3:

 

 

 

Dospelí 1. kolo - 6.LIGA DOUBLE STAR BET ObFZ RS, 25.8.2019 o 16:30 hod.

Rimavská Seč - Uzovská Panica

AR 2 – Pavel Pataki . za Beracka

Muráň - Radnovce

AR 1 - Vývlek za  Ivana Belána., AR 2 - Šupka

 

 

Dorast 2. kolo - 6.liga - preložené stretnutie na ( termín zverejnený R po dohode klubov telefonicky)

Uzovská Panica -  Hajnáčka

 

 

 

Ospravedlnenia R a DZ:

 

Beracko: PN do odvolania

 

Repka: soboty počas celej jesene

 

Oláh: ukončenie činnosti rozhodcu

 

Pataki P.: k dispozícii od 24.8.

 

   
   
   

TMK  predseda: Ladislav DANYI:

Tretí blok  školenie trénerov UEFA GR C licencie – Rimavská Sobota /  Tornaľa  sa uskutoční v priestoroch Mestskej Kolkárne v Záhrade 1. Mája  dňa 2.septembra 2019(pondelok) od 15.00 hod.
Školenie organizuje TMK SsFZ t.z, že zo všetkými žiadosťami a ospravedlneniami sa obracajte na p. Petra Štefaňáka mail: peterstefanak@gmail.com.

OK predseda: Stanislav KRAHULEC

Výkonný výbor:
 Matričná komisia: Viď 3,4. Časť US

Správy sekretariátu:

 Kontakt na sekretára ObFZ Rimavská Sobota Ivan Ostrihoň  -  kontakt  :   č.t. : 0905 768096,   e-mail :  sekretar@obfzrs.sk a kancelária  na štadióne  MŠK   Rimavská  Sobota. 

Mgr  . Marian Petrok  v.r  - predseda  ObFZ               Ivan Ostrihoň v.r.  - sekretár   ObFZ

Top