správa/oznam

 Úradná správa č. 42, súť. ročník  2018/19   ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 30.5.2019

 

Informujeme FK, že  bol oficiálne spustený formulár v elektronickej podateľni v ISSF pre generovanie povinnej registrácie do nového registra MNO.
V prípade že do 30.6.2019 si nesplníte túto povinnosť, po 1.7.2019 vám budú odobraté kredity z eshopu  a nebudete môcť prijímať žiadne verejné prostriedky, ani od SFZ, mesta, obce ani VÚC !!!
nezabudni prosím na povinné prílohy !

Pokiaľ ste už registráciu spravili inou cestou, v každom prípade si tlačivo vygenerujte aj v elektronickej podateľni v ISSF, my budeme prihliadať jedine na tlačivá vygenerované v elektronickej podateľni v ISSF (duplicitne ich však posielať opäť nemusíte na ministerstvo).
Úsek vzdelávania SFZ v spolupráci s TMK ObFZ Rimavská Sobota v termíne 20.07. – 07.10.2019 v Tornali organizuje školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie v rozsahu 60 hodín. Prihlásiť sa na školenie je možné do 30.06.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.
21.6.( piatok) o 14.45 hod organizujeme v Rimavskej Sobote seminár na predĺženie licencie UEFA GRASSROOTS ,,C“ v trvaní 5 hodín
. Miesto: Rimavská Sobota, kolkáreň v záhrade 1. mája. Poplatok za seminár je 10 eur. Žiadame záujemcov o zaplatenie poplatku na účet ObFZSK38 0900 0000 0000 6893 7510 do 14.6.2019. Prihláška na seminár pre záujemcov je zverejnená na  stránke ObFZ v sekcii zväz a komisie- TMK.

TMK zverejnilo zoznam trénerov s končiacimi licenciami v roku 2019 a 2020 v aktualite,  na stránke ObFZ. Tréneri s končiacou licenciou budú kontaktovaný sekretárom ObFZ.

Upozorňujeme FK, že VV na svojom riadnom zasadnutí dňa 21.5 schválil úpravu RS Čl. 16, bod 7, písm.e v novom znení:
.e) Za nedoručenie videozáznamu z MFS bude FK sankcionovaný pokutou vo výške 200 eur v MZF. V prípade opakovaného nedoručenia sa sankcia zvyšuje o 100%.
a zrušil pôvodný Čl.16 bod 14, písm. g a nahradil ho novým znením nasledovne:
g)  Nariaďujeme FK nahrávať videozáznamy na futbal net ( návod je zverejnený na stránke ObFZ), prípadne doručiť (osobne, poštou) nosič z MFS do 72 hodín od ukončenia MFS.

.

ŠTK, KM  predseda: Adrian KOÓS

 

1.Na základe pretrvávajúcich problémov z nahrávaním videozáznamov nariaďujeme FK nahrávať videozáznamy na futbal net ( návod bude zverejnený na stránke ObFZ), prípadne doručiť (osobne, poštou) nosič z MFS do 72 hodín od ukončenia MFS.

2. Povinnosť uverejnenú v US č. 41ohľadom videozáznamov splnili: FK Klenovec, FK Jelšava, FK Radnovce.
2. Vzhľadom k nepriaznivého počasia ŠTK žiada usporiadajúce FK o zvýšenú starostlivosť o HP a v prípade, že MFS nebude možné odohrať nariaďujeme kontaktovať predsedu ŠTK, príp. sekretára ObFZ a MFS odohrať po vzájomnej dohode do 7.6.2019 ( piatok) z dôvodu dodržania ustanovenia RS a SP.
3.Upozorňujeme FK, že v zmysle SP 35/4 posledné 2 kolá sa odohrajú v rovnakom termíne. Prípadné žiadosti ŠTK bude posudzovať individuálne.

4.Na základe žiadosti FK Lubeník povoľujeme odohrať MFS 17.kola DOUBLE STAR BET 6. Ligy  FK Lubeník- FK Muráň 8.6 (sobota) 17:30,

5.  Na základe žiadosti MFK Jelšava súhlasíme s usporiadaním finále I. Triedy SŽ U15  15.6.o 11 00 na štadióne MFK Jelšava.

6. ŠTK nariaďuje FK Radnovce v MFS 15. Kola 6. Liga DOUBLE STAR BET ObFZ RS  FK Radnovce- FK Veľký Blh zvýšiť počet členov US na 12.
7. Predbežné termíny začiatku súťaží v súťažnom ročníku 2019/2020:
6.ligy DOUBLE STAR BET ObFZ 18.8.2019
Pohár ObFZ Rimavská Sobota- vetva SsFZ-13.7.2019, odveta 20.7.2019
                                                     -  vetva ObFZ 4.8.2019, odveta 11.8.2019
 Aktív klubov 2.8.2019 o 15 00- VIP priestory MŠK Rimavská Sobota

DK predseda Mário MACHYNIAK:

 

43/5/2019 Jozef Kárasz 1256835/FK Uz.Panica,6.liga/,vylúčený za HNS- zmarenie vyloženej gólovej príležitosti držaním súpera rukou podľa čl.46/1b,DK ukladá disciplinárnu sankciu/ďalej DS/ zákazom výkonu športu na 1 MFS nepodmienečne od 27.5.2019 podľa čl.46/2 DP. Uhradiť 10,-Eur v MZF.

44/5/2019 Nikolasz Karasz 1362248/FK Uz.Panica,6.liga/,DK berie na vedomie písomné stanovisko k uzneseniu 36/5/2019 a na základe správy DS a Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí 14.kola 6.ligy Double Star Bet RS medzi TJ Družstevník Kráľ-FK Uzovská Panica hraného dňa 19.5.2019,hrubé urážky DO po stretnutí podľa čl.48/1c DP,DK rozhodla uložiť menovanému DS zákazom výkonu športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach FK Uz.Panica na 1 mesiac nepodmienečne od 20.5.2019 podľa čl.48/2b DP. Uhradiť 10,-eur v MZF.

45/5/2019  Július Kovács 1319288/TJ-FK Družstevník V.BLH, bezpečnostný manažér/,DK berie na vedomie písomné stanovisko k uzneseniu 33/5/2019 a na základe SoZ- vyhrážanie sa DO podľa čl.48/1c DP, zo stretnutia 17.kola I.tr.U-15 sk.B medzi ŠK R.Seč-FK V.Blh hraného dňa 18.5.2019,DK rozhodla uložiť menovanému DS zákazom výkonu akejkoľvek funkcie na 3 týždne nepodmienečne vo všetkých stretnutiach TJ-FK Družstevník Veľký Blh  od 20.5.2019 podľa čl.48/2b DP. Uhradiť 10,-Eur v MZF.

46/5/2019 Maroš Kúchen 1043340 R,DK zaevidovala  podnet podaný cez ISSF k udalostiam po stretnutí mimo areálu štadióna  FK obec Lubeník v 15.kole 6.ligy Double Star Bet RS medzi FK obec Lubeník-TJ-FK  Družstevník V.Blh hraného dňa 25.5.2019 .

47/5/2019 FK obec Lubeník, na základe Správy DZ ,DK žiada klub o písomné stanovisko podané cez ISSF do 3.6.2019 pod DS k udalostiam po stretnutí mimo areálu štadióna FK obec Lubeník v  15.kole 6.ligy Double Star Bet RS medzi FK obec Lubeník- TJ-FK  Družstevník V.Blh hraného dňa 25.5.2019.

48/5/2019 Rudolf Morháč, divák FK obec Lubeník ,DK na základe Správy DZ začína disciplinárne konanie voči menovanému podľa čl.64/1 DP. Predbežným ochranným opatrením zakazuje vstup na štadióny v stretnutiach FK obec Lubeník od 27.5.2019 do vyriešenia podľa čl.43/1,2s,4 a čl.71/1,2,3b,d,5b,6,7,8,9.

49/5/2019 Ján Sabari, divák FK obec Lubeník ,DK na základe Správy DZ začína disciplinárne konanie voči menovanému podľa čl.64/1 DP. Predbežným ochranným opatrením zakazuje vstup na štadióny v stretnutiach FK obec Lubeník od 27.5.2019 do vyriešenia podľa čl.43/1,2s,4 a čl.71/1,2,3b,d,5b,6,7,8,9.

KR  predseda: Vladimír PAROBEK:

 

1)  Žiadame, aby DZ a R upozornili ISSF manažérov klubov na správu z FUTBAL NETU a US č.41 ohľadom povinnosti registrácie do nového registra MNO.
2) Nariaďujeme DZ vykonať po stretnutí vizuálnu kontrolu nahrávania videozáznamu s uvedením výsledku v správe DS.
 3) KD SFZ  organizuje  v dňoch 26.-27.7.2019  v Liptovskom Mikuláši (hotel Klar, Nám, 1 .mája 117)  dvojdňový licenčný seminár pre získanie, resp. predĺženie licencie Delegáta zväzu (tzv. "A") a taktiež pre získanie, resp. predĺženie licencie Delegáta stretnutia (tzv. "P"). Prípadní záujemcovia (spĺňajúci podmienky stanovené Smernicou o odbornej príprave delegátov zväzu a delegátov stretnutia) sa môžu záväzne prihlasovať členovi KD SFZ p. Jaroslavovi ŠVARCOVI na emailovej adrese jsvarc238@gmail.com najneskôr do 30.6.2019 (všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk v časti Legislatíva / Odborné komisie / Komisia delegátov). Výška poplatku za licenčný seminár je stanovená na 75,-EUR (zahŕňa náklady na ubytovanie, stravu, lektorov a materiálno - technické zabezpečenie). Záväznosť prihlásenia spočíva aj v tom, že poplatok musí dotyčný uhradiť aj v prípade, že sa seminára nakoniec nezúčastní.


4)  Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať námietky a sťažnosti na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať  nasledovné náležitosti: Pri sťažnosti na výkon R voči udeleniu ŽK považuje KR podnet za závažný, len v prípade ak bude súčasťou udelenia ČK po 2. ŽK. Za závažné pochybenie pre podanie podnetu cez ISSF na KR  je neoprávnené udelenie ČK hráčovi, prípadne neudelenie ČK hráčovi, nesprávne nariadený PK, nesprávne uznaný, prípadne neuznaný gól. Poplatok podľa kap 16/14-bod k.. RS bude uhradený v MZF, okrem prípadov opodstatnenosti, čiastočnej opodstatnenosti, nepreukázateľnosti z hľadiska snímania videokamerou, resp. stiahnutia sťažnosti do začiatku zasadnutia príslušnej komisie. Minutáž je potrebné uviesť podľa približného hracieho času stretnutia . Príklad: „V 55.´ stretnutia (čas 12:20 II. polčasu ) mal R nariadiť PK pre naše mužstvo..."
5). V prípade ak sa podnet (sťažnosť) týka udelenia, resp. neudelenia ČK, žiadame FK aby svoje podania prostredníctvom ISSF podali aj na DK ObFZ.
6)KR zaevidovala podanie R: Maroš Kúchen
7) Zmeny DLč.21:. I. Trieda Žiaci U15 19.kolo 1.6.2019 o 10:00 
 Nové delegovanie:

FK Muráň- FK Klenovec   Hodoň
FK Revúčka- FK Jelšava  Šupka
FK Rim.Janovce- FK Hajnáčka Singlárová
FK R.Seč- FK Ožďany     T. Koóš

TMK  predseda: Ladislav DANYI:

Úsek vzdelávania SFZ v spolupráci s TMK ObFZ Rimavská Sobota v termíne 20.07. – 07.10.2019 v Rimavskej Sobote organizuje školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie v rozsahu 60 hodín. Prihlásiť sa na školenie je možné do 30.06.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.
21.6.( piatok) o 14.45 hod organizujeme v Rimavskej Sobote seminár na predĺženie licencie UEFA GRASSROOTS ,,C“ v trvaní 5 hodín. Miesto: Rimavská Sobota, kolkáreň v záhrade 1. mája. Poplatok za seminár je 10 eur. Žiadame záujemcov o zaplatenie poplatku na účet ObFZSK38 0900 0000 0000 6893 7510 do 14.6.2019. Prihláška na seminár pre záujemcov je zverejnená na  stránke ObFZ v sekcii zväz a komisie- TMK.
TMK zverejnilo zoznam trénerov s končiacimi licenciami v roku 2019 a 2020 v aktualite,  na stránke ObFZ. Tréneri s končiacou licenciou budú kontaktovaný sekretárom ObFZ.

OK predseda: Stanislav KRAHULEC

OK zaevidovala odvolanie voči DS 41/5/2019 Viktor Vince 1126409 FK Klenovec.
Termín zasadnutia OK bude spresnený telefonicky a aktualizovaný v US.


Výkonný výbor

Riadne zasadnutie VV sa uskutoční dňa 13.6.2019 o 17.00 vo VIP MŠK Rimavská Sobota
 
 VV na svojom riadnom zasadnutí dňa 21.5 schválil úpravu RS Čl. 16, bod 7, písm. e v novom znení:
.e) Za nedoručenie videozáznamu z MFS bude FK sankcionovaný pokutou vo výške 200 eur v MZF. V prípade opakovaného nedoručenia sa sankcia zvyšuje o 100%.
a zrušil pôvodný Čl.16 bod 14, písm. g a nahradil ho novým znením nasledovne:
g)Nariaďujeme FK  nahrávať videozáznamy na futbal net ( návod je zverejnený na stránke ObFZ), prípadne doručiť (osobne, poštou) nosič z MFS do 72 hodín od ukončenia MFS.
VV sa zaoberal listom MŠK Jelšava, prerokoval opatrenia KR a ŠTK na zlepšenie zabezpečenia kontrolnej činnosti na MFS, skvalitnenie vyhodnocovania videozáznamov a US v MFS.
VV schválil zverejňovanie a DO pre FK, ktoré nedodržiavajú finančnú disciplínu( splatnosť MZF a ďalších poplatkov) v prospech SFZ, ObFZ.

Matričná komisia

Správy sekretariátu

Žiadame FK Radnovce, FK Veľký Blh o uhradenie druhej splátky za rozhodcov do 31.5 na účet ObFZ.
Nesplatenie MZF za mesiac apríl: FK Radnovce- žiadame o urýchlené splatenie do 31.5 pod následkom DO.

  Kontakt na sekretára ObFZ Rimavská Sobota Ivan Ostrihoň  -  kontakt  :   č.t. : 0905 768096,   e-mail :  sekretar@obfzrs.sk a kancelária  na štadióne  MŠK   Rimavská  Sobota. 

Mgr  . Marian Petrok  v.r  - predseda  ObFZ               Ivan Ostrihoň v.r.  - sekretár   ObFZ

Top