správa/oznam

Úradná správa č. 24, súťažný ročník 2020/2021 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 18.6.2021

 

Správy zo sekretariátu: Richard BÁLINT:

1. VEĽMI DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA - REALIZAČNÉ TÍMY V ZÁPISOCH O STRETNUTÍ

Na základe rozhodnutia najvyšších riadiacich a legislatívnych orgánov SFZ pristúpili v ISSF k úpravám, ktoré sú nevyhnutné nielen z pohľadu dodržiavania noriem SFZ, ale aj GDPR a iných všeobecne záväzných predpisov. Hlavná zmena je v nominácii osôb do realizačných tímov. Nejde o hráčov, ale trénerov a ostatné osoby na sezónnej súpiske družstva v ISSF. Už v novembri 2020 boli vymazané všetky osoby v realizačných tímoch a je ich potrebné opakovane nahrať novým spôsobom, aj s ich súhlasom. Kompletný návod nájdete tu: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu. Kontakt v prípade technických problémov: helpdesk@futbalsfz.sk

2. Aktuálne usmernenie SFZ k vyhláške ÚVZ SR

Aktualizované usmernenie SFZ k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva účinné od 15. mája | Slovenský futbalový zväz (futbalsfz.sk)

3. COVID semafor pre šport:

https://covidsemafor.sportcenter.sk/

4. Neuhradené MZF k 17.6.2021

- za 09/2020 FC Radnovce

- za 10/2020 FC Radnovce, ŠK Rimavská Seč

 Žiadame obratom uhradiť !!!

4. V súvislosti s aktuálnymi udalosťami a opatreniami Ústredného krízového štábu SR vo vzťahu ku koronavírusu, si Vás dovoľujeme informovať, že sekretár naďalej vykonáva prácu z domu (tzv. home office).
V prípade potreby volajte na mobilné číslo: 0905 768 069 alebo 0903 273 554

ŠTK predseda Adrian KOÓŠ:

1. ŠTK kontumuje MFZ 9. kola dospelých FK obec Lubeník - FK Mesta Tornaľa „B“ 3:0, podľa čl. 82/b, bez disciplinárnych dôsledkov.

2. Na základe nepriaznivej situácie a najmä, že sa neuvolňujú ďalšie opatrenia, ktoré obmedzujú podujatia športového charakteru (napr. 24-hodinový antigénový test), rozhodla ŠTK o anulovaní všetkých mládežníckych súťaží v súťažnom ročníku 2020/2021.

3. ŠTK upozorňuje na dodržiavanie platných nariadení. Organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia iba osobe, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT -PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID –19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID –19   nie starším ako 24 hodín. Negatívny výsledok testu je možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach:

a) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
b) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
c) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
d) ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
e) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
f) ide o osobu do 10 rokov veku.

4.Baráž o majstra ObFZ RS a postupujúcom do 5. ligy SsFZ

ŠTK rozhodla o mieste konania barážového stretnutia medzi družstvami TJ Ožďany a TJ FK Veľký Blh. Miestom konania bude štadión MŠK Rimavská Sobota v sobotu 26.6.2021 o 17:00 hod. Barážové stretnutie sa odohrá 2x45 min. V prípade nerozhodného výsledku rozhodnú o víťazovi stretnutia strely zo značky pokutového kopu. 

5. Predbežný začiatok súťažného ročníka 2021/2022 určila ŠTK na 8.8.2021. Zároveň Výkonný výbor rozhodol na svojom zasadnutí o odpustení štartovného vo všetkých súťažných kategóriách v súťažnom ročníku 2021/2022.

KR predseda: Vladimír PAROBEK:

1. Delegačný list na barážové stretnutie o víťaza 6. ligy ObFZ Rimavská Sobota

sobota 26.6.2021 o 17:00 hod.

TJ Ožďany - TJ FK Veľký Blh                Strihan, Varga, Kuzma, Tóth

2. Letný seminár R a DZ spojený s fyzickými previerkami pre R sa uskutoční dňa 30.07.2021 (piatok) od 16:00 hod.  na štadióne FK Iskra Hnúšťa. Presný program bude včas zverejnený na stránkach ObFZ . Účasť na seminári je podmienená delegovaním na MFS. 2021/2022.

3. Kompletné pravidlá futbalu, platné v slovenských súťažiach od 20.07.2020 nájdete TU.

4. Zmeny a doplnky pravidiel futbalu 2020/2021 sú zverejnené TU.

5. KR informuje, že Komisia delegátov SFZ usporiada licenčné semináre pre získanie, resp. predĺženie licencie A (Delegát zväzu). Prezenčná forma licenčného seminára licencie „A“ - Delegát zväzu sa bude konať dňa 24.7.2021 v Košiciach (VsFZ, Alejová 2). Predpokladaná výška platby za seminár je 50,- €. Prezenčná forma licenčného seminára licencie „A“ - Delegát zväzu sa bude konať dňa 31.7.2021 v Nitre (Hotel Agroinštitút, Akademická 4). Predpokladaná výška platby za seminár je 50,- €. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na emailovej adrese vedúceho vzdelávania KD SFZ p. Jaroslava ŠVARCA - jsvarc238@gmail.com, zaslaním záväznej prihlášky, najneskôr do 20.6.2021. Všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii Komisie a iné orgány / Odborné komisie SFZ / Komisia delegátov (KD). Noví záujemcovia musia na seminári predložiť prehlásenie o bezúhonnosti, potvrdenie o zdravotnom stave a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Zaslaním prihlášky sa považuje účasť na seminári za záväznú, s povinnosťou vykonania platby, a to aj v prípade, ak sa záujemca o získanie licencie na seminár nedostaví. Presné pokyny k seminárom, ako aj študijné materiály budú všetkým prihláseným účastníkom zaslané emailovou poštou, po uzávierke prihlášok. Pre rok 2021 sú to jediné licenčné semináre, ktoré sa budú konať. V prípade otázok alebo nejasností sa obráťte na predsedu KR ObFZ RS Vladimíra Parobeka alebo sekretariát.

TMK  predseda: Ladislav DANYI

TMK ObFZ RS bude v jesennej časti organizovať školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlášky na školenie je nutné zaslať na sekretariát emailom (sekretar@obfzrs.sk) do 31.07.2021. Podrobné informácie ohľadom podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia https://www.futbalsfz.sk/treneri/skolenia/uefa-c/dokumenty

 

Výkonný výbor:

          Mgr . Marian Petrok                                                             Richard Bálint
predseda ObFZ Rimavská Sobota                               sekretár ObFZ Rimavská Sobota

Top