správa/oznam

Úradná správa č. 35, súťažný ročník 2022/2023 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 30.6.2023

 1. ŠTK/ KM - predseda Adrian KOÓŠ:

1/1 Oznamujeme zástupcom FK, že prihlášky pre kategórie dospelých do nového ročníka 2023/2024 môžu podávať od 21.7.2023 do 23:59 hod. Prihlasovanie je potrebné vykonať cez elektronickú podateľňu a vyplniť všetky žiadané údaje v prihláške, vrátane uvedenia štartového čísla, farby dresov, výnimku z hracích dní a pod. Pred vyplnením prihlášky je nutné si cez ISSF vytvoriť nové mužstvo pre sezónu 2023/2024. Štartovné pre všetky prihlásené družstvá (dospelí aj mládež) v súťažnom ročníku 2023/2024 je 0.- €.

1/2 Prihlášky mládeže do nového ročníka 2023/2024 môžu FK podávať priebežne. Prihlasovanie je potrebné vykonať cez elektronickú podateľňu a vyplniť všetky žiadané údaje v prihláške, vrátane uvedenia štartového čísla, farby dresov, výnimku z hracích dní a pod. Pred vyplnením prihlášky je nutné si cez ISSF vytvoriť nové mužstvo pre sezónu 2023/2024. Štartovné pre všetky prihlásené družstvá (dospelí aj mládež) v súťažnom ročníku 2023/2024 je 0.- €.

1/3 V ISSF systéme sú vytvorené súťaže pre súťažný ročník 2023/2024:

- 7. liga ObFZ Rimavská Sobota

- 4. liga žiakov U15 ObFZ Rimavská Sobota

 - súťaže prípraviek U9 a U11 ObFZ Rimavská Sobota

Modely súťaží budú upresnené podľa počtu prihlásených družstiev.

ŠTK pripravuje dňa 18.8.2023 o 16:00 hod. aktív klubov v priestoroch tribúny MŠK Rimavská Sobota.

2. Matričná komisia - Richard BÁLINT

Upozorňujeme kluby, že od 06.06.2023 bola prijatá novela Registračného a prestupového poriadku.

V zmysle RaPP čl. 19 (2), a), b), c) je v letnom registračnom období možné podávať žiadosť o prestup amatéra:

- a) od 01.07. do 21.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

- b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

- c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).

V prípade transferu zo zahraničia je potrebné vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ – pri dodržaní vyššie uvedených termínov.

Usmernenie k medzinárodným transferom a zoznam potrebných dokumentov.

Medzinárodný transfer plnoletého hráča: 1. kompletne vyplnený a podpísaný formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatér“, pri klubovej príslušnosti napíšte aj štát, z ktorého má byť hráč vyžiadaný a uvádzajte vždy celý názov klubu; 2. kópia dokladu totožnosti, teda občianskeho preukazu alebo cestovného pasu hráča (nie povolenie na pobyt alebo povolenie pracovať), ktorý má byť transferovaný. Podklady možno zaslať poštou, ale aj mailom – ako dve samostatné prílohy vo formáte „pdf“. Ak sú doklady kompletné, vybavenie trvá cca 8 – 9 dní a uskutočňuje sa cez „prestupový program“ FIFA. Na základe konzultácie s Legislatívno-právnym oddelením SFZ a Oddelením pre riadenie súťaží, ako aj príslušným oddelením FIFA sú za profesionálne súťaže považované súťaže Fortuna liga a 2. liga, ostatné stupne súťaží sa považujú za amatérske, resp. napĺňajú charakter amatérskej súťaže. Ak hráč prehlasuje, že v svojej krajine nie je registrovaný, vo formulári uvediete, že je bez klubovej príslušnosti, doklad totožnosti sa posiela tiež. U hráčov venujte pozornosť ich statusu (amatér, profesionál) a presnému názvu materského klubu, aby sme nemuseli riešiť transfer dva alebo aj viackrát. Formulár vypisujte v počítači – nie rukou.

Transfer mladistvého hráča sa riadi podľa osobitných predpisov FIFA. Je nutné priradiť hráča podľa charakteru transferu do niektorej z nižšie uvedených možností a podľa toho poslať potrebnú dokumentáciu. Prosím o zasielanie len kompletnej dokumentácie!

1. Hráč je mladší ako 10 rokov. Takýto hráč sa registruje ako ktorýkoľvek iný hráč so slovenským občianstvom. Do častí miesto narodenia a štátne občianstvo sa uvedie príslušná krajina. Takáto registrácia nepodlieha schváleniu príslušného orgánu FIFA.

2. Hráč nasleduje svojich rodičov, ktorí sa sťahujú z dôvodov nesúvisiacich s futbalom – FIFA RSTP, článok 19/2a. Dokumentácia: vyplnený formulár „žiadosť o transfer hráča - zahraničie - amatéri“ (ak je hráč registrovaný, uveďte úplný názov klubu, ak ide o neregistrovaného hráča, uvediete do príslušného riadku slovo „neregistrovaný“), doklad totožnosti hráča, rodný list hráča, doklady totožnosti rodičov, doklad o bydlisku rodičov na Slovensku, pracovné povolenie rodičov, potvrdenie zamestnávateľa. Poznámky: pod dokladom totožnosti sa rozumie id karta alebo cestovný pas; ak hráč prichádza s jedným rodičom, nutné je doložiť súhlas druhého rodiča s pobytom dieťaťa na Slovensku, ak druhý rodič zomrel – doložiť úmrtný list, ak sú rodičia rozvedení – doklad o rozvode; doklad o bydlisku cudzincov na Slovensku vydáva PZ SR, akceptuje sa aj nájomná zmluva; pracovné povolenie je vo forme identifikačnej karty; potvrdenie od zamestnávateľa môže nahradiť pracovná zmluva. FIFA je oprávnená vyžiadať si aj doplňujúce doklady, napr. nájomnú zmluvu, účet za telefón, kartu poistenca atď.

3. Hráč je vo veku od 16 do 18 rokov – FIFA RSTP, článok 19/2b. Dokumentácia: vyplnený formulár „žiadosť o transfer hráča - zahraničie - amatéri“ (ak je hráč registrovaný, uveďte úplný názov klubu, ak ide o neregistrovaného hráča, uvediete do príslušného riadku slovo „neregistrovaný“), doklad totožnosti hráča, rodný list hráča, dokumentácia o školskom vzdelávaní, potvrdenie o ubytovaní a starostlivosti, dokumentácia o futbalovom vzdelávaní, súhlas rodičov. Poznámky: dokumentácia o školskom vzdelávaní – potvrdenie o návšteve školy a minimálne rozvrh hodín; doklad o ubytovaní, meno a doklad totožnosti osoby, ktorá sa o maloletého stará mimo vyučovania a tréningového procesu; futbalové vzdelávanie – minimálne týždenný mikrocyklus;

4. Bydlisko hráča a sídlo klubu sú vzdialené menej ako 50 km od hranice – FIFA RSTP, článok 19/2c. Dokumentácia: vyplnený formulár „žiadosť o transfer hráča - zahraničie - amatéri“, doklad totožnosti hráča, rodný list hráča, doklad o trvalom bydlisku hráča, doklad o trvalom bydlisku rodičov.

5. Hráč prestupuje, resp. bude prvý raz registrovaný pri opustení svojho domova z humanitárnych dôvodov - bez rodičov – FIFA RSTP, čl. 19/2d. Dokumentácia: vyplnený formulár „žiadosť o transfer hráča - zahraničie - amatéri“ (ak je hráč registrovaný, uveďte úplný názov klubu, ak ide o neregistrovaného hráča, uvediete do riadku Materský klub/zväz: „neregistrovaný“), rodný list hráča, doklad totožnosti hráča, doklad o statuse utečenca – hráč, doklad o zverení do opatery inej osobe, súhlas opatrovníka s registráciou. Poznámky: v prípade, že rodný list alebo doklad totožnosti hráča nie sú k dispozícii, treba v dokumentácii oznámiť; pod dokladom o zverení do opatery sa rozumie súdne rozhodnutie /uznesenie/; súhlas opatrovníka – postačuje jeho jednoduché prehlásenie.

6. Hráč prestupuje, resp. bude prvý raz registrovaný pri opustení svojho domova z humanitárnych dôvodov - s rodičmi – FIFA RSTP, čl. 19/2a*. Dokumentácia: vyplnený formulár „žiadosť o transfer hráča - zahraničie - amatéri“ (ak je hráč registrovaný, uveďte úplný názov klubu, ak ide o neregistrovaného hráča, uvediete do príslušného riadku slovo „neregistrovaný“), doklad totožnosti hráča, rodný list hráča, doklad o statuse utečenca – hráč, doklad o statuse utečenca – rodič, doklad totožnosti rodič. Poznámky: v prípade, že rodný list alebo doklad totožnosti hráča nie sú k dispozícii, treba to v dokumentácii oznámiť; rodičia – postačuje, keď je s hráčom jeden z rodičov.

7. Mladistvý hráč sa vracia - prestupuje po predchádzajúcom prestupe do zahraničia späť na Sloven-sko. Dokumentácia: vyplnený formulár „žiadosť o transfer hráča - zahraničie - amatéri“, doklad totožnosti hráča, rodný list hráča, doklady totožnosti oboch rodičov, doklad o trvalom bydlisku rodičov hráča, v ktorom bude uvedené, odkedy sú prihlásení k trvalému pobytu; v takýchto prípadoch je nutné počítať s tým, že príslušný orgán FIFA si dožiada aj iné dokumenty alebo informácie a termín na ich dodanie je stanovený na 6 dní – ak doklady nie sú k dispozícii, žiadosť o posúdenie zamietne.

3. Správy zo sekretariátu

Neuhradené MZF za máj k 30.6.2023: TJ Ožďany. Žiadame obratom uhradiť pod disciplinárnymi následkami !!!

1. Dovoľujeme si Vás informovať, že na zasadnutí VV SFZ dňa 6. júna 2023 boli schválené nasledovné predpisy:

- nové znenie Súťažného poriadku SFZ;
- novela Registračného a prestupového poriadku SFZ;
- novela Disciplinárneho poriadku SFZ;
- novela Smernice SFZ o právno-organizačných zmenách v kluboch.
2. Vyššie uvedené predpisy sú dostupné aj s odôvodnením v sekcii "Legislatíva" na stránke futbalsfz.sk tu: https://futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky/ 
3. Jednotlivé zmeny v predpisoch sme spracovali aj do podoby článkov na stránke futbalsfz.sk, ktoré sú dostupné na uvedených LINK-och:
4.https://futbalsfz.sk/sfzsmernica-ku-zmenam-v-strukturach-klubov-potrebna-ochrana-celeho-futbaloveho-prostredia/ 
5https://futbalsfz.sk/sfz-dobru-novelizovanu-podobu-sutazneho-poriadku-preveri-zivot/ 
6https://futbalsfz.sk/sfz-verzia-rapp-pre-21-storocia-vitazom-je-futbal/ 

REALIZAČNÉ TÍMY V ZÁPISOCH O STRETNUTÍ

Návod na pridanie chýbajúcich členov realizačného tímu a funkcionárov družstva: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu

Kontakt v prípade technických problémov: helpdesk@futbalsfz.sk (alebo formulár “Pomoc” v ISSF)

Registrácia športových odborníkov, bližšie infomácie TU.

  • FK Jesenské a obec Jesenské pozýva všetkých priaznivcov na športový deň, ktorý sa bude konať dňa 8.7.2023 so začiatkom o 8.30 hod. v priestoroch športového areálu v Jesenskom. Predstavia sa futbalisti všetkých mládežníckych vekových kategórií a v poobedňajších hodinách prebehne turnaj dospelých, na ktorom sa predstavia kluby MFK Rožňava, FTC Fiľakovo, MŠK Rimavská Sobota a domáce FK Jesenské.  
  • FK Mesta Tornaľa všetkých srdečne pozýva dňa 16.7.2023 na oslavy 110. výročia založenia organizovaného futbalu v Tornali, ktoré budú spojené s futbalovým turnajom dospelých.

 

Mgr . Marian Petrok - predseda ObFZ Rimavská Sobota

Richard Bálint - sekretár ObFZ Rimavská Sobota

E-mail: sekretar@obfzrs.sk

web: www.obfzrs.sk

 

 

Top