správa/oznam

 Úradná správa č.16, súťažný ročník  2019/20 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 16.10.2019

 

Oznamujem športovej verejnosti, že ObFZ ponúka vstupenky na kvalifikačné stretnutie SLOVENSKO-AZERBAJDŽAN- 19.11 o 20 45 v Trnave na štadióne Antona Malatinského. Cena vstupeniek :32/22eur. Objednávky vstupeniek telefonicky u sekretára ObFZ 0911920667 do 25.10.14:00
1.
Pripomíname klubovým manažérom koniec čerpania kreditov na rok 2019. Možnosť nakupovať na futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019. Žiadame Vás aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže a sme presvedčení, že tieto peniaze viete efektívne použiť nákupom u viac ako 15 partnerov na futbalnet.shop
Prehľad čerpania nájdete na adrese
http://podporamladeze.futbalsfz.sk
Nevyčerpané kredity za ObFZ nad 50%:             FK Radnovce
0,00 / 628,10, FK Lenartovce 140,00 / 628,10, FK Muráň 0,00 / 628,10, FK Veľký Blh 0,00 / 628,10, FK Sirk 0,00 / 628,10, FK Rimavské Janove 0,00 / 628,10, FK Lubeník 584,79 / 628,10
Žiadame aj ostatné FK o kontrolu a následné vyčerpanie kreditov .  
2.
Výkonný Výbor ObFZ prerokoval a schválil návrh na zmenu RS čl. XIV bod 8 s novým znením:
V MFS dospelých, je usporiadajúci FK povinný prostredníctvom zaregistrovaného zástupcu FK do 72 hodín po MFS nahrať videozáznam do modulu na nahrávanie v ISSF. V prípade, že IT  prostriedky sú nepostačujúce po ukončení MFS je usporiadajúci klub povinný zabezpečiť cestou nahratie úplného videozáznamu na USB kľúč. DZ bude distribuovaný USB kľúč

ŠTK, KM  predseda: Adrian KOÓS

1. Od jarnej časti súť. ročníka 2019/20 nebude ŠTK KM akceptovať telefonické žiadosti o zmenu termínu a bude možné zmeny žiadať výhradne cestou ISSF.
Upozorňujeme FK mládeže, že pri konfrontácii hráčov môžu byť prítomní výhradne VD, kapitán a konfrontovaní hráči. Prítomnosť iných funkcionárov a osôb je zakázaná. V zmysle SP nie je možné vykonať opätovnú konfrontáciu a všetky námietky vznesené po ukončení MFS budú zamietnuté.

 Od jarnej časti súť. ročníka 2019/20 nebude ŠTK KM akceptovať dopisovanie športových odborníkov( VD, tréner, lekár, atď) do poznámky v zápise o stretnutí a FK budú povinné si uvádzať športových odborníkov v zápise o stretnutí v časti funkcionári družstiev.

2. Zmeny Hracích dní a UHČ 6. LIGY DOUBLE STAR BET :.
ŠTK KM po vzájomnej dohode nariaďuje odohrať MFS dospelých 9 .kola 6. Ligy DOUBLE STAR BET FK Muráň – FK Jelšava na 20.10.2019 o 14:30.
 ŠTK KM prekladá MFS dospelých 3 .kola 6. Ligy DOUBLE STAR BET FK Muráň – FK Lubeník na 27.10.2019 o 14:00. FK Muráň uhradí v MZF 10 eur.
4.Zmeny Hracích dní a UHČ 6.Liga SD U19:
ŠTK KM nariaďuje odohrať MFS 2. Kola 6. Ligy SD U19 FK Uzovská Panica- FK Hajnáčka 24.10.2019 o 15:30.
ŠTK KM nariaďuje odohrať MFS 9. Kola 6. Ligy SD U19 FK Hajnáčka- FK Uzovská Panica 31.10.2019 o 15:30.
ŠTK KM nariaďuje odohrať MFS 10. kola 6. Ligy SD U19 FK Uzovská Panica-FK Radnovce 19.10.2019 o 10:30

5.Zmeny Hracích dní a UHČ 5.Liga SŽ U15:

6. .Zmeny Hracích dní a UHČ- prípravka:
7. ŠTK na svojom zasadnutí dňa 16.10 prerokovala námietku FK Ožďany z MFS 6. Kola 4. Ligy SŽ U15 k štartu hráčov: Marek Busa 1366870, Karol Busa 1386868, Brendov Bari 1386865 a potvrdila oprávnenosť štartu hráčov v tomto MFS. Výsledok ponecháva v platnosti. Zároveň žiadame FK mládeže, aby vo vlastnom záujme prekontrolovali a aktualizovali fotografie hráčov na RP.


DK predseda Mário MACHYNIAK:
5/10/2019 Štefan Ferenc 1388456/MFK Jelšava,U-19/,vylúčený po 2 ŽK v 9.kole U-19 ObFZ RS medzi MFK Jelšava -TJ Ožďany dňa 12.10.2019.DK ukladá Disciplinárnu sankciu/ďalej len DS/ zákazom výkonu športu na 1 MFS nepodmienečne od 13.10.2019 podľa čl.37/3 DP.Uhradiť 5,-Eur v MZF.

6/10/2019 Leonardo Balog 1416507/TJ-FK V.Blh,U-19/,vylúčený za HNS- zmarenie jasnej gólovej príležitosti rukou vo vlastnom PÚ podľa čl.46/1a DP v 9.kole U-19 ObFZ RS medzi TJ-FK V.Blh-ŠK R.Seč dňa 13.10.2019.DK ukladá DS zákazom výkonu športu na 2 MFS nepodmienečne od 14.10.2019 podľa čl.46/2 DP.Uhradiť 5,-Eur v MZF.

7/10/2019 Eugen Porteleky 1312931/TJ Uz.Panica,6.liga Double Star Bet/,na základe správy DS,Oznámenia o nedostatkoch za HNS-vyhrážanie sa súperovi zovretou päsťou podľa čl.47/1b v 8.kole 6.ligy Double Star Bet medzi TJ Uz.Panica-TJ Družstevník Kráľ dňa 13.10.2019.DK ukladá menovanému DS zákazom výkonu športu a akejkoľvek funkcie v stretnutiach TJ Uz.Panica na 1 mesiac nepodmienečne od 14.10.2019.DS bude prerušená po skončení jesennej časti.Uhradiť 10,-Eur v MZF.

8/10/2019 Ivan Berky 1233408/FC Radnovce,6.liga Double Star Bet/,na základe správy DS,podania cez ISSF, HNS- vyhrážanie sa DO.DK žiada menovaného o písomné vyjadrenie k disciplínarnemu previneniu podaním cez ISSF do 22.10.2019 pod DS.Predbežným ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkýchstretnutiach FC Radnovce až do vyriešenia prípadu podľa čl. 71/1,2,3d, 6,7,a čl. 43/1,2a,4 DP.

KR  predseda: Vladimír PAROBEK:

 

1.KR  prijala podnet  R  Ján Ivanik, Martin Hodoň a po prerokovaní bude postupovať v zmysle interných smerníc. KR ObFZ
2. Od 6. Kola 6. Ligy DOUBLE STAR BET je DZ povinný FK, ktoré nenahrávajú MFS na FUTBALNET  odovzdať po MFS USB kľúč na ktorý zástupca FK nahrá videozáznam z MFS v zmysle RS čl. XIV.
3. R Roman Pocklan- oneskorené ospravedlnenie poplatok 10 eur v zmysle RS kap. IXX/13.

   

TMK  predseda: Ladislav DANYI:

1. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK SsFZ organizuje v termíne 16.11.2019 – 06.05.2020 v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA B licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.10.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia a na stránke ssfz.sk – aktuality
2. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK SsFZ organizuje v termíne 30.11.2019 – 24.02.2020 v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 01.11.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia a na stránke ssfz.sk - aktuality

OK predseda: Stanislav KRAHULEC
Výkonný Výbor:
Správy sekretariátu:

 Kontakt na sekretára ObFZ Rimavská Sobota Ivan Ostrihoň  -  kontakt  :   č.t. : 0905 768096,   e-mail :  sekretar@obfzrs.sk a kancelária  na štadióne  MŠK   Rimavská  Sobota. 

Mgr  . Marian Petrok  v.r  - predseda  ObFZ               Ivan Ostrihoň v.r.  - sekretár   ObFZ

Top