správa/oznam

Zo zasadnutia   VV ObFZ   14.12.2017 /predseda Mg. Marian Petrok/ : zasadal v Rimavskej Sobote v kancelárii ObFZ na štadióne MŠK R. Sobota, ktorý okrem iných :  Vzal na vedomie   -  prijaté uznesenie z konferencie  24.11.2017, zápisnicu vyhotovenú predsedajúcim  konferencie.   VV – zvolil  podpredsedu a predsedu ŠTK +KM .  Za podpredsedu Dezidera Balajthyho a za predsedu ŠTK+KM Adriana Kooša.  Potvrdení boli aj predsedovia odborných komisií na základe  uznesenia  z konferencie.  K 31.12.2017  vo funkcii predsedu  ZK  končí MUDr. Tomáš Forgon  . /platnosť vydaných preukazov   ZK končí  31.12.2017/. Prerokoval  obnovenie web stránky  obfz-oztk.   VV -  ukladá predsedom odborných komisií  do 25.1.2018 predložiť štatút komisie, zloženie  komisie  1+2, ako aj rozpočet  pre svoju odbornú komisiu  pre rok 2018 .  VV na svojom januárovom zasadnutí   prerokuje  návrhy a príjme uznesenie k tomuto bodu . Plán práce VV ako aj chod sekretariátu  predloží do VV  predseda a sekretár  ObFZ na januárovom zasadnutí na schválenie.  VV ukladá sekretárovi vyhotoviť zápisnicu zo zasadnutia VV a doručiť každému členovi VV ObFZ do 72 hodín po  ukončení zasadnutí VV .   Pre  R  na turnajoch prípraviek  - Jesenské, Hnúšťa  bola schválená odmena 15 €-, pre každého   / Rybár, Pelle, Šupka, Hodoň/   Pohár ObFZ  2018 – prihlášky FK  pokiaľ majú záujem  pošlú  poštou alebo  v elektronickej podobe na ObFZ do 20.1.2018. 

Zo sekretariátu  /J. Forgon/ 

1/. Upozorňujeme FK aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho zástupcu klubu ,je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť  na ObFZ  / janforgon@pobox.sk/  V prípade zmeny účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie ,resp., deaktivácie klubového  ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty,  a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

2/.Eschop / fin. ,prostriedky sú tvoje!!/ sa nachádza na adrese https://eshop.futbalsfz.sk   - rozpísané v ÚS č.20.

3/. Druhá etapa  projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry nájdete  na stránke SFZ v časti PROJEKTY –Infraštruktúra- II:     -  Výzva na predkladanie žiadosti o finančný príspevok 2018 2.etapa.      Formulár- záväzná žiadosť 2018

4/. Oprava  mena  Ús  č. 20  predseda RK  Andrea  Dubovická    správne  :  Bc. Andrea Dubovická Šošiková  . 

5/. Od 18.12.2017  do  31. 12.2017   - sekretár  čerpá dovolenku.  

6/.Najbližšie zasadnutie sa uskutoční  31. 1. 2018 .

 

Mgr. Marian P e t r o k   - predseda ObFZ     v.r                 Ján F o r g o n  - sekretár  ObFZ   15.12.17

 

 

Top