správa/oznam

Zo sekretariátu   :   -  na základe rozhodnutia VV Zhodnocujúca konferencia  ObFZ sa uskutoční  16. Decembra  2016  v Rimavskej Sobote. Prezident FK a pozvaní  hostia pozvánky dostanú poštou. 

DK – P. Ďurík 

11/11/16    Fandák Zoltán  1197274  MFK Jelšava  3 MFS  NP  / HNS voči funkcionárovi D – hanlivé pohoršujúce a urážlivé gestá pri odchode z HP podľa DP  47/1a,2a od 9.11.2016  . FK uhradí  10-€.

12/11/16  Laciak Ján  1183994  FK Lubeník  6 týždňov NP  / HNS – hrubé urážky, vyhrážanie pred MFS/ podľa DP 47 1-b,2b  od 9.11.2016.  FK uhradí 10-€.

13/11/16  FK Lubeník  DK trestá klub finančnou pokutou  50-€,za nedostatočnú US/ umožnenie vstupu nepovoleným osobám do priestorov vyhradených pre družstvá a DO a na HP/ podľa DP 57-1c,57-2. 

14/11/16  DK odporúča zástupcom FK Lubeník a FK Jelšava dohodu ohľadom  poškodenia majetku FK Lubeník. Na základe nedostatku relevantných dôkazov pre rokovanie DK. 

15/11/16  DK berie na vedomie písomné vyjadrenie p. Laciaka, Z. Fandáka, L. Kisela a MFK Jelšava

Prerušenie trestov DK zverejní  v ÚS  č. 19    2016-2017. 

KR – V. Parobek  

KR oznamuje R A DZ že seminár R a DZ sa uskutoční v mesiaci marec. Presné termíny a program KR   zverejní včas.   

Upozorňujeme R na zaplatenie členského príspevku /10-€/.  Pokiaľ R  neuhradí sumu na ObFZ podľa vydaných pokynov  od jarnej časti nemôže vykonávať funkciu  R .

TMK – L. Danyi  

Presné pokyny ohľadom školenia trénerov  UEFA licencie  C a B  vydá TMK na konferencii  ObFZ .

 

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP a PF a Rozpisu ObFZ RS.  

 

JUDR   Ján  Č i l í k    - predseda  ObFZ                    Ján  F o r g o n   - sekretár ObFZ

                                                                                       

Top