správa/oznam

Upozorňujeme FK na povinnosť klubov 6.ligy DOUBLE STAR BET ObFZ RS mať reklamný banner spoločnosti DOUBLE STAR BET vyvesený v priestore areálu FK od 20.5.2019.

Upozorňujeme  FK, že kredity futbalnet. eshop sú aktivované a je možné ich čerpať do konca roku 2019. Od 1.4 bola spustená možnosť automatickej úhrady delegovaných osôb z kreditov. Postup je vo videonávode a bol zaslaný SFZ aj klubovým manažérom: https://demo.csm.sportnet.online/help/automaticke-uhrady-nakladov-delegovanych-osob

Upozorňujeme FK, že od jarnej časti súťažného ročníka 2018/19 je oficiálny názov súťaže dospelých ObFZ Rimavská Sobota 6. Liga DOUBLE STAR BET ObFZ RS a žiadame FK, R,DZ a partnerov, aby výhradne používali tento formát názvu súťaže.

 

ŠTK, KM  predseda: Adrian Koóš .

1/04/19

Upozorňujeme FK, že 26.4.2019 začína jarná časť súťažného ročníka prípraviek U11

Obhliadky pripravenosti areálov a spôsobilosti hracích plôch:

 ŠTK schvaľuje areál a hracie plochy nasledujúcich FK s uvedenými nedostatkami a odporúčaniami

FK Lenartovce- zabezpečiť sprchy a oddelené šatne pre hráčov- termín do 1.5.2019

FK Uzovská Panica, FK Radnovce,- odporúčanie ŠTK- garantovať trvale udržateľnú základnú hygienickú spôsobilosť šatní, spŕch a miestností v areáli štadióna a zvýšenú starostlivosť venovať úprave hracej plochy.

FK Kráľ-  zvýšenú starostlivosť venovať úprave hracej plochy termín- trvale

Upozorňujeme FK na začiatok súťažného ročníka 18/19 6. Ligy DOUBLE STAR BET ObFZ RS kategórie dospelých dňa 21.4.2019

Súhlasíme so vzájomnou dohodou a nariaďujeme odohrať MFS U15 14. Kola Klenovec- Muráň dňa 24.4.2019 o 16.30.Poplatok za uznesenie 5 eur.

Súhlasíme so vzájomnou dohodou a nariaďujeme odohrať MFS U15 16. Kola Rimavské Janovce- Rimavská Seč 11.5. so zmenou UHČ na 17 00.

Pohár ObFZ

Uverejňujeme vylosovanie semifinále

pohára ObFZ:

  1.5. 16:30     FK Klenovec - FK  Hnúšťa ,

  1.5. 16:30     FK Lubeník- FK Uzovská Panica,   
Semifinále pohára ObFZ sa hrá na jedno stretnutie, v prípade nerozhodného výsledku sa stretnutie ukončí  na PK.
V prípade vzájomnej dohody na zmene UHČ, resp. termínu stretnutia žiadame FK o informovanie predsedu ŠTK.

 Finále pohára ObFZ sa uskutoční 8.5. Miesto konania bude spresnené a uverejnené v US.

 

DK predseda Mário Machyniak:

 

1/04/2019 Upozorňujeme FK, funkcionárov, hráčov, delegátov a R, že v zmysle
čl.34/7 DP sa prerušené DS udelené v jesennej časti súťažného. ročníka 2018/19
prenášajú do jarnej časti súťažného .ročníka 2018/19:
Eugen Porteleky 1312931 FK Uzovská .Panica 2 mesiace NP,
Roman Bari 1237427 FK Uzovská .Panica 1 mesiac a 27 dní NP,
Nikolas Várady 1247801 FK Rimavská.Seč 2 mesiace a 9 dní NP,
R Ján Ďurík 1312868 4 týždne NP,
DS Gejza Tóth 1312897 4 týždne NP,
Branislav Goldshmidt (vedúci mužstva TJ Tatran Muráň) 2 týždne NP,
Róbert Kónya 1231983 FK Lubeník 2 MFS NP
Gabriel Oláh 1239114 FK Uzovská Panica 1 MFS NP,
Peter Fabo 1339344 TJ Tatran Muráň 5 mesiacov a 8 dní NP,
2/04/2019 Peter Fabo 1339344 (TJ Tatran Muráň), DK berie na vedomie
žiadosť o zmenu DS uloženej 19/10/2018 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
 

KR  predseda: Vladimír Parobek:

 

 Upozorňujeme DZ na povinnosť klubov 6.ligy DOUBLE STAR BET ObFZ RS mať reklamný banner spoločnosti DOUBLE STAR BET vyvesený v priestore areálu FK a nariaďujeme DZ do 31.5.2019 fotiť reklamný banner a fotografiu zaslať mailom na  ObFZ.( sekretar@obfzrs.sk).
Žiadame všetkých R a DZ o kontrolu svojich členských príspevkov a RP.  V prípade, že nebudete mať hore uvedené náležitosti nebude možné Vás na MFS delegovať. Členské uhradíte, ako individuálny člen SFZ cestou vyplnenia fakturačných údajov v sekcii môj účet a vygenerovania a zaplatenia členského poplatku sekcii moje členské poplatky.  

1) Žiadame R o kontrolu náležitostí vyplatených za stretnutia pohára ObFZ za mesiac marec.  V prípade nezrovnalostí prosím kontaktovať sekretára ObFZ.
Výplatný termín za mesiac apríl bude 2,3.5.2019

2)  Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať námietky a sťažnosti na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať  nasledovné náležitosti: Pri sťažnosti na výkon R voči udeleniu ŽK považuje KR podnet za závažný, len v prípade ak bude súčasťou udelenia ČK po 2. ŽK. Za závažné pochybenie pre podanie podnetu cez ISSF na KR  je neoprávnené udelenie ČK hráčovi, prípadne neudelenie ČK hráčovi, nesprávne nariadený PK, nesprávne uznaný, prípadne neuznaný gól. Poplatok podľa kap 16/14-bod k.. RS bude uhradený v MZF, okrem prípadov opodstatnenosti, čiastočnej opodstatnenosti, nepreukázateľnosti z hľadiska snímania videokamerou, resp. stiahnutia sťažnosti do začiatku zasadnutia príslušnej komisie. Minutáž je potrebné uviesť podľa približného hracieho času stretnutia . Príklad: „V 55.´ stretnutia (čas 12:20 II. polčasu ) mal R nariadiť PK pre naše mužstvo..."

3). V prípade ak sa podnet (sťažnosť) týka udelenia, resp. neudelenia ČK, žiadame FK aby svoje podania prostredníctvom ISSF podali aj na DK ObFZ.

Zmeny: I. Trieda U 19 dorast 12. Kola Hajnáčka- Lenártovce Pavel Pataki za Oláha, DOUBLE STAR BET ObFZ RS 10.kolo Radnovce- Lubeník Vývlek za Hodoňa
                                                      10.kolo Rimavská Seč- Muráň AR2- Pavel Pataki

                              

TMK predseda Ladislav Danyi

Oznamuje FK, že v mesiacoch júl- október ( termín bude spresnený v US) organizujeme v Tornali školenie trénerov UEFA  GRASSROOTS ,,C“ licencie. Termín podania záväzných prihlášok je do 31.5.2019.
V mesiacoch máj- jún budeme organizovať seminár na predĺženie licencie UEFA GRASSROOTS ,,C“ v trvaní 5 hodín. Miesto a dátum budú spresnené v US.

 

Výkonný výbor

 

Výkonný Výbor ObFZ Rimavská Sobota na svojom riadnom zasadnutí dňa 12.4.2019 prerokoval a zobral na vedomie:
informatívnu správu o činnosti ObFZ od posledného Výkonného Výboru- predložená predsedom ObFZ.
informatívnu správu o riešení finančných podĺžností klubov z predchádzajúceho obdobia.
Informatívnu správu predsedu ŠTK a sekretára ObFZ o pripravenosti klubov na jarnú časť súťažného ročníka 2018/19.
Informatívnu správu predsedu KR o seminári R a DZ  2018/19.
Informatívnu správu sekretára ObFZ o účasti výberu ObFZ na turnaji o stredoslovenský pohár prípraviek v Žiline.
Výkonný Výbor ObFZ  schválil:
Plnenie zmluvy o poskytnutí charitatívnej reklamy futbalovými klubmi s DOUBLE STAR BET.
Delegovanie rozhodcov na seminár A licencie v Banskej Bystrici.
Účasť výberu ObFZ U11 na turnaji výberov ObFZ vo Veľkom Krtíši vrátane predpokladaných výdavkov (štartovné podľa propozícii, cestovné, nákup občerstvenia)
Nákup dresov pre výbery ObFZ v kategórii MŽ. 

Matričná komisia – Ivan Ostrihoň

V prípade, že má nový klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť o registráciu/preregistráciu hráča a do poznámky uvedie čl. 15/5 (poplatok 5,- € - registrácia v novom klube).Takto môže postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 01.05. do 30.06. príslušného roku.

Správy sekretariátu

  Kontakt na sekretára ObFZ Rimavská Sobota Ivan Ostrihoň  -  kontakt  :   č.t. : 0905 768096,   e-mail :  sekretar@obfzrs.sk a kancelária  na štadióne  MŠK   Rimavská  Sobota. 

Mgr  . Marian Petrok  v.r  - predseda  ObFZ               Ivan Ostrihoň v.r.  - sekretár   ObFZ

Top