správa/oznam

Úradná správa č. 15, súťažný ročník 2021/2022 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 18.11.2021

 

Správy zo sekretariátu: Richard BÁLINT:

1. Konferencia ObFZ Rimavská Sobota, na ktorej budú volené orgány ObFZ na nové 4-ročné funkčné obdobie, sa uskutoční v piatok 19.11.2021 od 16:30 hod.

*     Konferencia sa uskutoční v režime OTP. Zúčastnení sú povinní predložiť potvrdenie o plnom očkovaní alebo covid test (PCR alebo LAMP nie starší ako 72 hodín alebo antigénový nie starší ako 48 hodín) alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia covid 19 (do 180 dní od ochorenia). V prípade nepredloženia potrebných potvrdení nebude účastník konferencie na rokovanie pripustený.

VV ObFZ Rimavská Sobota na svojom zasadnutí dňa 2.11.2021 schválil kandidátku do volieb do orgánov ObFZ na funkčné obdobie 2021 - 2025:

kandidát na predsedu ObFZ a VV: Mgr. Marian Petrok

kandidáti na členov VV: Adrián Koóš, Ján Hyžnaj, Gejza Tóth, Tomáš Tóth

kandidát na predsedu OK: Vladimír Parobek

kandidát zástupcu rozhodcov: Martin Konček

kandidát na predsedu DK: Ľudovít Hrmo

kandidát na predsedu TMK: Ondrej Bencsö

kandidáti na delegátov konferencie SsFZ, navrhnutí Výkonným výborom ObFZ Rim. Sobota:            Mgr. Marian Petrok, Adrian Koóš, Ondrej Bencsö 

2. Fond na podporu športu vyhlásil dňa 15.11.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry s alokáciou 20 mil. eur.
Znenie výzvy, ktorá obsahuje všetky podrobné pravidlá a podmienky poskytnutia príspevku nájdete na nasledujúcom linku: https://www.fondnapodporusportu.sk/moznosti-podpory/sportova-infrastruktura

3. Prosíme kluby, aby si skontrolovali čerpanie kreditov na https://podporamladeze.futbalsfz.sk.         Upozorňujeme, že kredity je potrebné vyčerpať do 30.11.2021 !!!

ŠTK/KM predseda Adrian KOÓŠ:

1. ŠTK kontumuje stretnutie 8.kola 6.ligy dospelých FK obec Lubeník - TJ Družstevník Kráľ 3:0 pre družstvo domácich a prípad postupuje na DK.

2. ŠTK/ KM schvaľuje výsledky jesennej časti ročníka 2021/2022 dospelých a mládeže a ďakuje všetkým funkcionárom za spoluprácu v jesennej časti ročníka 2021/2022

KR predseda: Vladimír PAROBEK:

1. Komisia rozhodcov a delegátov SsFZ v spolupráci s Komisiou delegátov SFZ pripravuje Licenčný seminár pre odbornú prípravu Delegátov zväzu - licencia „A“. Plánovaný termín konania licenčného seminára je 23.01.2022. Záujemcovia sa môžu prihlasovať na licenčný seminár u p. Schneidera lektora vzdelávania delegátov SsFZ. Uzávierka písomných a podpísaných prihlášok je 17.12.2021. Podrobne a správne vyplnené prihlášky možno odovzdať na sekretariáte SsFZ, p. Schneiderovi, zaslať poštou na SsFZ alebo elektronicky na emailovú adresu miroslav.schneider@gmail.com. Súčasne s vyplnenou a podpísanou prihláškou je žiadateľ povinný uskutočniť úhradu vložného vo výške 50,- €. Platba sa uskutočňuje na účet SK 79 1100 0000 0026 1079 9963 (uvádzajte presne). Do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko prihláseného účastníka. Po úhrade vložného a prijatí prihlášky bude uchádzač zapísaný do zoznamu účastníkov seminára.

Všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu, lekárskej prehliadke sú verejne dostupné na adrese: Komisia delegátov (KD) | Slovenský futbalový zväz (futbalsfz.sk).

Noví záujemcovia musia na seminár priniesť a komisii predložiť "Prehlásenie o bezúhonnosti", "Potvrdenie o zdravotnom stave" a "Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní" (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie).

Po zaradení uchádzača na zoznam mu bude poskytnutý metodický materiál a pokyny k štúdiu podkladov, ako aj ďalšie usmernenia. Komunikácia bude zasielaná elektronicky na uvedené mailové adresy záujemcov o licenciu. Z toho dôvodu je potrebné dbať o správne uvedenú a čitateľnú mailovú adresu v prihláške. UPOZORNENIE: Zaslaním prihlášky a zaplatením vložného sa považuje účasť prihláseného na seminári za záväzný. Vložné sa nevracia z dôvodu nastavenia procesov prípravy, priebehu a realizáciu projektu.

2. Kompletné pravidlá futbalu, platné v slovenských súťažiach od 20.07.2020 nájdete TU.

DK predseda Mário MACHYNIAK:

1/11/2021 TJ Družstevník Kráľ (6.liga dospelí), na základe podnetu ŠTK ObFZ RS za nenastúpenie družstva v MFS medzi FK obec Lubeník - TJ Družstevník Kráľ dňa 6.11.2021 DK ukladá DS pokutu 100,- € pre ObFZ RS podľa kap.XIX čl.2/a Rozpisu súťaži ObFZ RS a 100,- € pre FK obec Lubeník podľa kap.XIX čl.2/a Rozpisu súťaži ObFZ RS a čl.12/10 DP. Pokuta pre ObFZ RS bude zarátaná v MZF. Pokutu pre FK obec Lubeník zaplatiť prevodom na účet klubu so splatnosťou do 3.12.2021 pod ďalšími DS. Sken úhrady odošlite  na mail sekretariátu ObFZ RS do 4.12.2021.Uhradiť 10,- € v MZF za prerokovanie.

TMK  predseda: Ladislav DANYI

KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE TRÉNEROV:

1. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia, týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú tu: Kurzy Archive - vzdelávanie.digital (vzdelavanie.digital)

Mgr . Marian Petrok - predseda ObFZ Rimavská Sobota

Richard Bálint - sekretár ObFZ Rimavská Sobota

E-mail: sekretar@obfzrs.sk

web: www.obfzrs.sk

 

Top