správa/oznam

Úradná správa č. 9, súťažný ročník 2020/2021 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 19.9.2020

 

1. Sekretariát dôrazne žiada kluby FC Radnovce, TJ Tatran Muráň a TJ Družstevník Kráľ o uhradenie MFZ do 25.9.2020.

 

ŠTK, KM  predseda: Adrian KOÓŠ

1. Nedostatky z MFS 5. kola: ŠTK dôrazne upozorňuje klub FC Radnovce na dôkladnú úpravu HP pred MFS 2. ŠTK predbežne odkladá MFS dospelých 6. kola FK Mesta Tornaľa B - FK Veľký Blh. O novom termíne MFS  bude ŠTK včas informovať.

3. ŠTK mení po vzájomnej dohode ÚHČ 9. kola FK obec Lubeník - FK Mesta Tornaľa B na 10.10.2020 o 10:00 hod.

4. KM prekladá MFS U15 1. kola MFK Jelšava - TJ Ožďany na 30.9.2020 o 15:00 hod.

5. KM ruší MFS U9 1.kola FK Mesta Tornaľa - FK Jesenské. 

 

DK predseda Mário MACHYNIAK:

2/09/2020 Marek Cinka 1412780 OFK Sirk/dorast U-19 /, vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP od 13.9.2020.Uhradiť 5,-Eur v MZF.

3/09/2020 Kristián Nyiri 1381840 MFK Jelšava /6.liga dospelí/, vylúčený po 2. ŽK. DS - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP od 14.9.2020.Uhradiť 10,-Eur v MZF.

4/09/2020 Adam Slovák 1197273 MFK Jelšava/6.liga dospelí/,vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP od 14.9.2020.Uhradiť 10,-Eur v MZF.

5/09/2020 Adam Slovák 1197273 MFK Jelšava/6.liga dospelí/, na základe Správy DZ začína disciplinárne konanie. Žiada o písomné vyjadrenie cez ISSF do 23.09.2020 k disciplinárnemu previneniu HNS po vylúčení /kopnutie do stojana na lopty , ako aj vedier s vodou ktoré boli vyložené vedla hracej plochy na umývanie sa. Po odchode z ihriska v útrobách štadióna poškodenie dverí do umývarky v MFS 5.kola 6.ligy medzi TJ-FK V.Blh-MFK Jelšava dňa 13.9.2020/. Predbežným ochranným opatrením zastavuje výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach MFK Jelšava od 17.09.2020 až do vyriešenia prípadu podľa čl.71/1,2,3b,c, 6,7, čl.43/1,2a,4 DP.

6/09/2020 MFK Jelšava, DK žiada klub o písomné vyjadrenie cez ISSF do 23.09.2020 k HNS po vylúčení Adama Slováka 1197273 v MFS 5.kola 6.ligy medzi TJ-FK V.Blh-MFK Jelšava dňa 13.9.2020.

7/09/2020 TJ-FK V.Blh,DK žiada klub o písomné vyjadrenie cez ISSF do 23.09.2020 k HNS po vylúčení hráča H Adam Slovák 1197273 v MFS 5.kola 6.ligy medzi TJ-FK V.Blh-MFK Jelšava dňa 13.9.2020.Zároveň žiada klub o vyčíslenie škody na majetku spôsobenú horeuvedeným hráčom.

 

KR predseda: Vladimír PAROBEK:

1. Na základe dohody budú zmeny DL uverejňované vždy v piatok v aktuálnom DL (nie v Úradnej správe !!!).

2. Upozorňujeme DZ na RS a z neho plynúcu povinnosť doručiť videozáznam na sekretariát ObFZ v prípade, že FK nenahráva videozáznam na FUTBALNET.

3. Upozorňujeme R a DZ, že ospravedlnenia je nutné zasielať vždy týždeň dopredu, do piatku do20:00 hod. mailom na riso.balint@gmail.com alebo SMS na 0903 273 554. Podľa Rozpisu súťaží ObFZ Rim. Sobota, čl. XIX. Hospodárske náležitosti, poplatky, pokuty/ bodu 13, je pokuta za oneskorené ospravedlnenie R resp. DZ 10.- €.

4. Oneskorené ospravedlnenia: Pocklan - 13.9. (10.- € bude odpočítaných vo výplate za mesiac september)

5. Sťažnosť FK Jelšava neopodstatnená/ nespĺňa náležitosti RS článok 16,odsek 1/okrem situácie z 59´ktorá je z predloženého videozáznamu nepreukázateľná.

 

TMK  predseda: Ladislav DANYI  

Matričná komisia: Richard BÁLINT

1. V nasledujúcom období, bude, v zmysle RaPP čl. 19 (2), možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
b) od 18.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).
V prípade postupu podľa čl. 15/5,6 je potrebné:
  • vyčkať na uzatvorenie prihlášok a zaradenie družstiev jednotlivými ObFZ,
  • postupovať výhradne prostredníctvom formulárov Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča a Žiadosť o dočasnú registráciu hráča, •
Žiadosť o dočasnú registráciu hráča musí vždy predchádzať podaniu Žiadosti o zmenu registrácie/ preregistrácie hráča,
   • na základe výkladu Matriky SFZ, v súlade so znením SP, v prípade, že FK nemá prihlásené družstvo dorastu do súťaže, ale má aktívne družstvo dospelých, poskytuje možnosť štartovať hráčovi z  U17 a viac za družstvo dospelých a nie je možné v takom prípade využiť možnosť dočasnej registrácie, resp. preregistrácie takého hráča.

 

Oznamujeme širokej futbalovej verejnosti, že od 7.9.2020 sa stal novým sekretárom ObFZ Rimavská Sobota Richard BÁLINT.

Kontakty na sekretariát:

email. sekretar@obfzrs.sk

telefón.: 0905 768 069

 

Výkonný výbor:

          Mgr . Marian Petrok                                                             Richard Bálint
predseda ObFZ Rimavská Sobota                               sekretár ObFZ Rimavská Sobota

 

Top