správa/oznam

Zo sekretariátu  : 1. /  Konferencia   ObFZ/zhodnocujúca/  sa uskutoční dňa  16.12.2016 o 15,oo hod., v Kaviarni Junior komplex R. Sobota   .  Pozvánky delegáti dostanú poštou . 

Program :  1. Otvorenie

                    2. Schválenie pracovného predsedníctva ,mandátovej a návrhovej komisie, overovateľov zápisnice. 

                    3.Schválenie programu konferencie 

                    4.Kontrola plnenia uznesení z poslednej konferencie ObFZ.

                    5.Správa o činnosti  VV- ObFZ

                    6. Príhovor predsedu  

                   7.  Informácie o priebehu porád SFZ, SsFZ 

                   8.  Správa revíznej komisie 

                   9.  Informácia o hospodárení ObFZ v roku 2016 

                  10. Správa mandátovej komisie 

                  11.  Hodnotenie priebehu jesennej časti súťažného ročníka 2016-2017  ŠTK,KM,DK,KR,TMK

                  12. Diskusia  

                  13. Schválenie návrhu na uznesenie

                  14. Záver   

2/.  Zasadnutie VV  ObFZ sa  koná dňa  16.12.2016  podľa uznesenia VV – ObFZ   .  

TMK – L. Danyi

1/.Na základe uznesenia zo dňa 5.12.2016  - zostavením výberu ObFZ na  halový turnaj výberov ObFZ ktorý sa bude konať v januári 2017 v Modrom Kameni TMK určil realizačný tím :  M. Petrok, Cs. Singlár, Kiss F.   Nomináciu hráčov predložia tréneri do 15.12.2016  predsedovi TMK / L. Danyi/. 

2./ Seminár trénerov / doškolovací/ každý rok sa bude konať  na troch miestach určených SsFZ  :  Kalinovo, Banská Bystrica a Liptovský Hrádok. 

3/. Školenie trénerov v roku 2017 organizuje SsFZ v spolupráci ObFZ R. Sobota vo februári 2017. Vedúci školenia    Ladislav Danyi, koordinátor  Peter Štefaňák, org., pracovník Ján Forgon. Termín  : 10-11.2.2017  a 17-18.2.2017.  Poplatok 90-€ ktorý účastník musí uhradiť na účet ObFZ R. Sobota.

Číslo účtu  ObFZ   : IBAN sk3809000000000068937510   SLSP  Rimavská Sobota   / do správy pre príjemcu napíšte meno a uveďte     TMK poplatok školenie trénerov  .   Termín  do 30.12.2016.  

KR – V. Parobek 

KR Upozorňuje rozhodcov ktorí ešte neuhradili členské za súťažný ročník 2016-2017  aby tak okamžite urobili  na základe vydaných pokynov KR – ObFZ v ÚS.  

 

JUDr    Ján  Č i l í k predseda ObFZ                           Ján   F o r g o n  - sekretár   ObFZ 

 

                 

Top