správa/oznam

 Úradná správa č.2  súťažný ročník  2020/2021 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 23.7.2020

 

1. Upozorňujeme futbalové kluby, trénerov, rozhodcov a delegátov, že  skončila platnosť členského v sezóne 2019/2020 a je nutné vygenerovať nové členské pre futbalový klub, ako aj pre hráčov a členov FK na súťažný ročník 2020/21

 

ŠTK, KM  predseda: Adrian KOÓŠ


1. Predlžujeme termín podania elektronických prihlášok do súťaží cez aktivujú cez ISSF do termínu do 1.8.2020. Prihlášky musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo. Povinnosť 1uvádzať farbu výstroja v prihláške je pre družstvá dospelých.
2. Predpokladané začiatky súťaží v súťažnom ročníku 2020/21:
 6. LIGA Dospelí- 15,16.8.2021,
U19- 29.8.2021,
U15- 12.9.2020
U11- 4.9.2021,
U9- 11.9.2021,
3. ŠTK  vyzýva zástupcov FK, členov jednotlivých komisií, rozhodcov a delegátov, že svoje 7návrhy a pripomienky k Rozpisu súťaži môžu predložiť najneskôr do 1.8.2020, vrátane zmien štatutárnych zástupcov FK, adries a kontaktov..

DK predseda Mário MACHYNIAK:

 DK ObFZ na základe rozhodnutia VV ObFZ [ z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19 s poukazom na čl. 14/1 Stanov SFZ rozhodla, že všetky disciplinárne sankcie pozastavenia výkonu športu a funkcie uložené v súťažnom ročníku 2019/2020 podľa čl. 37/3,5,6 DP a disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu športu alebo funkcie, vstupu na štadión do 8 súťažných stretnutí alebo 8 týždňov, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa rušia ( t.j. považujú sa za vykonané)

 

KR  predseda: Vladimír PAROBEK:
1.  Termín letného semináru rozhodcov a delegátov zväzu-
Rozhodcovia, ktorí sa nezúčastnili riadne termínu letného semináru a fyzických previerok sú povinní zúčastniť sa náhradného termínu. Predpokladaný termín seminára od 21.8.2020. Poplatok za seminár 20+5 eur.
2. Oznamuje R a DZ, že Vami uhradený poplatok za spoluúčasť na zimnom seminári vo výške  10 eur bude automaticky preúčtovaný ako poplatok za Zimný seminár v sezóne 2020/21. V prípade, že žiadate poplatok vrátiť kontaktujte sekretára ObFZ.
3. Upozorňujeme R a DZ na povinnosť čo najskôr uhradiť ročný členský poplatok (vygenerovať a zaplatiť faktúru).Údaje o platbe získate vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol). Zároveň v prípade ak R alebo DZ skončí platnosť registračného preukazu, je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať žiadosť). Bez splnenia uvedených povinností Vám ISSF neumožní zúčastniť sa akéhokoľvek MFS
4. Zmeny v pravidlách futbalu platné od 1.6.2020 je možné si stiahnuť v nasledovnom linku

 https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2020/06/145bc678-54b4-4bfd-b9cd-f853b227f148.pd


TMK  predseda: Ladislav DANYI
 

1. Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Lučenci/Rimavskej Sobote v termíne 15.08. – 26.10.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 01.08.2020. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia
2.
Vzhľadom na obmedzenie konania doškoľovacích seminárov trénerov v prípade, že platnosť trénerskej licencie vyprší pred 30.6.2020, je možné, aj bez potrebného rozsahu hodín, požiadať o jej predĺženie (žiadosti sa evidujú od 1.6.2020). Takáto licencia bude predĺžená len do konca kalendárneho roka 2020 v ISSF (licencia sa nebude tlačiť a zasielať). Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty..
Poplatok za školenie: 100,- EUR (poplatok je nevratný!)
Prihlášky: len elektronickou formou do 01.08.2020,
online prihlášku nájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk 
na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/ 

Matričná komisia: Ivan OSTRIHOŇ

1. V nasledujúcom období, bude, v zmysle RaPP čl. 19 (2), možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
b) od 18.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).
V prípade postupu podľa čl. 15/5,6 je potrebné:
• vyčkať na uzatvorenie prihlášok a zaradenie družstiev jednotlivými ObFZ,
 • postupovať výhradne prostredníctvom formulárov Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča a Žiadosť o dočasnú registráciu hráča, •
Žiadosť o dočasnú registráciu hráča musí vždy predchádzať podaniu Žiadosti o zmenu registrácie/preregistrácie hráča,
 • na základe výkladu Matriky SFZ, v súlade so znením SP, v prípade, že FK nemá prihlásené družstvo dorastu do súťaže, ale má aktívne družstvo dospelých, poskytuje možnosť štartovať hráčovi z  U17 a viac za družstvo dospelých a nie je možné v takom prípade využiť možnosť dočasnej registrácie, resp. preregistrácie takého hráča.

Výkonný Výbor:

Výkonný výbor na svojom výjazdovom zasadnutí schválil :
- na návrh T. Tótha ako členov odvolacej komisie ObFZ M. Palacku a V. Eleka,
- formát súťaží 6. ligy ObFZ dospelých podľa počtu účastníkov  (8- trojkolovo D-V-D) a mládeže U19 (trojkolovo D-V-D), U15 (trojkolovo D-V-D), U11 2 skupiny po 4( trojkolovo  D-V-D), U9 turnajovým spôsobom,
- návrh p. Bereca o organizovaní výberu ObFZ na turnaj prípraviek- tímový manažér T. Tóth, tréneri: T. Berec, R. Oštrom.
- nominačnú listinu rozhodcov a delegátov zväzu na súťažný ročník 2020/21
- žiadosť FK Tornaľa na zabezpečenie medzinárodného turnaja
- zmeny v rozpise súťaží (herný systém kategórie prípraviek, štarty a striedanie hráčov, formát pohára ObFZ Rimavská Sobota)
Zobral na vedomie:
- informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho Výkonného výboru
- doporučený list p. Očenášovej
-  stav prípravenosti Rozpisu súťaží na sezónu 2020/21
- informáciu p. T. Tótha o konaní valného zhromaždenia a konferencie OZTK,
Poveril:
-sekretára ObFZ predložením Rozpisu súťaží  na hlasovanie perr rollam do 2.8.2020 a rozdistribuovať ho do futbalových klubov do 14.8.2020.
- predsedu ŠTK zorganizovaním stretnutia klubov hrajúcich súťaže prípraviek U11,U9,
- sekretára ObFZ organizáciou školenia zdravotníkov podľa záujmu a dohody,

 

 

        Mgr . Marian Petrok                                                       Ivan Ostrihoň
predseda ObFZ Rimavská Sobota                           sekretár ObFZ Rimavská Sobota

Top