správa/oznam

 Úradná správa č. 38, súť. ročník  2018/19   ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 3.5.2019

 

Upozorňujeme FK na povinnosť klubov 6.ligy DOUBLE STAR BET ObFZ RS mať reklamný banner spoločnosti DOUBLE STAR BET vyvesený v priestore areálu FK od 20.5.2019.

Upozorňujeme  FK, že kredity futbalnet. eshop sú aktivované a je možné ich čerpať do konca roku 2019. Od 1.4 bola spustená možnosť automatickej úhrady delegovaných osôb mládežníckych stretnutí z kreditov. Postup je vo video návode a bol zaslaný SFZ aj klubovým manažérom: https://demo.csm.sportnet.online/help/automaticke-uhrady-nakladov-delegovanych-osob

Upozorňujeme FK, že od jarnej časti súťažného ročníka 2018/19 je oficiálny názov súťaže dospelých ObFZ Rimavská Sobota 6. Liga DOUBLE STAR BET ObFZ RS a žiadame FK, R,DZ a partnerov, aby výhradne používali tento formát názvu súťaže.

 

ŠTK, KM  predseda: Adrian KOÓS

 

Pohár ObFZ

Finále pohára ObFZ:

  8.5. 16:00 - FK  Hnúšťa- FK Lubeník
Finále pohára ObFZ sa hrá na jedno stretnutie, v prípade nerozhodného výsledku sa stretnutie ukončí  na PK. FK Hnúšťa zabezpečí občerstvenie pre obidve FK. V prípade nespôsobilosti hracej plochy sa bude hrať na štadióne MŠK Tisovec.

Súhlasíme so vzájomnou dohodou a nariaďujeme odohrať MFS
 16. kola 1.Triedy B U15 SŽ: FK Rim. Janovce- FK  Rim. Seč 11.5. zmena UHČ na 17 00.
17.kola 1. Triedy  U19 FK Rim. Seč- FK Uzovská Panica 19.5. o 11 00.
ŠTK KM zaevidoval žiadosť FK Rimavská Seč na zmenu termínu termínu MFS 18. Kola 1. Triedy SŽ B U15 SŽ FK Hajnáčka -FK Rim. Seč- a žiada FK Hajnáčka o vyjadrenie do 9.5.2019 do 15 00.

 

DK predseda Mário MACHYNIAK:

.
 

KR  predseda: Vladimír PAROBEK:

 

 1/Upozorňujeme DZ na povinnosť klubov 6.ligy DOUBLE STAR BET ObFZ RS mať reklamný banner spoločnosti DOUBLE STAR BET vyvesený v priestore areálu FK a nariaďujeme DZ do 31.5.2019 fotiť reklamný banner a fotografiu zaslať mailom na  ObFZ.( sekretar@obfzrs.sk).!!! V MFS, kde nie je DZ túto povinnosť preberá R stretnutia.
Žiadame všetkých R a DZ o kontrolu svojich členských príspevkov a RP.  V prípade, že nebudete mať hore uvedené náležitosti nebude možné Vás na MFS delegovať. Členské uhradíte, ako individuálny člen SFZ cestou vyplnenia fakturačných údajov v sekcii môj účet a vygenerovania a zaplatenia členského poplatku sekcii moje členské poplatky. 

2)  Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať námietky a sťažnosti na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať  nasledovné náležitosti: Pri sťažnosti na výkon R voči udeleniu ŽK považuje KR podnet za závažný, len v prípade ak bude súčasťou udelenia ČK po 2. ŽK. Za závažné pochybenie pre podanie podnetu cez ISSF na KR  je neoprávnené udelenie ČK hráčovi, prípadne neudelenie ČK hráčovi, nesprávne nariadený PK, nesprávne uznaný, prípadne neuznaný gól. Poplatok podľa kap 16/14-bod k.. RS bude uhradený v MZF, okrem prípadov opodstatnenosti, čiastočnej opodstatnenosti, nepreukázateľnosti z hľadiska snímania videokamerou, resp. stiahnutia sťažnosti do začiatku zasadnutia príslušnej komisie. Minutáž je potrebné uviesť podľa približného hracieho času stretnutia . Príklad: „V 55.´ stretnutia (čas 12:20 II. polčasu ) mal R nariadiť PK pre naše mužstvo..."

3). V prípade ak sa podnet (sťažnosť) týka udelenia, resp. neudelenia ČK, žiadame FK aby svoje podania prostredníctvom ISSF podali aj na DK ObFZ

4). Žiadame R, DZ o kontrolu poukázaných náhrad za výkon dobrovoľníckej činnosti v MFS a prípadne nezrovnalosti riešili so sekretárom ObFZ. V správe pre prijímateľa sú uvedené konkrétne vyplácané MFS.

5) Upozorňujeme R na povinnosť uvádzať hrací čas 2X25 min pre stretnutia prípravky U11.

 

6)Náhradný seminár absolvovali R- Vývlek, Pavel  Pataki , DS- Tóth. Poplatky spojené s náhradným seminárom budú menovaným odpočítané z mesačných náhrad.

7) Na návrh KR VV schválil preplácanie nákladov na rozhodcov delegovaným na stretnutia prípraviek U11 z prostriedkov ObFZ.

Dodatok k DL.č.17                         
 Delegovanie SsFZ:2.liga SŽ a MŽ
5.5. o 13:00 Tornaľa – Tisovec           Marian Strihan

Zmeny DL.č.17:
 6.LIGA DOUBLE STAR BET OBFZ RS  12.kolo 5.5.2019 o 16:30

Kráľ-Veľký.Blh                                       Jozef Oláh za Mariana Sendreia
Jelšava-Lubeník                                       Richard Bálint za Jozefa Oláha

 Prípravka U11: 7.kolo 3.5.2019 o 15:00
Jesenské – Revúca                                   Pavel Pataki  za Alexander Pataki

TMK  predseda: Ladislav DANYI:

Oznamuje FK, že v mesiacoch júl- október ( termín bude spresnený v US) organizujeme v Tornali školenie trénerov UEFA  GRASSROOTS ,,C“ licencie. Termín podania záväzných prihlášok je do 20.6.2019. Podrobné informácie budú zverejnené po zasadnutí TMK SsFZ v nasledujúcej US.
21.6 budeme organizovať v Rimavskej Sobote seminár na predĺženie licencie UEFA GRASSROOTS ,,C“ v trvaní 5 hodín. Miesto: kolkáreň v záhrade 1. mája. Poplatok za seminár bude 10 eur. Podrobné informácie budú zverejnené po zasadnutí TMK SsFZ v nasledujúcej US.

 

Výkonný výbor


Matričná komisia

Správy sekretariátu

  Kontakt na sekretára ObFZ Rimavská Sobota Ivan Ostrihoň  -  kontakt  :   č.t. : 0905 768096,   e-mail :  sekretar@obfzrs.sk a kancelária  na štadióne  MŠK   Rimavská  Sobota. 

Mgr  . Marian Petrok  v.r  - predseda  ObFZ               Ivan Ostrihoň v.r.  - sekretár   ObFZ

Top