správa/oznam

Zo zasadnutia VV  29.03.2018  -  VV okrem iných na svojom zasadnutí zobral na vedomie  odstúpenie p. L. Kisela z funkcie predsedu OK . Do konferencie poveruje vedením p. Gejzu Tótha. Ďalej zobral na vedomie správy KR a RK podané predsedami.  Schválil na návrh KR Dezidera Balajthyho vedením  úseku DZ ObFZ.  Schválil doplnenie nominačných listín  DZ a R  o pánov DZ - Petrinec, A. Pataki a M. Machyniak  , R – Štefan Kaličiak bude na nominačnej listine KR ObFZ ako čakateľ.   RMK  schválená  na návrh matrikára členovia  :  Csaba Rybár a Tóth Tomáš / Jesenské/ platí od 1.4.2018. VV schválil aj nomináciu žiakov 2007  výber ObFZ ktorý sa zúčastní na turnaji 7.04.2018 v Žiari nad Hronom.

ŠTK  - Kooš A  

1/04/2018   ŠTK – KM upozorňuje na začiatok jarnej časti 2017/18 dospelí 12 kolo   8.04.2018 U – 19   5.05.2018   U-15-  7.04.2018 

2/04/18    ŠTK dôrazne upozorňuje FK hrajúce v súťažiach ObFZ R.S na dodržanie predpísaných noriem SFZ a rozpisu ObFZ   - US č. 30.

3/04/18  Schvaľujeme zmenu hracieho dňa 12 .,kolo  dospelých  Jelšava – Radnovce  8..04.2018 o 15,30  hod. 

4/04/18   Turnaj prípraviek   Jelšava    8.04.2018 na HP  MFK Jelšava od  9,oo  hod.

5/04/18  Z dôvodu opakovaných problémov pri  nedoručených í RP S F Z  /nové/ . Hráč ktorý nebude mať RP nastúpi  na M F S pokiaľ systéme ISSF   je hráčom príslušného FK a nemá  vystavený RP.  Vedúci mužstva predloží doklad   HR  o vydanie RP.  Povolenie bez RP platí len na  jedno M F S. 

 

DK  - Machyniak Mário 

01/04/2018   Richard Tamáš  1224971  Uzovská Panica   zastavenie činnosti NP  podľa DP čl  49/2e do 2.07.2018  

02/04/2018  Nikolas Kárász  1362248  Uzovská Panica  zastavenie činnosti podľa DP NP  podľa  čl  49/1b do 20.08.2018 

3/04/18   Viktor Vincze  1126409  Klenovec  zastavenie činnosti  NP  podľa DP čl. 49/1f,49/1e  do 19.04.2018 

KR – V. Parobek

1/. Náhradný seminár R a DS sa uskutoční dňa 6.04 o 16,oo v kancelárii ObFZ na štadione MŠK R. Sobota  poplatok  5+10 €  .  Účasť nového R – čakateľ Kaličiak/   je nutná .

2/. KR upozorňuje R na povinnosť  včas / 24 hodín pred UHČ  MFS/  dohodnúť príchod DO/ AR,DS/ na MFS   . Zodpovedný R  stretnutia .

3/.Upozornenie pre R  a DZ – R pripustí hráča do stretnutia aj keď nemá RP, pokiaľ je hráč overiteľný v systéme IssF.  Dôvod uvedie do zápisu o stretnutí.   Túto skutočnosť  do správy uvedie aj DPR  ,DS

TMK  -   L. Danyi 

1/.Nominácia  žiakov na turnaj  7..04.2018  Žiar nad Hronom.   Hráči  - P. Černák, T. Galovič, M. Furman ,M  Köböli, R. Štuller, J. Revilák, B. Hosszúréti, F. Berki, M Hruška, D. Felčan, K. Szlobovszki, A. Tóth, Tréneri :  L. Kožička  kontakt  - 0910 151 134 , E. Pačmár   0948  013927 , T. Borbáš – 0905 754788  .

Zraz hráčov  7.04.2018  o 7,oo  na štadióne MŠK R. Sobota  - odchod autobusom o 7,15 hod.   Predpokladaný príchod do R. Soboty medzi 18-19,oo hod.  Strava zabezpečená. 

2/.  Do pozornosti funkcionárom  . Aj tento rok v spolupráci TMK SsFZ  sa uskutoční školenie trénerov  UEFA  „C“   TMK  ObFZ  žiada  uchádzačov aby  svoje prihlášky zaslali na ObFZ  R. Sobota TMK .  Predpokladaný poplatok  100-€   bez cestovného a stravného .  Informácie podá predseda TMK  - L. Danyi         mail :             ladislav.danyi.1950@gmail.com   

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa  SP ,PF a Rozpisu  ObFZ  R. S          

 

Zo sekretariátu  :   sekretár od 9.04.do 23.04.2018  čerpá dovolenku   /  mimo SR /. 

 

Mgr  Marian Petrok – predseda ObFZ    v.r.                          Ján Forgon  - sekretár ObFZ 

                                                             

Top