správa/oznam

 Úradná správa č.20, súťažný ročník  2019/20 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 14.11.2019

 

1. Pripomíname klubovým manažérom koniec čerpania kreditov na rok 2019. Možnosť nakupovať na futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019.

ObFZ ďakuje FK, funkcionárom klubov, hráčom, rozhodcom a ďalším futbalovým činovníkom za bezproblémový a korektný prístup v jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020.

ŠTK, KM  predseda: Adrian KOÓS
ŠTK KM schvaľuje výsledky dosiahnuté v jesennej časti súťažného ročníku 2019/2020 vo všetkých súťažiach riadených ObFZ.

1. Od jarnej časti súťažného. ročníka 2019/20 nebude ŠTK KM akceptovať telefonické žiadosti o zmenu termínu a bude možné zmeny žiadať výhradne cestou ISSF.
Od jarnej časti súť. ročníka 2019/20 nebude ŠTK KM akceptovať dopisovanie športových odborníkov( VD, tréner, lekár, atď) do poznámky v zápise o stretnutí a FK budú povinné si uvádzať športových odborníkov v zápise o stretnutí v časti funkcionári družstiev.

 

DK predseda Mário MACHYNIAK:

Uznesenie z 14.11.2019:
1/11/2019 Jozef Oláh 1049817,DK na základe nesplnenia si náležitosti uvedené v čl.81-4 DP, predseda disciplinárnej komisie vyzval menovaného, aby nedostatky odstránil v primeranej lehote. Zistené nedostatky odvolanie v lehote podľa čl.84 ods 3 DP, neboli menovaným doplnené a  odstránené ( čl.83 ods. 1 písm. e, h DP) podaním cez ISSF ani email. Disciplinárna komisia konanie o odvolaní zastavuje, podľa čl. 84/ 4 DP.

KR  predseda: Vladimír PAROBEK:
 Zimný seminár R a DZ sa uskutoční v penzióne FAMILY v rekreačnom stredisku Kokava Línia 13 a 14.3. Žiadame R a DZ, aby si svoje súkromné a pracovné záležitosti prispôsobili konaniu seminára. Poplatok za spoluúčasť bude zverejnený v nasledujúcej US. Poplatok za náhradný seminár bude  35+10 eur.    

TMK  predseda: Ladislav DANYI:

TMK na svojom zasadnutí schválila nomináciu najúspešnejších trénerov za náš región.

OK predseda: Stanislav KRAHULEC
Výkonný Výbor:
Zasadnutie Výkonného Výboru dňa 12.11.2019 zobralo na vedomie informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho VV,
 aktuálne informácie predsedov OK, predsedu ObFZ a sekretára ObFZ.
informáciu predsedu KR o organizovaní zimného seminára R a DZ
Schválilo: konanie riadnej konferencie ObFZ  Rimavská Sobota  10.1.2020,
 návrh predsedu ŠTK  na doplnenie komisie o p. Daniela Vargu
 finančný príspevok na nákup PC techniky pre sekretariát ObFZ
Poveril TMK vytvorením realizačných tímov pre turnaj ObFZ dospelých, výber ObFZ v kategórii prípravka a U12.
                      
Správy sekretariátu:

 Kontakt na sekretára ObFZ Rimavská Sobota Ivan Ostrihoň  -  kontakt  :   č.t. : 0905 768096,   e-mail :  sekretar@obfzrs.sk a kancelária  na štadióne  MŠK   Rimavská  Sobota. 

Mgr  . Marian Petrok  v.r  - predseda  ObFZ               Ivan Ostrihoň v.r.  - sekretár   ObFZ

Top