správa/oznam

Žiadame FK, ktoré boli kontaktované ohľadom nesplatených faktúr na ObFZ a žiadajú o kópie faktúr, aby kontaktovali sekretára ObFZ t.č. 0911920 667.

 

Žiadame FK v súťažiach SsFZ, aby zaslali kópiu zmluvy s rozhodcami na súťažný ročník 2018/2019 na sekretariár ObFZ (adresa: Na štadióne 1, 979 01 Rimavská Sobota),  prípadne mailom na sekretar@obfzrs.sk.

Konferencia ObFZ Rimavská Sobota

Dňa 25.1.2019 sa konala v zasadačke MŠK Rimavská Sobota riadna konferencia ObFZ Rimavská Sobota. Na konferencii sme privítali predsedu SsFZ a podpredsedu SFZ pre amatérsky futbal p. Jozefa Parša a predsedu komisie mládeže SsFZ p. Vladimíra Remeselníka. Na konferenciu prijalo pozvanie viac ako 30 delegátov a hostí. Boli ocenení zaslúžilí činovníci ObFZ  p. Dezider Balajthy, p. Ján Forgon, p. Ondrej Mladší a p. Peter Petrinec, ktorí prispeli výraznou mierou k rozvoju futbalu v našom regióne. V rámci konferencie sa konali doplňujúce voľby do odborných komisií a výkonného výboru, kde boli zvolení, ako člen výkonného výboru p. Roman Goldschmidt, predseda volebnej komisie p. Peter Rukavica, predseda odvolacej komisie p. Stanislav Krahulec a ako náhradník na konferenciu SsFZ p. Ivan Poprocký. S diskusnými príspevkami vystúpili p. Remeselník, p. Paršo, p. Petrok a bola prijatá revízna správa, správa o hospodárení a rozpočet ObFZ na rok 2019. Záverom by ObFZ chcel poďakovať vedeniu MŠK Rimavská Sobota za poskytnutie priestorov a materiálnu pomoc.

ŠTK, KM  predseda: Adrian Koóš .

 Vylosovanie dvojíc prvého kola Pohára ObFZ pre mužstvá  SsFZ bolo zverejnené v ÚS č.  16  2018/2019. 

 

KR  predseda: Vladimír Parobek.

Oznamujeme R a DZ, že zimný seminár R a DZ sa uskutoční v dňoch 15 až 16.3.2019 v rekreačnom zariadení Kokava- Línia Penzión FAMILY. Seminár sa uskutoční súčasne so seminárom KR ObFZ Lučenec.

Poplatok za účasť na seminári je 5 eur.(3x strava, nocľah). Žiadame R a DZ aby zaslali poplatok za seminár  na účet ObFZ  č.ú.0068937510/0900 IBAN SK3809000000000068937510  do 8.3.2019. V správe pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko R resp. DZ.. Žiadame R a DZ, aby  si svoje pracovné a súkromné záležitosti prispôsobili termínu konania seminára. Účasť na zimnom seminári je podmienkou delegovania v jarnej časti súťažného ročníka 2018/19 . Program zimného seminára bude včas zverejnený na stránke ObFZ v sekcii KR. Náhradný termín seminára s poplatkom  30+ 5 eur  bude zverejnený v US po konaní riadneho termínu zimného seminára.

 Program  odborného seminára je uverejnený na stránke ObFZ v sekcii KR.

KR na svojom zasadnutí 18.12.2018 schválila koncepciu spolupráce ObFZ Rimavská Sobota a ObFZ Lučenec pri organizovaní odborných seminárov a vzájomnej pomoci pri obsadzovaní MFS.

Výkonný výbor

Na svojom zasadnutí 17.1.2019 prerokoval pripravenosť ObFZ  na konferenciu, schválil kandidátku  výkonného výboru pre doplňujúce voľby do orgánov ObFZ a návrh ocenení zaslúžilých činovníkov ObFZ.  Zároveň prerokoval pripravenosť turnaja oblastných futbalových zväzov, ktorý sa bude konať 26.1 v MŠH v Hnúšti a schválil rozpočtové položky a paušálne náhrady pre rozhodcov a hráčov výberu ObFZ  na turnaj.

 

 Matričná komisia – Ivan Ostrihoň

V zmysle RaPP čl. 19 – Registračné obdobia, bod (2) sa žiadosť o prestup amatéra podáva :
- od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia!!), tiež termín na podávanie žiadostí o transfer z a do zahraničia,
- od 01.01. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).
V prípade, že má nový klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť o registráciu/preregistráciu hráča a do poznámky uvedie čl. 15/5 (poplatok 5,- € - registrácia v novom klube).Takto môže postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 01.04. do 30.06. príslušného roku.

Správy sekretariátu

1. ObFZ Rimavská Sobota informuje, že
Úrad Vlády Slovenskej republiky dňa 15.1.2019 vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu: „Podpora rozvoja športu na rok 2019".
V rámci tejto výzvy je možné žiadať o:
• Multifunkčné ihrisko,
• Atletickú dráhu,
• Detské ihrisko,
• Údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry,
• Výmenu umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku,
• Mantinelový systém na existujúce ihrisko,
• Výmena antuky,
• Výmena podlahy v telocvični,
• Nákup športovej výbavy.
• Samotnú výzvu a bližšie informácie nájdete tu: https://www.sport.vlada.gov.sk/podpora-rozvoja-sportu-2019/ 
Termín predkladania žiadostí o dotáciu je do 15. marca 2019.
 Žiadame všetky kluby, aby doručili kontaktné údaje  na funkcionárov klubu, ktoré boli odovzdané v materiáloch funkcionárom jednotlivých klubov na konferencii ObFZ.

 .  

   Kontakt na sekretára ObFZ Rimavská Sobota Ivan Ostrihoň  -  kontakt  :   č.t. :  0911 920  667     e-mail :  sekretar@obfzrs.sk a kancelária  na štadióne  MŠK   Rimavská  Sobota. 

 

Mgr  . Marian Petrok  v.r  - predseda  ObFZ               Ivan Ostrihoň v.r.  - sekretár   ObFZ

 

.

 

 

Top