správa/oznam

Úradná správa č. 7, súťažný ročník 2022/2023 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 9.9.2022

1. ŠTK/ KM - predseda Adrian KOÓŠ:

1/1 ŠTK/ KM súhlasí zo vzájomnou dohodou klubovTJ Družstevník Kráľ – MFK Jelšava o odohraní MFS 1.kola U15 v obrátenom poradí. Pri tom ostáva platnosti, že kvôli zachovaniu kontinuity súťaže musí každé mužstvo odohrať aj domáce MFS. 

1/2 ŠTK/ KM súhlasí zo vzájomnou dohodou medzi klubmi MFK Jelšava – TJ FK Veľký Blh o preložení MFS 2.kola žiakov U15 na deň 22.10.2022 o 10:00 hod.

1/3 ŠTK/KM po vzájomnej dohode odkladá zápas MFS prípravky U11 medzi klubmi FK Jesenské - FK Lubeník (12.9.2022). Kluby nahlásia ŠTK/KM po vzájomnej dohode nový termín stretnutia do 16.9.2022.

1/4 Komisia upozorňuje kluby, ktoré posielajú žiadosti na komisiu o preloženie MFS, aby tieto žiadosti posielali cez ISSF a cez dané stretnutie. Kliknete na svoje stretnutie a tam sa Vám objaví kolónka podania na komisiu. Takto zaevidované podania sa hneď premietnu všetkým zainteresovaným osobám.

1/5 ŠTK dôrazne upozorňuje družstvo FK Lubeník dospelých, na príchod na MFS v dostatočnom predstihu (pod disciplinárnymi následkami)

1/6 ŠTK/KM upravuje UHČ všetkých zápasov U11 Ožďany na piatok.

1/7 Oznamujeme zástupcom FK, že vylosovanie 7. ligy ObFZ RS dospelých je zverejnené na futbalnete: https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-rimavska-sobota/s/4291/program/

Rovnako sú vylosované a zverejnené na futbalnete súťaže žiakov (U15) a prípraviek (U11, U9):

U15: https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-rimavska-sobota/s/4293/program/

U11: https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-rimavska-sobota/s/4294/program/

U9:   https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-rimavska-sobota/s/4295/program/

1/8 ŠTK/ KM upozorňuje všetky kluby, že všetky zmeny a podnety, ktoré sa týkajú súťaží dospelých a mládeže musia byť podané cez elektronickú podateľňu (ISSF). V závažných prípadoch môžu byť oznamované len emailom na:

Adrian Koóš - koos.adrian@zoznam.sk - zodpovedný za súťaže dospelých

David Sabacký - mladezobfzrs@gmail.com  - zodpovedný za súťaže U11

Jaroslav Maďar - mladezobfzrs@gmail.com - zodpovedný za súťaže U15 a U9

1/9 ŠTK /KM dôrazne upozorňuje kluby na reakciu o žiadosti podané cez ISSF ohľadne zmeny termínov. 

Rozhodnutie ŠTK : komisia bude rešpektovať žiadosti na zmenu termínu , ktoré boli podané podľa SP a RS včas (21,10,3 dní) aj v prípade ak druhá strana mužstvo , ktoré bolo žiadateľom vyzvané nereaguje v priebehu 5 dní.

1/10 Pravidlá pre súťaže prípraviek U11 a U9 na tomto linku: https://www.obfzrs.sk/data/komisia-stk/Pravidlá%20pre%20stretnutie%20prípraviek.pdf

2. KR predseda: Ing. Martin Konček, PhD.:

2/1 Z dôvodu množiacich sa nedostatkov, upozorňujeme R na dôsledné vyplňovanie a kontrolu zápisov o stretnutí pred jeho uzavretím! V prípade opakovaných nedostatkov pristúpi KR ObFZ k riešeniu v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci ObFZ“.

2/2 Postup pre riešenie nepredvídaných okolností na MFZ,  na základe tel. urobiť zmeny:

- predseda KR ObFZ RS Martin Konček – 0915 084 013

- členovia KR ObFZ RS Ivan Belán (0904 875 605), Daniel Varga (0948 711 668)

- sekretár ObFZ RS Richard Bálint (0903 273 554).

2/3 Komisia KR (Obsadzovací úsek) dáva do pozornosti, že všetci R a DZ majú povinnosť sa ospravedlňovať najneskôr 7 dní pred hracím kolom. Rovnako obsadzovací úsek KR žiada R a DZ, aby čo najskôr nahlásili svoje dlhodobé ospravedlnenia (pracovné dni/soboty) pre jarnú časť sezóny 2022/2023. Ospravedlnenia posielajte na tel. 0915 084 013 alebo email: mar.koncek@gmail.com.

2/4 KR OBFZ oznamuje klubom, že doterajšie vetácie R a DZ stratili platnosť 01.08.2022. Zároveň si môžu kluby v termíne 10 dní pred začiatkom jarnej časti 2021/2022 uplatniť nové požiadavky na prípadné vetácie R a DZ formou písomného zdôvodnenia zástupcom príslušného klubu. Zdôvodnené požiadavky je potrebné zasielať výhradne na adresu: mar.koncek@gmail.com

3/5 Zmeny - Delegačný list č. 23 zo dňa 05.05.2022

4. LIGA SŽ U15 ObFZ RIMAVSKÁ SOBOTA

11.09.2022 o 10:00 hod. (nedeľa)

TJ v Rimavských Janovciach - TJ - FK Veľký Blh

R – REPKA Peter za SZABO Kristián, AR – KUZMA Szabolcs

PRÍPRAVKA U11 ObFZ RIMAVSKÁ SOBOTA

12.09.2022 o 14:45 hod.

FK Jesenské - FK obec Lubeník

R – PATAKI Alexander za SZABO Kristián

3/6 Komisia delegátov SFZ pripravuje pre záujemcov v novembri 2022 licenčný seminár na získanie odbornej spôsobilosti delegáta zväzu - licencia “A”, ako aj pre záujemcov o predĺženie licencie “A”. Miesto a dátum seminára budú určené dodatočne. Záujemcovia sa v termíne do 25.9.2022 môžu nahlásiť na mail andrejhrmo@gmail.com. Údaje záujemcu musia obsahovať nasledovné informácie:  Meno/ priezvisko/ adresa/ mobil/ mail/ číslo licencie/ platnosť/ registračné číslo.

3/7 Pravidlá futbalu - https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

3. Matričná komisia - Richard BÁLINT

V zmysle RaPP čl. 19 (2), a), b), c) je v letnom registračnom období možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
- od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
- od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).
V prípade transferu zo zahraničia je potrebné vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie" s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ – pri dodržaní vyššie uvedených termínov.
Pripomíname tiež, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP čl. 18 bod 13 z 08.06.2021).

Upozorňujeme klubových ISSF manažérov, že od 28.06.2022 je v platnosti novelizovaný Registračný a prestupový poriadok, kde sú už upravené aj tabuľky odstupné po reorganizácií súťaží SFZ.

Registračný a prestupový poriadok (novela 06/2022, konsolidované znenie): RaPP novela 06_2022 konsolidované znenie (sportnet.online)

4. TMK - predseda Ondrej BENCSŐ

Technický úsek SFZ - Oddelenie vzdelávania trénerov v spolupráci s TMK SsFZ a TMK ObFZ Lučenec a R. Sobota organizuje ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA C 2022/ RS-LC. Školenie sa uskutoční od 12.10.2022 – 05.12.2022 + záverečné skúšky 12.12.2022 (po dohode s účastníkmi školenia). Prihlášky je potrebné zasielať len elektronickou formou najneskôr do 25.09.2022, online prihlášku nájdete na https://ticketing@futbalsfz.sk 
na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/. Poplatok za školenie je 150,- € (poplatok je nevratný!). Poplatok zahŕňa: prenájom učební na teoretickú časť, prenájom šport. areálu, odmeny lektorom.

REALIZAČNÉ TÍMY V ZÁPISOCH O STRETNUTÍ

Návod na pridanie chýbajúcich členov realizačného tímu a funkcionárov družstva: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu

Kontakt v prípade technických problémov: helpdesk@futbalsfz.sk (alebo formulár “Pomoc” v ISSF)

Registrácia športových odborníkov, bližšie infomácie TU.

 

Mgr . Marian Petrok - predseda ObFZ Rimavská Sobota

Richard Bálint - sekretár ObFZ Rimavská Sobota

E-mail: sekretar@obfzrs.sk

web: www.obfzrs.sk

 

Top