správa/oznam

 

Úradná správa č. 24, súťažný ročník 2023/2024 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 8 .3.2024

1. ŠTK/ KM - predseda Adrian KOÓŠ:

1/1 ŠTK berie na vedomie žiadosť FC 98 Hajnáčka U15 o zmenu UHČ počas celej sezóny (jar - jeseň ) na domáce MFS. Žiadosti vyhovuje

1/2 Súhlasí zo vzájomnou dohodou o odohraní MFS U12 8.kola Hnúšťa - Revúca dňa 22.3.2024 o 15:30 hod.

1/3 Súhlasí zo vzájomnou dohodou o odohratie MFS U12 9.kola  Revúca - Hajnáčka na deň 29.3.2024 15:00 hod.

1/4 Žiadame o dohodu kluby, ktoré neodohrali svoje MFS jeseni nahlásiť na komisiu ŠTK do 25.3.2024. Jedná sa o nasledujúce MFS:

U12 8.kolo: Jesenské - Lubeník 

U12 9.kolo: Lubeník - Hnúšťa

1/5 ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 7.kola Zimného pohára U19 medzi FC 98 Hajnáčka - MFK Revúca v sobotu 9.3. o 10:30 hod 

2. KR - predseda Ing. Martin Konček:

Zimný seminár R a DZ 2024: KR ObFZ RS oznamuje termín zimného seminára všetkých R a DZ ObFZ RS, ktorý sa uskutoční 15.03.2024 (piatok) na futbalovom štadión FK Iskra Hnúšťa, so začiatkom o 16:00 hod. Upozorňujeme, že zmluvy a pokyny ku zmluvám na rok 2024 sú zverejnené na stránke ObFZ Rimavská Sobota (link: https://www.obfzrs.sk/tlaciva.html). Program seminára je zverejnený na stránke: www.obfzrs.sk v časti „Aktuality“.

3. Matričná komisia - Richard BÁLINT:

3/1 Žiadosť o prestup amatéra v zimnom registračnom období je možné podať /RaPP čl.19 bod 2 /: d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením), e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia). Žiadosť o prestup amatéra môže byť podaná aj ako žiadosť o prestup bez obmedzenia v prestupovom termíne prestupu s obmedzením podľa ods. 2 písm. b) a d), vždy len mimo prestupového termínu podľa ods. 2 písm. a) (ďalej ako "prestup bez obmedzenia od 22.7."). Žiadosť podľa prvej vety je možné podať výlučne ak ide o prestup amatéra, ktorého materský klub a nový klub sa dohodli písomne alebo prostredníctvom ISSF na prestupe bez obmedzenia. Aby bola žiadosť podľa predchádzajúcej vety spracovaná v rámci jedného z registračných období podľa ods. 2 písm. b) a d), musí sa hráč v súlade s článkom 18 ods. 7 a klub vyjadriť najneskôr v posledný deň daného registračného obdobia; inak príslušná matrika transfer nevykoná a žiadosť zamietne. Súhlas materského klubu sa vyžaduje vždy v prípade prestupu bez obmedzenia od 22.7. Právo na uplatnenie nároku na odstupné za amatéra postupom podľa tohto odseku týmto nie je dotknuté

3/2 Pripomíname, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP čl. 18 bod 13 )

  

Mgr . Marian Petrok - predseda ObFZ Rimavská Sobota

Richard Bálint - sekretár ObFZ Rimavská Sobota

E-mail: sekretar@obfzrs.sk

web: www.obfzrs.sk 

 

 

 

 

 

 

Top