správa/oznam

Úradná správa č. 23, súťažný ročník 2021/2022 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 7.3.2022

1. ŠTK/KM predseda Adrian KOÓŠ:

1/1 Vo finále južnej vetvy Zimného pohára U19 sa stretnú MŠK Rimavská Sobota – FK Mesta Tornaľa, stretnutie sa odohrá po vzájomnej dohode obidvoch mužstiev v utorok 8.3. 2022 o 16:00 hod. na UT v Rimavskej Sobote

1/2  Na základe vylosovania je začiatok jarnej časti ročníka 2021/2022 6.ligy dospelých stanovený na 10.4.2022, súťaže dorastu U19 na 9.4.2022.

2. KR predseda: Ing. Martin Konček:

2/1. Kontakty na predsedu a členov komisie:

predseda - Martin Konček, Tomášikova 1201/10 - Revúca, tel.: 0915 084 013, mar.koncek@gmail.com,

člen - Ivan Belán, Sirk 33, tel.: 0904 875 605, iculik181@gmail.com

člen - Daniel Varga, Dr. Clementisa 4 - Rimavská Sobota, tel.: 0948 711 668, dammhousers@gmail.com

člen - Peter Petrinec, Slnečná 167/5 – Hrachovo, tel.: 0907 842 287, petrinecpeter1@gmail.com

2/2 Zimný seminár všetkých R a DZ OBFZ RS sa uskutoční dňa 12.03.2022 (sobota) na štadióne FK Iskra Hnúšťa, so začiatkom o 8:00 hod.. Harmonogram zimného seminára na tomto linku: PROGRAM ZIMNÉHO SEMINÁRA R A DZ 12.3.2022 :: ObFZ Rimavská Sobota (obfzrs.sk). Žiadame Vás o zabezpečenie si súkromných a pracovných povinností tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Účasť na seminári je podmienená delegovaním na MFS 2021/2022. Poplatok 5.-€ je nutné uhradiť na účet ObFZ Rim. Sobota (IBAN: SK38 0900 0000 0000 6893 7510). Do poznámky je nutné uviesť meno a priezvisko.

2/3 Rovnako KR OBFZ RS s predsedom OBFZ RS (Mgr. Marian Petrok) žiada všetkých R a DZ OBFZ RS pôsobiacich v súťažiach SsFZ, aby sa zúčastnili diskusie dňa 12.03.2022 (sobota) o 15:00 na štadióne FK Iskra Hnúšťa. Žiadame Vás o zabezpečenie si súkromných a pracovných povinností tak, aby ste sa mohli uvedenej diskusie zúčastniť.

2/4 Komisia KR (Obsadzovací úsek) dáva do pozornosti, že všetci rozhodcovia a delegáti majú povinnosť sa ospravedlňovať najneskôr 7 dní pred hracím kolom (MFZ alebo Zimný pohár pre kategóriu U19). Rovnako obsadzovací úsek KR žiada rozhodcov a delegátov, aby čo najskôr nahlásili svoje dlhodobé ospravedlnenia (pracovné dni/soboty) pre jarnú časť sezóny 2021/2022. Ospravedlnenia posielajte na tel. 0915 084 013 alebo email: mar.koncek@gmail.com

3/5 KR OBFZ oznamuje klubom, že doterajšie vetácie R a DZ stratili platnosť 1.1.2022. Kluby si môžu v termíne 10 dní pred začiatkom jarnej časti 2021/2022 uplatniť nové požiadavky na prípadné vetácie R a DZ formou písomného zdôvodnenia zástupcom príslušného klubu. Zdôvodnené požiadavky je potrebné zasielať výhradne na adresu: mar.koncek@gmail.com

2/6 Pravidlá futbalu - https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

3. TMK  predseda: Ondrej BENCSŐ

KONTINUÁLNEVZDELÁVANIETRÉNEROV:

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia, týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuál-neho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú zverejnené v nasledujúcom linku: Kurzy Archive - vzdelávanie.digital (vzdelavanie.digital)

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF - Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

1. Oznamujeme, že TÚ SFZ - oddelenie vzdelávania trénerov od 1.1.2022 ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera po kliknutá na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

4. Matričná komisia: Richard BÁLINT

Zimné registračné obdobie (RaPPčl. 19/2):

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením) - prestupy s obmedzením,

f) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia) - prestupy zo zahraničia(vybavuje výlučne matrika SFZ).

Upozorňujeme FK, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP čl. 18 bod 13 z 08.06.2021). Hráč môže byť v priebehu jedného súťažného ročníka postupne registrovaný najviac v troch kluboch a štartovať v súťažnom stretnutí môže v priebehu jedného súťažného ročníka najviac za dva kluby". Osobitne chceme upozorniť na dodržanie uvedeného ustanovenia funkcionárov družstiev mládeže, ktorí využívajú u svojich hráčov možnosti, ktoré ponúka znenie SP (striedavý štart) 4.

Preregistrácia podľa čl. 15 RaPP:

a) trvalá (čl. 15/5) - od 16.07. do 30.04.

b) dočasná (čl. 15/6) - od 01.07. do 30.04.

Podmienky preregistrácie sú presne definované v RaPP čl. 15/5-8.

Pri základnej registrácii hráča je automaticky vygenerovaný hráčovi elektronický registračný preukaz – to znamená, že už nie je potrebné podávať žiadosť o vystavenie registračného preukazu.

Aktuálne platné záväzné poriadky SFZ:

Súťažný poriadok futbalu (úplné znenie platné od 01.07.2021): https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-final-06_2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok (úplné znenie platné od 08.06.2021): https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsol idovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok (úplné znenie účinné od 01.07.2021):

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021---konsolidovane-znenie.pdf

REALIZAČNÉ TÍMY V ZÁPISOCH O STRETNUTÍ

Návod na pridanie chýbajúcich členov realizačného tímu a funkcionárov družstva: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu

Kontakt v prípade technických problémov: helpdesk@futbalsfz.sk (alebo formulár “Pomoc” v ISSF)

Registrácia športových odborníkov, bližšie infomácie TU.

 

 

Mgr . Marian Petrok - predseda ObFZ Rimavská Sobota

Richard Bálint - sekretár ObFZ Rimavská Sobota

E-mail: sekretar@obfzrs.sk

web: www.obfzrs.sk

Top