správa/oznam

Zo zasadnutia  VV   24.05.2017   -  1/.  berie na  vedomie správy podané predsedami odborných komisií /priebeh súťaže – ŠTK, DK,KR, TMK,KM/ ,zaoberal sa aj podaniami na VV  FK Lubeník a listom  podaným  v Lubeníku.  Patričné opatrenia boli prijaté ohľadom pôsobenia R a DZ v M F S v súťažiach ObFZ .  KR  - ObFZ  predloží opatrenia  do nasledujúceho zasadnutia VV – ObFZ.  Schválení boli R postupujúci do súťaží SsFZ  pre súťažný ročník 2017-2018 / Sabacký , Bálint/ ktorí budú zaradení so súhlasom VV na nominačnú listinu SsFZ.   Organizovaní m  finále žiakov   -  VV     poveruje  MFK Jelšava na základe  žiadosti a pozvánky  od mesta Jelšava v rámci DNI MESTA.    ObFZ na základe  žiadosti  a predloženého materiálu „ „Medzinárodný futbalový turnaj žiakov“  1.07.2017 MFK Jelšava  Hyžnay o možnosti spoluorganizátora  -  ObFZ Rimavská Sobota  VV nemal výhrady.  Na zasadnutí prípravného výboru  sa zúčastní sekretár ObFZ  , kde bude informovať prípravný výbor  o stanovisko  VV ObFZ  zo dňa 24.05.2017. Na základe prijatých uznesení na porade predloží  krátku správu podpísanú účastníkmi  porady na júnové zasadnutie VV.      

2/.Prihlášky do súťažného ročníka  2017 – 2018  FK môžu podať do 30.06.2017  . Štartovné   100-€  dospelí   . 25 -€  mládež  / žiaci, dorast   /.

3/. Aktív ŠTK ,KM  bude 14 dní po aktíve  SsFZ  presný termín určí  ŠTK. 

VV –  ObFZ  vyjadril poďakovanie  za organizáciu  FK Iskra Hnúšťa za organizovanie  turnaja ročník 2005  ktorý sa konal dňa  23.05.2017v Hnúšti   Futbalový turnaj žiakov ročník 2005 za účasti výberov Lučenec  a  V. Krtíš  .  Ďakujeme hráčom  ktorí reprezentovali náš ObFZ  z R. Soboty, Tornaľe ,Tisovca a Hnúšti    .  Realizačný tím  : Petrok M, Valkučák  M, Bencsö O   .     Náš výber turnaj vyhral a 7 hráčov určili tréneri  do regionálneho výberu ,  . Tréner  výberu   RS,VK,LC    :  M. Valkučák . 

ŠTK  - G. Tóth

1/  ŠTK berie na vedomie list  - vyjadrenie FK Klenovec z M F S Revúčka – Klenovec .

2/ Kontumujeme  M F S 2.trieda U. Panica – Káloša  3:0 kont podľa SP čl. 82 písm. „b“ .

3/. Schvaľujeme  výsledky  :  Jelšava – Lubeník  2:1     / dospelí/  I. trieda  o postup. Revúčka – Klenovec  naďalej v šetrení.

KM – M. Machyniak 

1/.Finále žiakov  10.06.2017  o 10 ,oo  hod na štadióne MFK Jelšava v rámci DNI MESTA   - na základe uznesenia  VV  / žiadosť o usporiadanie KM od ostatných FK nezaevidoval/,  

2/. Na deň 31.05.2017 na 14,30 opätovne predvolávame z FC 98 Hajnáčka  Jána Oštroma  24.12.1950 a hráčov Oláh Teodor  1386916,Pacík Marián 1386904 vedúci  mužstva so sebou prinesie všetky RP  z FC 98 Hajnáčka žiaci pod disc., následkami. 

3/. Nariaďujeme odohrať M F S žiakov  Radnovce – Lenartovce na de)n 26.05.2017 o 17,oo /piatok/. Vzájomná dohoda . FK Lenartovce zaplatí 5+5 €. 

DK  - P. Ďurík

13/5/17  Ferko Juraj  1237033  FK Lubeník ČK /HNS voči R/3 MFS NPod 17. 5.2017 podľa DP č.48/1b 2/b FK uhradí 10-€.

14/05/17  Germánius Milan 1180471  FK Revúčka 5 ŽK 1 MFS NP od 24.05.2017 podľa DP čl. 37/5a  FK uhradí 10-e.   

15/05/17  DK na svoje zasadnutie predvoláva   z M F S Revúčka – Klenovec   HR  Peter Repka AR 1 Ján Ivanik, AR -2  Hodoň Martin ako aj DZ Gejza Tóth  o 15,15  1.06.2017   /ŠTVRTOK!/  pod disciplinárnymi následkami .

16/05/17  Na deň 1.6.2017  /štvrtok !/  o 15,30  predvolávame  z FK Revúčka  Mikuš Miroslav  1096827,Čatlóš Adrian  1083322   Šepík Pavel  1074019  pod disciplinárnymi následkami. 

17/05/17  DK žiada FK Revúčka o zaslanie neupraveného záznamu  na ObFZ   z M F S I. trieda dospelí 23. Kolo  Revúčka – Klenovec   do  30.05.2017  pod disciplinárnymi následkami. 

 

KR – V. Parobek  

Zmena    :       Radnovce  - Lenartovce       žiaci  26.05.2017 / piatok/  o 17,oo  Rybár    za    Strihana .  

Seminár DZ a  R spojený fyzickými previerkami sa uskutoční dňa 28.07.2017  . Program  - zverejní KR včas v ÚS na základe schválenia VV ObFZ R. S. 

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie  podľa SP a PF  a Rozpisu ObFZ    

 

JUDr   Ján   Č i l í k     - predseda   ObFZ   v.r                      Ján  F o r g o n  - sekretár 

 

Top