správa/oznam

 Úradná správa č. 37, súť. ročník  2018/19   ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 26.4.2019

 

Upozorňujeme FK na povinnosť klubov 6.ligy DOUBLE STAR BET ObFZ RS mať reklamný banner spoločnosti DOUBLE STAR BET vyvesený v priestore areálu FK od 20.5.2019.

Upozorňujeme  FK, že kredity futbalnet. eshop sú aktivované a je možné ich čerpať do konca roku 2019. Od 1.4 bola spustená možnosť automatickej úhrady delegovaných osôb mládežníckych stretnutí z kreditov. Postup je vo video návode a bol zaslaný SFZ aj klubovým manažérom: https://demo.csm.sportnet.online/help/automaticke-uhrady-nakladov-delegovanych-osob

Upozorňujeme FK, že od jarnej časti súťažného ročníka 2018/19 je oficiálny názov súťaže dospelých ObFZ Rimavská Sobota 6. Liga DOUBLE STAR BET ObFZ RS a žiadame FK, R,DZ a partnerov, aby výhradne používali tento formát názvu súťaže.

 

ŠTK, KM  predseda: Adrian Koóš .

1/04/19

Obhliadky pripravenosti areálov, spôsobilosti hracích plôch a zistených nedostatkov DZ

 ŠTK schvaľuje areál a hracie plochy nasledujúcich FK s uvedenými nedostatkami a odporúčaniami

FK Lenartovce- zabezpečiť sprchy a oddelené šatne pre hráčov- termín do 1.5.2019

FK Uzovská Panica, FK Radnovce,- odporúčanie ŠTK- garantovať trvale udržateľnú základnú hygienickú spôsobilosť šatní, spŕch a miestností v areáli štadióna a zvýšenú starostlivosť venovať úprave hracej plochy.

FK Kráľ-  zvýšenú starostlivosť venovať úprave hracej plochy termín- trvale

Pohár ObFZ

Uverejňujeme vylosovanie semifinále

pohára ObFZ:

  1.5. 16:30     FK Klenovec - FK  Hnúšťa ,

  1.5. 16:30     FK Lubeník- FK Uzovská Panica,   
Semifinále pohára ObFZ sa hrá na jedno stretnutie, v prípade nerozhodného výsledku sa stretnutie ukončí  na PK.
 Finále pohára ObFZ sa uskutoční 8.5. Miesto konania bude spresnené a uverejnené v US.

25/4/19 ŠTK KM nariaďujeme odohrať MFS 11.kolo 6. LIGY DOUBLE STAR BET OBFZ  RS dospelých FK Lubeník- FK Rimavská Seč 27.4.2019 s UHČ 17:00.

Súhlasíme so vzájomnou dohodou a nariaďujeme odohrať MFS U15 16. kola FK Rimavské Janovce- FK  Rimavská Seč 11.5. so zmenou UHČ na 17 00.

Súhlasíme so vzájomnou dohodou a nariaďujeme odohrať MFS 17.kola I. triedy Starší Dorast U19 FK Rimavská Seč- FK Uzovská Panica 19.5. o11 00.

 

DK predseda Mário Machyniak:

 

1/04/2019 Upozorňujeme FK, funkcionárov, hráčov, delegátov a R, že v zmysle
čl.34/7 DP sa prerušené DS udelené v jesennej časti súťažného. ročníka 2018/19
prenášajú do jarnej časti súťažného .ročníka 2018/19

2/4/2019 Gejza Tóth 1312897,DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DS
uloženej 17/10/2018 a rozhodla, že žiadosti vyhovuje v zmysle čl.41/1 DP
a mení DS v zmysle čl.41/2 DP na podmienečný do 31.8.2019.
 

KR  predseda: Vladimír Parobek:

 

 Upozorňujeme DZ na povinnosť klubov 6.ligy DOUBLE STAR BET ObFZ RS mať reklamný banner spoločnosti DOUBLE STAR BET vyvesený v priestore areálu FK a nariaďujeme DZ do 31.5.2019 fotiť reklamný banner a fotografiu zaslať mailom na  ObFZ.( sekretar@obfzrs.sk).!!! V MFS, kde nie je DZ túto povinnosť preberá R stretnutia.
Žiadame všetkých R a DZ o kontrolu svojich členských príspevkov a RP.  V prípade, že nebudete mať hore uvedené náležitosti nebude možné Vás na MFS delegovať. Členské uhradíte, ako individuálny člen SFZ cestou vyplnenia fakturačných údajov v sekcii môj účet a vygenerovania a zaplatenia členského poplatku sekcii moje členské poplatky. 

 

1)   Výplatný termín za mesiac apríl bude 2,3.5.2019

2)  Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať námietky a sťažnosti na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať  nasledovné náležitosti: Pri sťažnosti na výkon R voči udeleniu ŽK považuje KR podnet za závažný, len v prípade ak bude súčasťou udelenia ČK po 2. ŽK. Za závažné pochybenie pre podanie podnetu cez ISSF na KR  je neoprávnené udelenie ČK hráčovi, prípadne neudelenie ČK hráčovi, nesprávne nariadený PK, nesprávne uznaný, prípadne neuznaný gól. Poplatok podľa kap 16/14-bod k.. RS bude uhradený v MZF, okrem prípadov opodstatnenosti, čiastočnej opodstatnenosti, nepreukázateľnosti z hľadiska snímania videokamerou, resp. stiahnutia sťažnosti do začiatku zasadnutia príslušnej komisie. Minutáž je potrebné uviesť podľa približného hracieho času stretnutia . Príklad: „V 55.´ stretnutia (čas 12:20 II. polčasu ) mal R nariadiť PK pre naše mužstvo..."

3). V prípade ak sa podnet (sťažnosť) týka udelenia, resp. neudelenia ČK, žiadame FK aby svoje podania prostredníctvom ISSF podali aj na DK ObFZ.

4)Náhradný seminár absolvovali R- Vývlek, Pavel  Pataki , DS- Tóth. Poplatky spojené s náhradným seminárom budú menovaným odpočítané z mesačných náhrad.

 

5)Na návrh KR VV schválil preplácanie nákladov na rozhodcov delegovaným na stretnutia prípraviek U11 z prostriedkov ObFZ.

Dodatok k DL.č.16:

Prípravka U 11 6.kolo 26.4.2019   o 15:00

Revúca- Jelšava  - Spišák

Tornaľa- R.Sobota -  Strihan

Jesenské- Hnúšťa:   - A. Pataki

Delegovanie SsFZ:3.liga SŽ a MŽ

28.4.19 10:00 a 12:00 FK Jesenské- TJ Družstevník Senohrad  -     Tomáš   Koóš

Zmeny DL.č.16:

DOUBLE STAR BET ObFZ RS 11.kolo

Lubeník- R.Seč          Kúchen za Spišáka

Uz.Panica- Sirk         Gejza Tóth  za MD                              

TMK predseda Ladislav Danyi

Oznamuje FK, že v mesiacoch júl- október ( termín bude spresnený v US) organizujeme v Tornali školenie trénerov UEFA  GRASSROOTS ,,C“ licencie. Termín podania záväzných prihlášok je do 31.5.2019.
V mesiacoch máj- jún budeme organizovať seminár na predĺženie licencie UEFA GRASSROOTS ,,C“ v trvaní 5 hodín. Miesto a dátum budú spresnené v US.

 

Výkonný výbor

 

Výkonný Výbor ObFZ Rimavská Sobota na svojom riadnom zasadnutí dňa 12.4.2019 prerokoval a zobral na vedomie:
informatívnu správu o činnosti ObFZ od posledného Výkonného Výboru- predložená predsedom ObFZ.
informatívnu správu o riešení finančných podĺžností klubov z predchádzajúceho obdobia.
Informatívnu správu predsedu ŠTK a sekretára ObFZ o pripravenosti klubov na jarnú časť súťažného ročníka 2018/19.
Informatívnu správu predsedu KR o seminári R a DZ  2018/19.
Informatívnu správu sekretára ObFZ o účasti výberu ObFZ na turnaji o stredoslovenský pohár prípraviek v Žiline.
Výkonný Výbor ObFZ  schválil:
Plnenie zmluvy o poskytnutí charitatívnej reklamy futbalovými klubmi s DOUBLE STAR BET.
Delegovanie rozhodcov na seminár A licencie v Banskej Bystrici.
Účasť výberu ObFZ U11 na turnaji výberov ObFZ vo Veľkom Krtíši vrátane predpokladaných výdavkov (štartovné podľa propozícii, cestovné, nákup občerstvenia)
Nákup dresov pre výbery ObFZ v kategórii MŽ.
Výkonný Výbor  25.4. hlasovaním per rollam schválil paušálnu náhradu vo výške 10 eur pre rozhodcov v MFS prípravky U11 v jarnej časti súťažného ročníka  2018/19.


Matričná komisia – Ivan Ostrihoň

V prípade, že má nový klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť o registráciu/preregistráciu hráča a do poznámky uvedie čl. 15/5 (poplatok 5,- € - registrácia v novom klube).Takto môže postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 01.05. do 30.06. príslušného roku.

Správy sekretariátu

  Kontakt na sekretára ObFZ Rimavská Sobota Ivan Ostrihoň  -  kontakt  :   č.t. : 0905 768096,   e-mail :  sekretar@obfzrs.sk a kancelária  na štadióne  MŠK   Rimavská  Sobota. 

Mgr  . Marian Petrok  v.r  - predseda  ObFZ               Ivan Ostrihoň v.r.  - sekretár   ObFZ

Top