správa/oznam

Úradná správa č.13, 2021/2022 zo dňa 29.10.2021 Oblastného futbalového zväzu Rimavská Sobota

Správy zo sekretariátu: Richard BÁLINT:

Konferencia ObFZ Rimavská Sobota, na ktorej budú volené orgány ObFZ na nové 4-ročné funkčné obdobie, sa uskutoční v piatok 19.11.2021 od 16:30 hod. (miesto bude včas upresnené na pozvánke)

Predbežný program konferencie:

1.   vyhlásenie o tom, že konferencia bola zvolaná v súlade so Stanovami,

2.   schválenie pracovných komisií konferencie (mandátovej, návrhovej, volebnej),

3.   schválenie pracovného predsedníctva,

4.   vyhlásenie o uznášaniaschopnosti konferencie,

5.   rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie navrhovaného programu, ak boli podané,

6.   schválenie programu,

7.   prerokovanie schváleného programu,

8.   vystúpenie predsedu alebo ním poverenej osoby k činnosti ObFZ za obdobie od predchádzajúcej konferencie,

9.   správa o hospodárení ObFZ,

10. vystúpenie hostí konferencie,

11. voľba predsedu ObFZ,

12. voľby členov VV, predsedu OK, predsedu DK, predsedu TMK

13. voľby delegátov na konferenciu SsFZ,

14. správa volebnej komisie,

15. diskusia,

16. správa návrhovej komisie,

17. schválenie uznesenia z konferencie,

18. záver

*     Upozorňujeme, že v zmysle čl. 27/4 Stanov ObFZ ZH návrhy kandidátov na volených členov orgánov ObFZ musia byť podané písomne, poštou alebo sken elektronickou formou na email sekretar@obfzrs.sk, najneskôr 14.11.2021 do 24:00 hod. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tejistej konferencii, to neplatí vo vzťahu k voľbe delegáta ObFZ na konferenciu SsFZ. Kandidáti na volené funkcie budú na webe ObFZ zverejnení 15.11.2021.

*     Návrh kandidáta na volenú funkciu MUSÍ obsahovať: Meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, emailovú adresu, funkciu, na ktorú kandidáta navrhujete, súhlasné stanovisko kandidáta (vlastnoručný podpis), pečiatka FK a podpis štatutáravzor tlačiva: konferencia_obfz_rs_2021_navrh_kandidatov.pdf (obfzrs.sk)

*     Na konferencii je oprávnený zúčastniť sa s právom hlasovať jeden delegát za každého riadneho člena ObFZ, ktorí spĺňajú náležitosti článku 22/1 Stanov ObFZ. Za delegáta je považovaný štatutár FK, uvedený v ISSF alebo ním poverená osoba, ktorá predloží písomné poverenie o zastupovaní štatutára na rokovaní konferencie.

*     Pozvánky na konferenciu s programom budú delegátom konferencie (štatutárom FK) zaslané na ich email najneskôr 10.11.2021, ďalšie materiály ku konferencii najneskôr 16.11.2021.

*     Konferencia sa uskutoční v režime OTP. V prípade nepredloženia potrebných dokladov (potvrdenie o očkovaní - testovaní - prekonaní covidu) nebude delegát na rokovanie pripustený.

1. Upozorňujeme FK, že sú povinné nahrať do systému ISSF mená a priezviská trénera, lekára atď. Kompletný návod na použitie nájdete tu https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu

2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby sa v príprave na majstrovské súťaže zamerali aj na vykonanie opatrení v súvislosti s Covidom 19. Usmernenie SFZ je uverejnené na odkaze: SFZ - Usmernenie k organizácií futbalových zápasov súťažného ročníka 2021/2022 | Slovenský futbalový zväz (futbalsfz.sk)

3. Úrad verejného zdravotníctva SR vydal vyhlášku č. 254/2021 Z. z., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí a ktorá nadobudla účinnosť v 11.10.2021. Touto vyhláškou neboli menené podmienky organizácie športových podujatí a jedinou zmenou, ktorú je nevyhnutné reflektovať, je zmena v posudzovaní plnej zaočkovanosti detí. S účinnosťou sa za plne zaočkovanú osobu považuje dieťa do 12 rokov a dvoch mesiacov veku, čo je zmena oproti predchádzajúcej úprave, podľa ktorej sa za plne zaočkovanú osobu považovali deti do 12 rokov veku. Všetky doterajšie usmernenia a manuály SFZ vydané v súvislosti s tréningovým procesom a organizáciou súťažných podujatí ostávajú týmto v platnosti, keďže nedošlo k inej zmene opatrení ani k zmene COVID - automatu pre šport.

O prípadných ďalších opatreniach Vás budeme včas informovať.

ŠTK/KM predseda Adrian KOÓŠ:

1. ŠTK/KM dôrazne odporúča:

ObFZ Rimavská Sobota sa na všetkých športových podujatiach, teda na všetkých MFZ v rámci ObFZ, riadi športovým COVID automatom.

V rámci ochrany súkromia a bezpečnosti všetkých účastníkov, dôrazne odporúčame organizátorom, aby pri organizácii podujatí postupovali nasledovne:

  • Od zástupcu futbalového klubu priamo na mieste pred vstupom na štadión a MFZ prevzali Zoznam členov FK, ktorí sa daného MFZ zúčastnia, Čestné prehlásenie k protokolu OTPČestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti (mládež)

Tento zoznam účastníkov a čestné prehlásenia by mal vždy podpísať vedúci klubu/resp. osoba, ktorá je v daný moment na MFZ zodpovednou osobou za hráčov, ktorých sprevádza.

V zozname je potrebné uviesť kontaktné informácie, aby sa v prípade pozitívnej osoby na COVID 19 vedeli dohľadať všetky kontakty.

Všetky potrebné tlačivá sú na stiahnutie v nasledovných linkoch:

Zoznam členov a Čestné prehlásenie k OTP muži: MUŽI_Zoznam a čestné prehlásenie na MFZ (1).pdf (obfzrs.sk)

Zoznam členov, Čestné prehlásenie a čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti mládež:

MLÁDEŽ_Zoznam a čestné prehlásenie na MFZ.pdf (obfzrs.sk)

2. ŠTK kontumuje stretnutie 10.kola 6.ligy dospelých MFK Jelšava - TJ Družstevník Kráľ 3:0 pre družstvo domácich.

2. ŠTK schvaľuje vzájomnú dohodu medzi klubmi FK Lubeník - FK Kráľ (6. liga dospelí) odohrať 8. kolo MFS 6.11.2021 o 14:00 hod.

DK predseda Mário MACHYNIAK:

5/10/2021 Tibor Tamáš 1386449( 6.liga dorast, TJ-FK Veľký Blh) vylúčený za HNS-úmyselné udretie súpera v prerušenej hre s intenzitou na ČK podľa čl.49/1b  DP v MFS 10.kola 6.ligy dorast medzí TJ-FK Veľký Blh-MFK Jelšava dňa 23.10.2021. DK ukladá DS zákazom výkonu športu na 5 týždňov nepodmienečne podľa čl.49/2b DP od 24.10.2021. DS prerušená do začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2021/22 ObFZ RS podľa čl.17/8 DP. Uhradiť 5,-€ v MZF.

6/10/2021 Pavol Havran 1418842 (6.liga dorast, OFK Sirk) DK prerušuje DS  do začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2021/22 ObFZ RS udelenú v ÚS č.12 ObFZ RS,v uznesení DK pod č.4/10/2021 podľa čl.17/8 DP od 27.10.2021.

KR predseda: Vladimír PAROBEK:

1. Kompletné pravidlá futbalu, platné v slovenských súťažiach od 20.07.2020 nájdete TU.

2. Z dôvodu množiacich sa nedostatkov, upozorňujeme R na dôsledné vyplňovanie a kontrolu zápisov o stretnutí pred jeho uzavretím! V prípade opakovaných nedostatkov pristúpi KR ObFZ k riešeniu v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci ObFZ“.

TMK  predseda: Ladislav DANYI

1. Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2021 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera/ Elektronická podateľňa/ Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ/ Tréneri/ Dokumenty.

Mgr . Marian Petrok - predseda ObFZ Rimavská Sobota

Richard Bálint - sekretár ObFZ Rimavská Sobota

 

E-mail: sekretar@obfzrs.sk

web: www.obfzrs.sk

Top