správa/oznam

Konferencia  ObFZ   16.12.2016 -  zobrala na vedomie  : Správu o činnosti ObFZ - podanú  predsedom  ObFZ, Správu RK, Správu HK, Správu o činnosti VV.  Prijala uznesenia  1. Ohľadom  určenia termínu Volebnej konferencie ObFZ 2017 .    2. Organizovanie školení a seminárov v roku 2017. 3. Rozpočet na rok 2017.  

VV – ObFZ  16.12.2016   okrem  iných schválil termín  školenia trénerov  UEFA LIC  „C“ –február ,marec 2017 zodp. TMK . Termín organizovania seminárov R a DZ – zodp. KR. / termín marec 2017/. Poveril ŠTK organizovaním P- ObFZ  2017 za také isté podmienky ako v roku 2016  pokiaľ bude dostatočný záujem  FK.  Schválil realizačný tím ktorý povedie výber ObFZ na halovom turnaji vo V. Krtíši  27.01.2017  - zodp. TMK.  Prerokoval informáciu a návrh AŠZ OZTK – ohľadom  možnosti predaja budovy na Svätoplukovej  22.   

ŠTK   - G. Tóth 

Pohár ObFZ   2017   -  Podmienky  :   prihlášky prosíme zaslať na ObFZ do 10.01.2016  .  Predpokladané náklady na jeden FK : za HP za 1 zápas  35 €,  za R  15- € , za šatňu  7-€  Spolu  : 57-€. Kluby budú platiť  na účet ObFZ  - faktúra.  

TMK – L. Danyi

1.Školenie trénerov UEFA  LIC „C“ sa organizuje v Rimavskej Sobote  . Do 10. 01.2017 ucgádzač zaplatí na účet ObFZ  R. Sobota 90-€.  Prihlášku pošle na ObFZ kde bude  napísané  : Meno a priezvisko, dátum narodenia, presná adresa bydliska a kontakt  / č. t. alebo  e- mail/

2/. Realizačný tím  výberu ObFZ  na halový turnaj V. Krtíš  :   M. Petrok, Cs .Singlár, Kiss F.  L. Danyi.  Nomináciu predložia na ObFZ do 31.12.2016  - písomnou formou.  / 10+2/.  

KR – V. Parobek  

Upozorňujeme  R na zaplatenie členských poplatok na súťažný ročník 2016-2017 ktorí tak neurobili žiadame okamžite poslať 10-€ na účet ObFZ, podľa vydaných pokynov !!! 

HK – Očenášová

Pohľadávky  ku dňu 16.12.2016   :                    FK Jesenské    50-€  zo dňa 14.02.2014  14VFO10   30.03.2016  16VF022    54 -€  ,2.05.2016  16VF036  19,50 -€, 04.07.2016  16VF082  19,50 €, TJ Gemer  50-€ 14.02.2014   14VFO16,   ŠK Bátka   01.05.2014  14VFO27  -  321- €  , 4.09.2015  15VFO80  112-€, 2.05.2016 16VFO45  250 €, 5.11.2016  16VF127  87,50 €,   4.09.2014  V. Teriakovce   14VFO84    350 -€.  Jelšava   30.03.2016  16VFO09   162-€, 02.06.2016 16VF054  260 €, 2.06.2016  16VFO54   250-€,9.12.2016 16VF143 39- €,  FC 98 Hajnáčka  30.03.2016   16VF026  54- €, 2.05.2016  16VF047  19,50 €,02.06.2016  16VF069  19,50 €. 4.10.2016  16VF120   19,50 €, 5.11.2016  16VF140   35-€,  Sirk   5.11.2016 16VF131   343, Lubeník  9.12.2016  16VF144  112-€.   

Pokiaľ FK faktúry uhradili žiadame aby ste  fotokópiu dokladu zaslali na ObFZ do  5.01.2017. V prípade nesplnenia tejto povinnosti ObFZ bude postupovať podľa platných smerníc a zákona .

 

 

                   Veselé sviatky a veľa športových úspechov v roku 2017 vám praje 

 

 

JUDr   Ján  Či l í k   - predseda ObFZ                                              Ján  F orgon  - sekretár 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                   POHÁR   ObFZ    2017     Ná v r a t k a    /prihláška/ 

 

FK  ...............................................................     sa prihlasuje  do súťaže   P- ObFZ    2017    

 

Vedenie FK  prehlasuje že  zápasy FK odohrá podľa vylosovania.  Pokiaľ bez dôvodu sa mužstvo nedostaví na zápas alebo ,neodohrá  podľa nariadenia  komisie P- ObFZ.  Organizátorovi zaplatí  30 -€ a súperovi  30-€.  

 

V    ...............................................................                        Pečiatka  FK

Mená  :                                                                                       2 podpisy zástupcov FK 

Vrátiť na ObFZ do 10.januára 2017     

 

 

                  

 

 

 

Top