správa/oznam

Úradná správa č. 12, súťažný ročník 2020/2021 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 9.10.2020

1. Podľa usmernenia ÚVZ SR zo dňa 30. 9. 2020, budú môcť pokračovať všetky majstrovské regionálne i oblastné súťaže. Avšak popri všeobecne záväzných opatreniach, musí platiť aj podmienka, že v každom okamihu zápasu môže byť v jeho dejisku max. 50 osôb (hráči, RT, delegované osoby, nevyhnutný obslužný personál a pod.), eventuálne diváci – to všetko do počtu 50. Ak počet zainteresovaných na zápase presiahne počet 50 osôb, musia sa hrať bez divákov! Viac informácií na: https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/01_10_final_zmena_opatrenia_opatrenie_prevadzky_a_HP.pdf

2. Futbalové kluby v pôsobnosti ObFZ Rimavská Sobota musia pri usporiadaní majstrovských futbalových zápasov dodržiavať nasledovné opatrenia:
- vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, najmä dotykových plôch (kľučiek, podláh a predmetov),
- hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
- zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk alebo iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk a dbať na časté dezinfikovanie rúk,
- zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
- zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou, že ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia a že platí zákaz podávania rúk,
- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
- organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.
- počas MFS platí zákaz predávania a konzumácie pokrmov a nápojov

3. Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu s COVID-19 a vyjadrenia vedenia SFZ sa akcie naplánované v mesiaci október neuskutočnia!!! (týka sa zápasov aj tréningových zrazov v projekte Program Podpory Talentov). SFZ týmto ruší všetky naplánované zrazy a výberové zápasy v mesiaci október 2020 !!!!!!

Výberové zápasy výberov SsFZ ročníka 2008 ( Stred, Juh, Sever, Liptov ):

06.10.2020 - výberový zápas ročníka 2008 „STRED“ – „JUH“ vo Zvolene

07.10.2020 – výberový  zápas ročníka 2008 „SEVER“ – „JUH“ v Ružomberku

13.10.2020 – výberový zápas ročníka 2008 ZA kraj – BB kraj vo Zvolene

 Kontrolné zrazy výberov SsFZ 2007:

14.10.2020 – kontrolný zraz ročníka 2007 v Žiari nad Hronom

ŠTK, KM  predseda: Adrian KOÓŠ

1. ŠTK odkladá stretnutie 9. kola FK obec Lubeník - FK Mesta Tornaľa B po dohode obidvoch klubov na neurčito.

2. ŠTK nariaďuje odohrať MFS 6. kola VI. ligy ObFZ RS dospelých medzi FK Mesta Tornaľa - TJ-FK Veľký Blh dňa 17.10.2020 o 14:30 hod.

3. ŠTK dôrazne upozorňuje kluby na vyhotovenie videozáznamov z MFS pod disciplinárnymi následkami

4. ŠTK KM nariaďuje odohrať 8. kolo VI. ligy ObFZ dorastu v termíne 17.10.2020 o 11:00 hod.

5. ŠTK KM na základe vzájomnej dohody prekladá MFS 5. kola prípravky U11 a U9 FC 98 Hajnáčka - TJ Ožďany na 15.10.2020 o 16:00 a 17:00 hod.

DK predseda Mário MACHYNIAK:

Zasadnutie DK zo dňa 8.10.2020:

2/10/2020     Lukáš Deme 1298836 /MFK Jelšava-dospelí/, vylúčený za HNS voči DO podľa čl.48/1c DP v stretnutí 8.kola VI.ligy ObFZ RS medzi MFK Jelšava-FK obec Lubeník dňa 3.10.2020. DK menovanému ukladá DS - 4 týždne nepodmienečne pozastavenie výkonu športu a akejkoľvek funkcie v stretnutiach MFK Jelšava od 4.10.2020 podľa čl.48/2b DP.Uhradiť 10.-€ v MZF.

KR predseda: Vladimír PAROBEK:

1. KR dôrazne upozorňuje R na na kontrolu osôb v technickej zóne (TZ). V TZ sa môžu zdržiavať len osoby uvedené v zápise o stretnutí !!!

2. Nezaslaný doklad o PN: Pocklan (10.- € bude odpočítaných vo výplate za mesiac september)

3. Na základe dohody budú zmeny DL uverejňované vždy v piatok v aktuálnom DL (nie v Úradnej správe !!!).
4. Upozorňujeme DZ na RS a z neho plynúcu povinnosť doručiť videozáznam na sekretariát ObFZ v prípade, že FK nenahráva videozáznam na FUTBALNET.

5. Upozorňujeme R a DZ, že ospravedlnenia je nutné zasielať vždy týždeň dopredu, do piatku do 20:00 hod. mailom na riso.balint@gmail.com alebo SMS na 0903 273 554. Podľa Rozpisu súťaží ObFZ Rim. Sobota, čl. XIX. Hospodárske náležitosti, poplatky, pokuty/ bodu 13, je pokuta za oneskorené ospravedlnenie R resp. DZ 10.- €.

6. KR dôrazne upozorňuje FK a R na nutnosť dodržiavania SP čl.49, bod 8 a RS I článku IX., bodu 13 o povinnosti konfrontácií u mládeže. V prípade zistenia nedodržania týchto nariadení postúpi komisia FK aj R na DK.

7. KR dôrazne žiada o doručenie videozáznamov na USB na sekretariát ObFZ. Záznam musí byť doručený nezostrihaný a v plnej dĺžke. V prípade, že FK nahráva videozáznam na FUTBALNET, rovnako musí byť záznam uverejnený nezostrihaný a v plnej dĺžke (TJ Ožďany). Usmernenie platné pod disciplinárnymi následkami.

TMK  predseda: Ladislav DANYI  

1. Školenie trénerov UEFA B licencie v Banskej Bystrici v termíne 21.11.2020 – 12.05.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 01.11.2020. Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia
2. Doškoľovací seminár v rozsahu 5 hodín, 17. november 2020 (utorok – štátny sviatok) Banská Bystrica. Prihlášky spolu s programom seminára budú zverejnené v ÚS SFZ a SsFZ 4 týždne pred konaním seminára.

Matričná komisia: Richard BÁLINT

1. Dňom 30.09.2020 sa skončilo letné registračné obdobie. V nasledujúcom období je možné vykonávať len registráciu, alebo dočasnú preregistráciu hráčov v zmysle čl. RaPP.
2. Upozorňujeme ISSF manažérov FK, že potvrdením žiadosti o registráciu hráča sa automaticky vygeneruje aj platný RP (virtuálny) a nie je potrebné o tento následne žiadať. Túto skutočnosť je možné si preveriť na profile hráča. Upozorňujeme touto cestou na čl. 44b (RaPP) Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVOD-19, bod 4: V súťažnom ročníku 2020/2021 môže byť hráč v priebehu jedného súťažného ročníka postupne registrovaný najviac v troch kluboch a štartovať v súťažnom stretnutí môže v priebehu jedného súťažného ročníka najviac za tri kluby.

Oznamujeme širokej futbalovej verejnosti, že od 7.9.2020 sa stal novým sekretárom ObFZ Rimavská Sobota Richard BÁLINT.

Kontakty na sekretariát:

email. sekretar@obfzrs.sk

telefón.: 0905 768 069

Výkonný výbor:

          Mgr . Marian Petrok                                                             Richard Bálint
predseda ObFZ Rimavská Sobota                               sekretár ObFZ Rimavská Sobota

 

Top