správa/oznam

ŠTK-KM A. Kooš

16/09/2018 ŠTK – KM schvaľuje výsledky 4 kola dospelých podľa zverejnených výsledkov na

futbalnet. sk.   Okrem MFZ  Klenovec- Muráň

17/09/2018 ŠTK – KM schvaľuje výsledky 4 kola U19 podľa zverejnených výsledkov na futbalnet . sk. 

18/09/2018 ŠTK – KM schvaľuje výsledky 4 kola U15 skupina A,B  podľa zverejnených výsledkov na futbalnet . sk. 

19/09/2018  ŠTK – KM  schvaľuje výsledok 3.kola U15  Rimavská Seč- Hajnáčka 1:1 dosiahnutý HP. Postup R - Norberta Kľuku odstupujeme na KR.  Vedúceho mužstva Hajnáčka Jána Oštroma odstupujeme na DK.

20/09/2018  ŠTK – KM  kontumuje  MFZ 4.kola   6.ligy dospelých   Klenovec – Muráň  3:0 podľa     SP 82 ods.b .  FK Muráň odstupujeme na DK.

21/09/2018  ŠTK – KM   upozorňuje  FK U11, že stretnutia zabezpečuje domáci klub a zápis sa vyhotoví v móde LAIK. Následne správca súťaže p.Pataki  uzatvorí zápis.

 

DK M. Machyniak

07/09/2018 Na základe podnetu ŠTK,DK trestá vedúceho mužstva FC 98 Hajnáčka žiaci Jána Oštroma pokarhaním podľa čl.11 DP.Zároveň menovaného upozorňuje,že ak sa bude podobný nedostatok opakovať,bude riešený závažnejším DO.Uhradiť 5,- Eur v MZF.

08/09/2018 Na základe podnetu ŠTK,DK trestá FK Tatran Muráň pokutou 100,-Eur podľa čl.16/6 RS OBFZ RS, za nenastúpenie mužstva na súťažné stretnutie 4.kolo TJ Družstevník Klenovec-FK Tatran Muráň.FK Tatran Muráň zastavenie činnosti na 1 súťažné stretnutie,po skončení súťažného ročníka sa mužstvu odpočítajú s konečnej tabuľky 3 body.Uhradiť 10,-Eur v MZF.

09/09/2018 DK  berie na vedomie vyjadrenie Jozef Kovács.DK trestá Jozef Kovács 1261980(FK Kráľ) za HNS po vylúčení a pri odchode z hracej plochy voči delegovaným osobám podľa čl.48/1c DP, pozastavením výkonu športu na 6 týždňov nepodmienečne podľa čl.48/2b DP od 17.9.2018.Uhradiť 10,-Eur v MZF.

10/09/2018 DK začína disciplinárne konanie voči Jozef Váradi 1294541 (ŠK R.Seč) za ČK udelenú v súťažnom stretnutí 6.ligy OBFZ RS 4.kolo FK Kráľ-ŠK R.Seč podľa čl.45 DP.Predbežným ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon športu vo všetkých stretnutiach ŠK R.Seč od 19.9.2018 do vyriešenia podľa čl.71/2,3a,5a,6,7 a čl.43/1,2a,4.

11/09/2018 DK žiada FK Kráľ o zaslanie nepoškodeného videozáznamu  na DK OBFZ RS zo súťažného stretnutia  4.kolo FK Kráľ-ŠK R.Seč do 25.9.2018  pod DS.

12/09/2018 DK postupuje na KR OBFZ RS R Miloslav Šupka(nesprávny popis priestupku pri udelení ČK).

13/09/2018 DK trestá TJ FK Družstevník V.Blh za nedodanie úplného videozáznamu podľa uznesenia č.05/09/2018 pokutou 30,-Eur podľa čl.16/14g RS OBFZ RS.Zároveň upozorňujeme klub,že v prípade ďalšieho nedostatku pri nahrávaní videozáznamu,bude uložená prísnejšia DS pre klub.

 

KR - Parobek V

1/. Na podnet DK R Šupka Kráľ- R. Seč v šetrení 2/. Podnet R.Seč ID č.96644 nespĺňa náležitosti

3/. Podnet ID č. 96666 prijatý na prerokovanie ,KR žiada predložiť videozáznam zo stretnutia dospelých Kráľ- R.Seč do 26.09.2018.

4/. KR dôrazne upozorňuje R na dôkladnú kontrolu pred stretnutím ,ohľadom nástupu hráčov na MFS, povinnosť skontrolovať hráča podľa zápisu o stretnutí,nakoľko na stretnutie môže nastúpiť len

hráč uvedený v zápise o stretnutí a pod číslom ktorým je uvedený v zápise.

5/. KR žiada R o dôsledné dodržanie nariadenia ŠTK č. 12/09/2018 z ÚS č. 7.

Zmeny v DL č.7

 

Muráň - V. Blh

Laciak za Gaču

Uz . Panica - Kráľ

Belan O za Laciaka , Ivanik za Belana O

Radnovce - Sirk

 Oláh za Kooš T, Kaličia za Oláha

 Sirk - Lenartovce U-19

 Belan I za Gaču

 R.Seč - Hajnáčka U-19

 Bez AR 1

 

Zo sekretariátu :

Všetky platné predpisy /poriadky ;organizačné pokyny,smernice a iné predpisy/ SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie.

Mgr.  Petrok M   - predseda ObFZ   v.r                                    Ján  F o r g o n  - sekretár

Top