správa/oznam

Zo zasadnutia VV – ObFZ 14.07.   -   zobral na vedomie vyhodnotenie súťažného ročníka  2016-2017.  Správy predsedov odborných komisií.  Zobral na vedomie  oznámenie M. Machyniak  .  Náväzne prijal uznesenie  ohľadom spojenia komisie ŠTK a KM do Konferencie ObFZ pod vedením predsedu ŠTK – G. Tóth. Ďalej boli schválené nominačné listiny  R a DZ  ako aj Rozpis  ObFZ  R. Sobota pre súťažný ročník 2017- 2018.  V súťažnom ročníku 2017-2018  v súťažiach ObFZ  bude  I. trieda dospelých, jedna súťaž pre U – 19  a jedna pre  súťaž U-15.  Prípravky – turnajový systém. 

 ŠTK  - G. Tóth  

1/. Zaradenie mužstiev do súťaží ObFZ  .  I. trieda   dospelí   -   FK Ožďany, Velký Blh, Uzovská Panica,  Radnovce, Rimavská Seč,  Kráľ,  Jelšava, Sirk, Revúčka, Muráň, Klenovec   

Prerušená činnosť   :  FK Bátka,  Káloša,  R. Janovce – dospelí, V. Teriakovce, Gemer.  

I.Trieda  U-19    :  FK Kráľ, Hajnáčka, Radnovce ,Rimavská Seč, Uz. Panica, Sirk

I. Trieda  U- 15   :  FK Jelšava  A, B,  Revúčka, Klenovec  ,Ožďany,  Radnovce ,Rimavská Seč, V.Blh, Muráň, Hajnáčka, Lubeník, Lenartovce ,Rimavské Janovce, 

2/. Potvrdzovanie súpisiek pre každú vekovú kategóriu uskutoční ŠTK dňa 16.08.2017  od 13,oo do 17,oo hod., na ObFZ   R. Sobota.   MFK Jelšava  žiaci  osobitne pre A a pre B  / pevné/. 

3/. FK Ožďany a MFK Jelšava   dospelí svoje  D   MFS  budú hrať stále v sobotu podľa vylosovania a ÚHČ. 

4/. ŠTK do  16.08. 2017 prevedie kontrolu HP a areálov . Presný dátum a čas dohodne  s funkcionármi.    Pokyny   :   Uz. Panica   -   obnoviť  oplotenie okolo  HP   od hlavnej brány .  Šatne a  soc., zariadenia pripraviť podľa Rozpisu ObFZ. Termín  5.08.2017      Radnovce  - obnoviť oplotenie  a upraviť HP podľa pokynov ŠTK  zo dňa 12.07.2017 T :   5.08.2017       Rimavská Seč   - Upraviť HP podľa vydaných pokynov ŠTK zo dňa 12.7.2017    T: 5.08.2017.   Revúčka  - upraviť HP a oplotenie, striedačky pripraviť na  13 členov    T. :   5.08.21017 

Upozorňujeme všetky FK hrajúce v súťažiach ObFZ  aby areál/ šatne, HP a soc., priestory/ dali do poriadku tak ako to vyžaduje Rozpis ObFZ.  Pokiaľ  ŠTK  zistí vážne nedostatky  mužstvo svoje D  M F S odohrá na náhradnej HP  ktorú schváli   ŠTK. 

KR – V. Parobek

1/. Na základe prijatého uznesenia z VV  žiadame R z turnaja  1.7.2017  / Jelšava/  aby doručili zápisy o stretnutí  na ObFZ  -  Kúchen ,Konček ,Šupka, Gača.   /podmienené  vyplatenie odmeny/.

2/.  Seminár  R a DZ ObFZ  sa uskutoční   28.07.2017  v priestoroch  MŠK R. Sobota .   Program  :  15,30 – 16,oo   prezentácia   štadión MŠK   /V.I.P/  16,oo  -  17,oo   FP    rozhodcov ,  16,15- 17,oo  odborné prednášky  pre DZ  ,  17,oo  -  príhovor hostí a otvorenie.,  17,15  -  18,15   Odborné prednášky pre R a DZ  ,  18,30-19,30  Vyhodnotenie súťažného ročníka  2016-2017  ,pokyny pre súťažný ročník  2017-2018   .    19,45 – Ukončenie seminára.     Na seminár  R  so sebou prinesú lekárske potvrdenie o zdravotnom stave nie  staršie ako   1 mesiac.   Účasť na seminári je podmienená  delegovaním na MFS  .  

 

Dezider   B a l a j t h y   - podpredseda   ObFZ   v.r                    Ján    F o r g o n   -  sekretár   ObFZ  

 

Do pozornosti klubom

Vážení funkcionári, Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu hlasovaním per rollam schválil návrh na zmenu článku 19 odseku 2 bodu b) Registračného a Prestupového poriadku SFZ. Nový text znie: "od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením), s tým, že v prechodných ustanoveniach sa upraví, že VV SFZ hlasovaním per rollam upravuje letné registračné obdobie 2017 na obdobie s účinnosťou odo dňa schválenia (deň ukončenia hlasovania per rollam), teda 18. júla 2017. Letné registračné obdobie roku 2017 teda bude od 18. júla do 30. septembra".

 

 

Top