správa/oznam

Úradná správa č. 15, súťažný ročník 2022/2023 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 4.11.2022

1. ŠTK/ KM - predseda Adrian KOÓŠ

1/1 ŠTK kontumuje MFS 9.kola Vll.ligy dospelých MFK Jelšava – TJ - FK Veľký Blh 3:0 kontumačne podľa SP 81/1b za nepricestovanie na MFS. TJ – FK Veľký Blh postupuje na riešenie DK.

1/2 ObFZ RS v spolupráci s MŠK Rimavská Sobota pripravuje Zimný pohár o predsedu ObFZ. Predpokladaný začiatok pohára je stanovený na 21.1.2023 na UT v Rim. Sobote. Štruktúra a spôsob organizácie pohára bude zverejnený v ďalších ÚS. Prihlášky do pohára môžu kluby posielať cez ISSF(podania na komisiu ŠTK). ObFZ bude nápomocný pri úhrade finančných nákladov vzniknutých klubom zúčastnených na zimnom pohári. (Fa za UT, delegované osoby).

2. KR predseda: Ing. Martin Konček, PhD.:

Licenčný seminár pre delegátov zväzu – Licencia "A" sa bude konať 20.11.2022 (nedeľa) v Dome kultúry v Rumanovej (okr. Nitra). Záujemcovia o získanie, resp. predĺženie licencie "A" sa môžu prihlasovať u p. Rastislava Kubicu - vedúceho úseku DZ KR ZsFZ, zaslaním prihlášky na emailovú adresu krudz@obfz-levice.sk. Uzávierka prihlášok je 31.10.2022. Súčasne so zaslaním prihlášky je záujemca povinný uskutočniť úhradu účastníckeho poplatku vo výške 60.-€, na účet KD SFZ: IBAN SK03 8330 0000 0025 0186 1190 (do poznámky je potrebné uviesť svoje meno a priezvisko). Všetky potrebné tlačivá (prihláška, lekárska prehliadka) sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZ. Noví záujemcovia musia na seminár priniesť "Prehlásenie o bezúhonnosti", "Potvrdenie o zdravotnom stave" a "kópiu dokladu najvyššie dosiahnutého vzdelania" (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Po uzávierke prihlášok budú prihláseným uchádzačom emailovou poštou zaslané študijné materiály, potrebné pre diaľkovú (dištančnú) formu vzdelávania. Komunikácia s prihlásenými uchádzačmi bude prebiehať výhradne elektronicky (vyžaduje sa plne funkčná emailová schránka), preto je nevyhnutné do prihlášky uviesť správnu a čitateľnú emailovú adresu. Zaslaním prihlášky a zaplatením účastníckeho poplatku sa považuje účasť prihláseného uchádzača na seminári za záväznú (bez možnosti vrátenia poplatku aj v prípade, ak sa uchádzač na seminár nedostaví).

3. DK - predseda Ing.Ľudovít Hrmo

U-04/2022-2023: TJ-FK Veľký Blh, na základe podnetu ŠTK/ KM ObFZ RS, za porušenie SP čl. 82/1b, nenastúpenie družstva na MFS 9.kola  dospelých 7.liga ObFZ Rimavská Sobota medzi  MFK Jelšava – TJ-FK Veľký Blh, dňa 29.10.2022. DK ukladá podľa čl. 59, čl. 64/1a DP, klubu disciplinárnu sankciu - poplatok 100,-€   (v prospech ObFZ RS), v zmysle RS kap. XIX., čl.2a. Uhradiť 5,-€ v MZF.

REALIZAČNÉ TÍMY V ZÁPISOCH O STRETNUTÍ

Návod na pridanie chýbajúcich členov realizačného tímu a funkcionárov družstva: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu

Kontakt v prípade technických problémov: helpdesk@futbalsfz.sk (alebo formulár “Pomoc” v ISSF)

Registrácia športových odborníkov, bližšie infomácie TU.

 

Mgr . Marian Petrok - predseda ObFZ Rimavská Sobota

Richard Bálint - sekretár ObFZ Rimavská Sobota

E-mail: sekretar@obfzrs.sk

web: www.obfzrs.sk

 

Top