správa/oznam

VV- 3.7.2015   na svojom zasadnutí okrem iných schválil :

  1. Rozpis ObFZ  pre súťažný ročník 2015-2016
  2. Nominačnú listinu R, DZ ObFZ
  3. Zaradenie mužstiev do  jednotlivých súťaží ObFZ podľa návrhu ŠTK,KM  pre súťažný ročník 2015-2016.
  4. Termíny seminárov a školení R DZ,DPR ako aj trénerov.

ŠTK – G. Tóth 

Zaradenie mužstiev do I. triedy dospelých :  FK Ožďany,Muráň,Klenovec,Revúčka,Jelšava,Lubeník,Sirk, Gemer, Veľký Blh, Radnovce. 

II.treda :  FK  Bátka, V.Teriakovce, Rimavská Seč, Rimavské Janovce, Káloša, Uzovská Panica

Vylosovanie  bude na stránkach SFZ  futbalnet súťaže. 

KM – M. Machyniak 

Zaradenie mužstiev do súťaží ObFZ  mládež.  U – 19 : Kráľ,Bátka,  Revúčka,Jelšava Sirk, Lubeník, Blhovce, Radnovce,Rim. Seč   

U-15  FK   Hajnáčka,Lenartovce,Klenovec,Radnovce,V.Blh,Jelšava,Gemer,Jesenské,Rim.Seč,Muráň, Ožďany 

Prípravka   8-11 roční .  Žiadame FK aby sa  do 20.07.2015 oznámili štart družstiev v tejto kategórii  na ObFZ  sekretárovi alebo  predsedovi KM   M. Machyniakovi.  

KR  - V. Parobek 

Letný seminár  R a DZ ObFZ ako aj fyzické previerky  sa budú konať dňa  24.07.2015  na štadióne MŠK Rimavská Sobota  od 16,00.  Pri prezentácii  účastníci odovzdajú lekárske potvrdenie nie staršie ako 3 mesiace a poplatok 5-€. 

Matrika  -  SFZ,SsFZ,ObFZ

Oznamujeme FK že  VV SFZ na svojom zasadnutí  2.06.2015 schválil návrh zmien a doplnenie Registračného a prestupového poriadku. Ktorého platnosť je 15.06.2015. Ďalej schválil pre zjednotenie výkladu jednotlivých článkov tohto predpisu „Sprievodcu Registračným a prestupovým poriadkom SFZ“.  Obidva tieto dokumenty nájdete na stránke  SFZ v časti  Legislatíva-Predpisy SFZ-Poriadky  

Vzhľadom k množstvu nejasnosti okolo Registračného a prestupového poriadku uvádzame vysvetlenie zo strany matriky SFZ 

-klub ktorý žiada PRESTUP amatérskeho hráča je ZODPOVEDNÝ  za správne vyplnene kolonky Odstupné v Žiadosti o transfer hráča.

-po schválení hráčom Prestup amatéra  matrikár schváli,vyjadrenie sa materského klubu k výške Odstupného je len informatívna záležitosť, matrikár na vyjadrenie  materského klubu neprihliada

- Odstupné zaslané novým klubom v žiadosti nemôže v ISSF nikto iný modifikovať,taký je proces v ISSF / ani Administrátor/

- v prípade sporu o výške odstupného spadá takýto spor pod pôsobnosť Komory pre riešenie sporov podľa článku 40 bod 4 RaPP a spadá pod disciplinárnu zodpovednosť podľa článku 39 RaPP a taktiež pod článok 64  DP SFZ.

- v prípade sporu výšku Odstupného,pokiaľ bude výška odstupného iná ako je uvedená v článku 37 RaPP je žiadateľ o transfer, čiže nový klub hráča/ten,čo vyplňal a odoslal žiadosť aj s vyplnenou výškou Odstupného/  POVINNÝ PREUKÁZAŤ  dohodu o výške Odstupného s materskym klubom hráča, následný spor sa rieší postupom ako je uvedené v predchádzajúcom bode.

- po schválení PRESTUPU amatéra sa automaticky vygeneruje do mesačnej zbernej faktúry nového klubu/žiadateľa o transfer/ položka Odstupné so zadanou výškou odstupného v Žiadosti o transfer,pokiaľ je Odstupné vyššie ak O  €.  /O  Eur/.

- položky Odstupné si materský klub sleduje v Položkách faktúr  ISSF

- po uhradení mesačnej zbernej faktúry Žiadateľom /novým klubom/  sa položky Odstupné dostanú do  stavu  Uhradená a vzniká nárok materskému klubu si ich fakturovať voči SFZ.

- Matersky klub si v ISSF vygeneruje Platobný predpis,  ktorý priloží k vystavenej faktúre- údaje na faktúre a platobnom predpise musia byť zhodné inak SFZ faktúru neuhradí /článok 37bod 3 RaPP/,informácie o tvorbe platných predpisov v ISSF budú zaslané koncom júla 2015/prvé Odstupné bude až vo faktúre za júl 2015 vystavenej 1.augusta 2015 

-ceny za Odstupné sú z pohľadu SFZ  KONEČNÉ VČÍTANE DANÍ A ODVODOV / dane a odvody závisia od daňového typu spoločnosti / platca DPH a podobne/,ktorá vystavuje faktúru voči SFZ/ 

Pri výpočte odstupného podľa čl. 37 je potrebné si uvedomiť, že hráč po dovršení 18.roku sa považuje v zmysle matričnom za dospelého a jeho prestup teda smeruje do príslušného družstva dospelých nového klubu 

Inštitút hosťovania ostáva aj podľa nového RaPP v nezmenenej podobe a vyžaduje súhlas hráča, ako aj obidvoch klubov. Prípadné finančné vyrovnanie medzi klubmi sa neuvádza. 

Maximálna doba hosťovania je však do 30.06.2016  a možnosť predčasného ukončenia takéhoto hosťovania je len v období od 1.1.2016 do  15.03.2016 !!     

 

Dezider   B a l a j t h y    - podpredseda   v.r                  Ján    F o r g o n   - sekretár

 

 

Top