správa/oznam

Úradná správa č. 6, súťažný ročník 2022/2023 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 2.9.2022

 

1. ŠTK/ KM - predseda Adrian KOÓŠ:

1/1 Oznamujeme zástupcom FK, že vylosovanie 7. ligy ObFZ RS dospelých je zverejnené na futbalnete: https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-rimavska-sobota/s/4291/program/

Rovnako sú vylosované a zverejnené na futbalnete súťaže žiakov (U15) a prípraviek (U11, U9):

U15: https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-rimavska-sobota/s/4293/program/

U11: https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-rimavska-sobota/s/4294/program/

U9:   https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-rimavska-sobota/s/4295/program/

1/2 ŠTK/ KM upozorňuje všetky kluby, že všetky zmeny a podnety, ktoré sa týkajú súťaží dospelých a mládeže musia byť podané cez elektronickú podateľňu (ISSF). V závažných prípadoch môžu byť oznamované len emailom na:

Adrian Koóš - koos.adrian@zoznam.sk - zodpovedný za súťaže dospelých

David Sabacký - mladezobfzrs@gmail.com  - zodpovedný za súťaže U11

Jaroslav Maďar - mladezobfzrs@gmail.com - zodpovedný za súťaže U15 a U9

1/3 Začiatky jednotlivých súťaží stanovila ŠTK/KM nasledovne:

Dospelí: 4.9.2022

U15:       10.9.2022

U11:       12.9.2022

U9:         12.9.2022

1/4 ŠTK /KM dôrazne upozorňuje kluby na reakciu o žiadosti podané cez ISSF ohľadne zmeny termínov. 

Rozhodnutie ŠTK : komisia bude rešpektovať žiadosti na zmenu termínu , ktoré boli podané podľa SP a RS včas (21,10,3 dní) aj v prípade ak druhá strana mužstvo , ktoré bolo žiadateľom vyzvané nereaguje v priebehu 5 dní.

1/5 ŠTK/KM súhlasí zo vzájomnou dohodou o zmenu UHČ U 15 Rim. Janovce - V.Blh na 11.09.2022 10:00 hod.

1/6 ŠTK žiada o vyjadrenie sa Jelšava k žiadostiam FK Kráľ a Veľký Blh ohľadne zmeny UHĆ U15.

2. Komisia rozhodcov ing. Martin Konček:

2/1 Zmeny - Delegačný list č. 2 zo dňa 29.08.2022

7. LIGA DOSPELÍ ObFZ RIMAVSKÁ SOBOTA

4.9.2022 o 15:30 hod.

TJ - FK Veľký Blh - FK obec Lubeník  DZ – Verkin

2/2 KR (Obsadzovací úsek) dáva do pozornosti, že všetci R a DZ majú povinnosť sa ospravedlňovať najneskôr 7 dní pred hracím kolom (nedeľa 24:00 hod.). Rovnako obsadzovací úsek KR žiada rozhodcov a delegátov, aby čo najskôr nahlásili svoje dlhodobé ospravedlnenia (pracovné dni/soboty) pre jesennú časť sezóny 2022/2023. Ospravedlnenia posielajte na tel. 0915 084 013 alebo email: mar.koncek@gmail.com

3. Matričná komisia - Richard BÁLINT

V zmysle RaPP čl. 19 (2), a), b), c) je v letnom registračnom období možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
- od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
- od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).
V prípade transferu zo zahraničia je potrebné vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie" s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ – pri dodržaní vyššie uvedených termínov.
Pripomíname tiež, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP čl. 18 bod 13 z 08.06.2021).

Upozorňujeme klubových ISSF manažérov, že od 28.06.2022 je v platnosti novelizovaný Registračný a prestupový poriadok, kde sú už upravené aj tabuľky odstupné po reorganizácií súťaží SFZ.

Registračný a prestupový poriadok (novela 06/2022, konsolidované znenie): RaPP novela 06_2022 konsolidované znenie (sportnet.online)

4. TMK - predseda Ondrej BENCSŐ

Technický úsek SFZ - Oddelenie vzdelávania trénerov v spolupráci s TMK SsFZ a TMK ObFZ Lučenec a R. Sobota organizuje ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA C 2022/ RS-LC. Školenie sa uskutoční od 12.10.2022 – 05.12.2022 + záverečné skúšky 12.12.2022 (po dohode s účastníkmi školenia). Prihlášky je potrebné zasielať len elektronickou formou najneskôr do 25.09.2022, online prihlášku nájdete na https://ticketing@futbalsfz.sk 
na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/. Poplatok za školenie je 150,- € (poplatok je nevratný!). Poplatok zahŕňa: prenájom učební na teoretickú časť, prenájom šport. areálu, odmeny lektorom.

REALIZAČNÉ TÍMY V ZÁPISOCH O STRETNUTÍ

Návod na pridanie chýbajúcich členov realizačného tímu a funkcionárov družstva: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu

Kontakt v prípade technických problémov: helpdesk@futbalsfz.sk (alebo formulár “Pomoc” v ISSF)

Registrácia športových odborníkov, bližšie infomácie TU.

 

Mgr . Marian Petrok - predseda ObFZ Rimavská Sobota

Richard Bálint - sekretár ObFZ Rimavská Sobota

E-mail: sekretar@obfzrs.sk

web: www.obfzrs.sk

 

Top