správa/oznam

Informujeme FK, že  bol oficiálne spustený formulár v elektronickej podateľni v ISSF pre generovanie povinnej registrácie do nového registra MNO.
V prípade že do 30.6.2019 si nesplníte túto povinnosť, po 1.7.2019 vám budú odobraté kredity z eshopu  a nebudete môcť prijímať žiadne verejné prostriedky, ani od SFZ, mesta, obce ani VÚC !!!
nezabudni prosím na povinné prílohy !

Pokiaľ ste už registráciu spravili inou cestou, v každom prípade si tlačivo vygenerujte aj v elektronickej podateľni v ISSF, my budeme prihliadať jedine na tlačivá vygenerované v elektronickej podateľni v ISSF (duplicitne ich však posielať opäť nemusíte na ministerstvo).
Úsek vzdelávania SFZ v spolupráci s TMK ObFZ Rimavská Sobota v termíne 20.07. – 07.10.2019 v Tornali organizuje školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie v rozsahu 60 hodín. Prihlásiť sa na školenie je možné do 30.06.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.
21.6.( piatok) o 14.45 hod organizujeme v Rimavskej Sobote seminár na predĺženie licencie UEFA GRASSROOTS ,,C“ v trvaní 5 hodín
. Miesto: Rimavská Sobota, kolkáreň v záhrade 1. mája. Poplatok za seminár je 10 eur. Žiadame záujemcov o zaplatenie poplatku na účet ObFZSK38 0900 0000 0000 6893 7510 do 14.6.2019. Prihláška na seminár pre záujemcov je zverejnená na  stránke ObFZ v sekcii zväz a komisie- TMK.

TMK zverejnilo zoznam trénerov s končiacimi licenciami v roku 2019 a 2020 v aktualite,  na stránke ObFZ. Tréneri s končiacou licenciou budú kontaktovaný sekretárom ObFZ.

Upozorňujeme FK, že VV na svojom riadnom zasadnutí dňa 21.5 schválil úpravu RS Čl. 16, bod 7, písm.e v novom znení:
.e) Za nedoručenie videozáznamu z MFS bude FK sankcionovaný pokutou vo výške 200 eur v MZF. V prípade opakovaného nedoručenia sa sankcia zvyšuje o 100%.
a zrušil pôvodný Čl.16 bod 14, písm. g a nahradil ho novým znením nasledovne:
g)  Nariaďujeme FK nahrávať videozáznamy na futbal net ( návod je zverejnený na stránke ObFZ), prípadne doručiť (osobne, poštou) nosič z MFS do 72 hodín od ukončenia MFS.

.

ŠTK, KM  predseda: Adrian KOÓS

 

1.Na základe pretrvávajúcich problémov z nahrávaním videozáznamov nariaďujeme FK nahrávať videozáznamy na futbal net ( návod bude zverejnený na stránke ObFZ), prípadne doručiť (osobne, poštou) nosič z MFS do 72 hodín od ukončenia MFS.

2. Žiadame predložiť dohodu o odohratí MFS 16. Kola DOUBLE STAR BET 6. Ligy  FK Uzovská Panica- FK Lubeník .telefonicky do 10.6 predsedovi ŠTK.
3.Na základe žiadosti FK Lubeník povoľujeme odohrať MFS 17.kola DOUBLE STAR BET 6. Ligy  FK Lubeník- FK Muráň 8.6 (sobota) 14:30,

4. Nariaďujeme odohrať 18.kolo. DOUBLE STAR BET 6. Ligy  FK Kráľ- FK Lubeník  15.6. (sobota) o 16:30. Poplatok 10 eur v MZF.

Nariaďujeme odohrať MFS 20. Kola SD U19 FK Hajnáčka- FK Rimavská Seč 15.6 o 17 00

5.Upozorňujeme FK, že v zmysle SP 35/4 posledné 2 kolá sa odohrajú v rovnakom termíne. Prípadné žiadosti ŠTK bude posudzovať individuálne.

6  Na základe žiadosti MFK Jelšava súhlasíme s usporiadaním finále I. Triedy SŽ U15  15.6.o 11 00 na štadióne MFK Jelšava.
7. Predbežné termíny začiatku súťaží v súťažnom ročníku 2019/2020:
6.ligy DOUBLE STAR BET ObFZ 18.8.2019
Pohár ObFZ Rimavská Sobota- vetva SsFZ-13.7.2019, odveta 20.7.2019
                                                     -  vetva ObFZ 4.8.2019, odveta 11.8.2019
 Aktív klubov 2.8.2019 o 15 00- VIP priestory MŠK Rimavská Sobota

DK predseda Mário MACHYNIAK:

 

1/6/2019 Kristián Dávid 1370652/FC Radnovce,6.liga/,za udelenie 5ŽK,DK ukladá disciplinárnu sankciu/ďalej DS/ zákazom výkonu športu na 1 MFS nepodmienečne od 3.6.2019 podľa čl.37/5a DP.Uhradiť 10,-Eur v MZF.

2/6/2019 DK berie na vedomie písomné stanovisko prezidenta FK obec Lubeník k uzneseniu 47/5/2019.

3/6/2019  Rudolf Morháč, divák FK obec Lubeník ,na základe Správy DZ a vlastných zistení ,Dk ukladá DS menovanému 6 mesiacov zákazom vstupu na štadióny  v stretnutiach FK obec Lubeník od 27.5.2019 do 26.11.2019 podľa čl.20/1,2,3.

4/6/2019 Ján Sabari, divák FK obec Lubeník ,na základe Správy DZ a vlastných zistení ,Dk ukladá DS menovanému 6 mesiacov zákazom vstupu na štadióny  v stretnutiach FK obec Lubeník od 27.5.2019 do 26.11.2019 podľa čl.20/1,2,3.

5/6/2019 Viktor Vince 1126409/TJ Družstevník Klenovec,6.liga/,na základe správy Odvolacej komisie ObFZ RS podľa čl.85/2d ,DK ruší DS  uloženú menovanému uznesením 41/5/2019.Na základe rozhodnutia Odvolacej komisie ObFZ RS-HNS voči DO podľa čl. 48/1c,DK ukladá menovanému DS zákazom výkonu športu a výkonu akejkoľvek funkcie na 5 MFS nepodmienečne v strenutiach TJ Družstevník Klenovec od 6.5.2019 podľa čl.48/2b.

6/6/2019 Marián Strihan 1032702 R,DK prijala žiadosť o odpustenie zvyšku trestu a rozhodla,že menovanému podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS  podľa čl.41/1,3 DP udelenej v uznesení 37/5/2019.Zároveň menovanému určuje skúšobnú dobu do 31.12.2019 podľa čl.41/2 DP. Poplatok 10 eur za prerokovanie.

 

KR  predseda: Vladimír PAROBEK:

 

1)  Žiadame, aby DZ a R upozornili ISSF manažérov klubov na správu z FUTBAL NETU a US č.41 ohľadom povinnosti registrácie do nového registra MNO.
2) Nariaďujeme DZ vykonať po stretnutí vizuálnu kontrolu nahrávania videozáznamu s uvedením výsledku v správe DS.
 3) KD SFZ  organizuje  v dňoch 26.-27.7.2019  v Liptovskom Mikuláši (hotel Klar, Nám, 1 .mája 117)  dvojdňový licenčný seminár pre získanie, resp. predĺženie licencie Delegáta zväzu (tzv. "A") a taktiež pre získanie, resp. predĺženie licencie Delegáta stretnutia (tzv. "P"). Prípadní záujemcovia (spĺňajúci podmienky stanovené Smernicou o odbornej príprave delegátov zväzu a delegátov stretnutia) sa môžu záväzne prihlasovať členovi KD SFZ p. Jaroslavovi ŠVARCOVI na emailovej adrese jsvarc238@gmail.com najneskôr do 30.6.2019 (všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk v časti Legislatíva / Odborné komisie / Komisia delegátov). Výška poplatku za licenčný seminár je stanovená na 75,-EUR (zahŕňa náklady na ubytovanie, stravu, lektorov a materiálno - technické zabezpečenie). Záväznosť prihlásenia spočíva aj v tom, že poplatok musí dotyčný uhradiť aj v prípade, že sa seminára nakoniec nezúčastní.
4)  Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať námietky a sťažnosti na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať  nasledovné náležitosti: Pri sťažnosti na výkon R voči udeleniu ŽK považuje KR podnet za závažný, len v prípade ak bude súčasťou udelenia ČK po 2. ŽK. Za závažné pochybenie pre podanie podnetu cez ISSF na KR  je neoprávnené udelenie ČK hráčovi, prípadne neudelenie ČK hráčovi, nesprávne nariadený PK, nesprávne uznaný, prípadne neuznaný gól. Poplatok podľa kap 16/14-bod k.. RS bude uhradený v MZF, okrem prípadov opodstatnenosti, čiastočnej opodstatnenosti, nepreukázateľnosti z hľadiska snímania videokamerou, resp. stiahnutia sťažnosti do začiatku zasadnutia príslušnej komisie. Minutáž je potrebné uviesť podľa približného hracieho času stretnutia . Príklad: „V 55.´ stretnutia (čas 12:20 II. polčasu ) mal R nariadiť PK pre naše mužstvo..."
5). V prípade ak sa podnet (sťažnosť) týka udelenia, resp. neudelenia ČK, žiadame FK aby svoje podania prostredníctvom ISSF podali aj na DK ObFZ.
6) Zmeny DLč.22:.
FK  Jelsava-FK  Klenovec nová: Šupka, Repka, Beracko, A. Koóš
FK Radnovce-FK Uzovská .Panica nová: Strihan,P. Pataki , G.Tóth
FK Rimavská Seč-FK Veľký Blh bez AR 2
zmeny v delegovaní 7.6 o 12:30:
FK Lubeník- FK Muráň Pelle za Beracka,
FK Jelšava- FK Klenovec Ivaník za Beracka,
FK Sirk -FK Kráľ bez AR2.

 

7) Nariaďujeme DZ a R v posledných dvoch kolách DOUBLE STAR BET 6. Ligy odfotiť reklamné banery a zaslať mailom na  ObFZ.

 

 

TMK  predseda: Ladislav DANYI:

Úsek vzdelávania SFZ v spolupráci s TMK ObFZ Rimavská Sobota v termíne 20.07. – 07.10.2019 v Rimavskej Sobote organizuje školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie v rozsahu 60 hodín. Prihlásiť sa na školenie je možné do 30.06.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.

21.6.( piatok) o 14.45 hod organizujeme v Rimavskej Sobote seminár na predĺženie licencie UEFA GRASSROOTS ,,C“ v trvaní 5 hodín. Miesto: Rimavská Sobota, kolkáreň v záhrade 1. mája. Poplatok za seminár je 10 eur. Žiadame záujemcov o zaplatenie poplatku na účet ObFZSK38 0900 0000 0000 6893 7510 do 14.6.2019. Prihláška na seminár pre záujemcov je zverejnená na  stránke ObFZ v sekcii zväz a komisie- TMK.
TMK zverejnilo zoznam trénerov s končiacimi licenciami v roku 2019 a 2020 v aktualite,  na stránke ObFZ. Tréneri s končiacou licenciou budú kontaktovaný sekretárom ObFZ.

OK predseda: Stanislav KRAHULEC

OK prerokovala na svojom zasadnutí  odvolanie voči DS 41/5/2019 Viktor Vince 1126409 FK Klenovec. Výsledok je zverejnený v US DK.
.


Výkonný výbor

Riadne zasadnutie VV sa uskutoční dňa 13.6.2019 o 17.00 vo VIP MŠK Rimavská Sobota
 
 

Matričná komisia

Správy sekretariátu:
Odstupujeme DK FK Radnovce za nesplatenie MZF za mesiac apríl.

  Kontakt na sekretára ObFZ Rimavská Sobota Ivan Ostrihoň  -  kontakt  :   č.t. : 0905 768096,   e-mail :  sekretar@obfzrs.sk a kancelária  na štadióne  MŠK   Rimavská  Sobota. 

Mgr  . Marian Petrok  v.r  - predseda  ObFZ               Ivan Ostrihoň v.r.  - sekretár   ObFZ

Top